ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ အေကာင္းအဆိုးကို သိကၽြမ္းေစေသာအပင္ ထားရွိခဲ့သနည္း။


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ အေကာင္းအဆိုးကို သိကၽြမ္းေစေသာအပင္ ထားရွိခဲ့သနည္း။

အေျဖ:
အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏စကားကို နားေထာင္သည္/နားမေထာင္သည္ကို ေရြးခ်ယ္မႈျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးကို ခြဲျခားသိႏုိင္ေသာ အပင္ထားရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုးခြဲျခားသိျမင္ႏုိင္ေသာအပင္၏အသီးကို စားျခင္းကလႊဲၿပီး အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔သည္ သူတုိ႔လုပ္ခ်င္ေသာအရာအားလံုးကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ကမၻာ ၂း၁၆-၁၇ "ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္ကလည္း၊ ေကာင္းမေကာင္းကို သိကၽြမ္းရာအပင္မွတပါး၊ ထုိ ဥယ်ာဥ္၌ရွိသမွ်ေသာအပင္တုိ႔၏အသီးကို သင္သည္ စားရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ထိုအပင္၏အသီးကိုကားမစားရ။ စားရေသာေန႔တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္ဟု လူကို ပညတ္ထားေတာ္မူ၏။" ဘုရားသခင္က အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔အား ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္မျပဳလွ်င္ သူတုိ႔သည္ ရုပ္တုႏွင့္တူလိမ့္မည္။ သူတုိ႔သည္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းခံေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔အား "လြတ္လပ္"ေသာသူမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေစႏုိင္သည္။ သူတုိ႔က အေကာင္းႏွင့္အဆိုးကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳႏုိင္ၾကသည္။

သစ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ အပင္၏အသီးျဖစ္ေစ အဓိကအားျဖင့္ အဆိုးမဟုတ္ပါ။ ထိုအပင္၏အသီးကို စားျခင္းအားျဖင့္ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တို႔သည္ ဥာဏ္ပညာတိုးပြါးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ နာမခံျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈက အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔အား အျပစ္ျပဳေစေသာ မ်က္စိ ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို နာမခံျခင္းက အျပစ္တရားႏွင့္ ေလာက၌ျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔ဘ၀၌ျဖစ္ေစ အျပစ္ တရားေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ အသီးကိုစားျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏စကားကို နာမခံျခင္းက အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔အား မေကာင္းေသာ ဥာဏ္ကို ဖြံ႕ျဖိဳးေစသည္ (ကမၻာ ၃း၆-၇)။

အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔သည္ အျပစ္ျပဳရန္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္မရွိပါ။ အျပစ္တရား၏ဆိုးက်ိဳးမွာ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို ဘုရားသခင္က ႀကိဳတင္သိခဲ့သည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔သည္ အျပစ္ျပဳၿပီး ေလာကသို႔ အျပစ္တရား၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ ေသျခင္းတ ရားယူေဆာင္လာမည္ကို ဘုရားသခင္က သိခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ စာတန္က အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔အား စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ေစခဲ့သနည္း။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔သည္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က စာတန္ကို စံုစမ္းေသြး ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔သည္ သူတုိ႔၏လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ဘုရားသခင္၏စကားကို ျငင္းပယ္ကာ တားျမစ္ျခင္းခံေသာအပင္၏အသီးကို စားခဲ့ၾကသည္။ ဆိုးက်ိဳးမွာ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ေလာကသို႔ အျပစ္တရား၊ ဆိုးသြမ္းမႈ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေသျခင္းတရား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္ လူသားအားလံုး သည္အျပစ္တရားျဖင့္ ေမြးဖြားၾကကာ အျပစ္ျပဳျခင္း၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကသည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေနာက္ဆံုးမွာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အား ကားတုိင္ေပၚမွာအေသခံေစၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္စားအေသြးသြန္းေလာင္းေစခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရား၏ကြင္းဆက္မွ၄င္း၊ အျပစ္တရားမွ၄င္း လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ ပါသည္။ ေရာမ ၇း၂၄-၂၅ ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုေဖာ္ျပထားေသာ စကားလံုးကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါရေစ။ "ငါသည္ ျငိဳျငင္ေသာသူျဖစ္ပါသည္တကား။ ဤအေသေကာင္းမွ ငါ့ကို အဘယ္သူ ကယ္လြတ္မည္နည္း။ ငါတုိ႔သခင္ ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္ ကယ္လြတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွေပ၏။ ထိုိသု႔ စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ တရားေတာ္အလိုသို႔၄င္း၊ ဇာတိပကတိအားျဖင့္ အျပစ္တရားအလိုသို႔၄င္း၊ ငါလုိက္တတ္၏။"

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ အေကာင္းအဆိုးကို သိကၽြမ္းေစေသာအပင္ ထားရွိခဲ့သနည္း။