သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာလူ အေၾကာင္းကို မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသ နည္း။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာသူအေၾကာင္းရိွပါသလား။


ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာလူ အေၾကာင္းကို မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသ နည္း။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာသူအေၾကာင္းရိွပါသလား။

အေျဖ:
ခြန္အားႀကီးေသာလူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္တုိ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တည္းက ႀကီးမားေသာအျငင္းပြါးမႈထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ကမၻာဦးက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခြန္အားႀကီးေသာလူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ သူမ်ားအားျဖင့္ မည္သို႕သက္ေသအေထာက္အထားျပသရမည္နည္း။ ေရွးေဟာင္းယူဆခ်က္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက သမၼက်မ္းစာထဲတြင္ခြန္အားႀကီးေသာသူအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ ဟုသေဘာတူသည္။ သူတုိ႕၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ခြန္အားႀကီးမားေသာပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္ ဤကမၻာေပၚတြင္ ရွိေသာ လူသားမ်ားတစ္ေယာက္မွ် မဖန္ဆင္းမီွ ကတည္းက ေသဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု သူတုိ႕က ယံု ၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ေရးသားေသာသူမ်ားက ထုိသို႕ေသာ ခြန္အားႀကီးေသာသူမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ဘူးၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ေရွးေဟာင္းေခတ္ကာလ မစြဲကိုင္ေသာသူမ်ားက သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္ “ခြန္အားႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား” စကားလံုးအသံုးမျပဳခဲ့ေသာ္လည္းသမၼက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ေဟၿဗဲစကားလံုး tanniyn ကို အဂၤလိပ္က်မ္းစာထဲတြင္ ဘာသာျပန္ဆိုေသာအခါ မူရင္းအဓိပၸါယ္ႏွင့္ အနည္းငယ္ကြာ ျခားမႈရွိသည္။ တခါတရံ “ႀကီးမားေသာလူ”၊ တခါတရံ “ေႁမြႀကီး” ဟုဘာသာျပန္ဆုိထားပါသည္။ အ မ်ားအားျဖင့္ “နဂါး” ဟု ဘာသာျပန္ဆုိထားပါသည္။ Tanniyn ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဘီလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႕ေသာသတၱ၀ါမ်ိဳးသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲ တြင္ အႀကိမ္ေပါင္း ၃၀ ေတြ႕ရွိႏုိင္ၿပီး၊ သူတုိ႕သည္ ကုန္းေပၚႏွင့္ ေရေပၚတြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ ရိွႏုိင္ပါသည္။

ထုိသို႕ႀကီးမားေသာ ဘီလူးမ်ားေဖာျပရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာကို ေရးသားေသာ စာေရးဆရာ မ်ားက ႀကီးမားေသာသတၱ၀ါမ်ားေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဆုိထားပါသည္။ ေဗဟမုတ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေသာ သတၱ၀ါအားလံုးထဲတြင္ အႀကီးမား ဆံုးေသာသတၱ၀ါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူတုိ႕၏အမ်ိဳးသည္ ထင္းရွဴးပင္ႏွင့္တူသည္ (ေယာဘ၊ ၄၀း၁၅)။ အခ်ိဳ႕ ေသာက်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေဗဟမုတ္သတၱ၀ါမ်ိဳး ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ ဆင္ (သို႕) ေရျမင္း ကဲ့သို႕ ေသာ သတၱ၀ါမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆုိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဆင္ႏွင့္ေရျမင္းတုိ႕မွာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အၿမီးရွိၾကသည္။ ထင္း႐ွဴးပင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ မရႏုိင္ေပ ဟုဆုိသည္။ အလြန္ႀကီး မားေသာသတၱ၀ါမ်ိဳးသည္ brachiosaurus ႏွင့္ diplodocus သတၱ၀ါမ်ားႏွင့္တူၿပီး၊ တနည္းအားျဖင့္၊ အလြန္ႀကီးမားရွည္လ်ားေသာ အၿမီးရွိေသာေၾကာင့္ ထုိသတၱ၀ါတုိ႕သည္ ထင္း႐ွဴးပင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးအားလံုးနီးပါးတြင္ ဘီလူးကဲ့သို႕ေသာသတၱ၀ါမ်ိဳးကို ျပတုိက္မ်ားတြင္ ရုပ္တုမ်ား အျဖစ္ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ ေျမာက္ေမရိကတုိက္တြင္ Petroglyphs, artitacts, ႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ figurines ေက်ာက္မ်ား အလြန္ႀကီးမားေသာ လူမ်ားပံုေဆာင္ရန္ ျပတုိက္မ်ားတြင္ ထားရွိျခင္းျဖစ္ သည္။ ေျမာက္အေမရိကတုိက္တြင္ diplodocus ကဲ့သို႕ေသာ သတၱ၀ါေပၚတြင္ လူစီးထားေသာ ပံုေဖာ္ ဖန္တီးထားေသာ ေက်ာက္ခဲရုပ္မ်ားရွိသည္။ ထုိေက်ာက္ရုပ္တုိ႕၏ထူးဆန္းမႈသည္ triceratops, pterodactyle, tyrannosaurus သတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ တူသည္။ Roman Mosaics, Mayan Pottery, Babylonian ၿမိဳ႕႐ိုးမ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႕ေသာသတၱ၀ါမ်ားအားျဖင့္ လူေတြ၏ေခတ္အဆက္ဆက္တုိး တက္ေျပာင္းလဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပထ၀ီအေနအထားမ်ားကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ တင္ျပထားပါ သည္။ Sober က Marco Polo’s II Milione ပံုျပင္မ်ားကို ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္းပါေသာ သတၱ၀ါ မ်ားစုရံုးထားျခင္းကဲ့သို႕ စိတ္၀င္စားဖြယ္ တင္ျပထားပါသည္။ အလြန္ႀကီးမားေသာ လူႏွင့္ လူတုိ႕သည္ သမုိင္းသုေတသနအရ အတူတကြေနထုိင္ေၾကာင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ လူေတြ၏ ေျခရာမ်ားကဲ့သို႕ အလြန္ႀကီးမားေသာ လူေတြ၏ေျခရာမ်ားသည္လည္း ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ အာရွအေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။

သို႕ျဖစ္လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္းအားႀကီးမားေသာ လူမ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသ လား။ ေဖာျပခ်က္မရိွေပ။ သို႔ေသာ္၎သည္ မိတ္ေဆြ၏ဘာသာျပန္ဆုိမႈႏွင့္ မိတ္ေဆြ၏ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ ေတြ႕ရွိနုိင္ေသာ အရာမ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို တိတိက်က် ဘာသာျပန္ဆုိ လွ်င္ ေရွးေဟာင္းေခတ္မယံုၾကည္ေသာသူမ်ား ၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေပသည္။ ခြန္အားႀကီး ေသာသူမ်ားႏွင့္လူတုိ႕သည္ အတူတူေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း မိတ္ေတြ သိရိွႏုိင္ေပမည္။ ခြန္အားအ လြန္ႀကီးမားေသာသူမ်ားႏွင့္လူတုိ႕သည္ အတူတကြ ေနထုိင္လွ်င္၊ ခြန္အားႀကီးမားေသာ လူမ်ားသည္ ဘယ္ေနရာသို႕ေရာက္ရွိသြားၾကသနည္း။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခ်က္မရွိေပ။ သူတုိ႕ကို လူေတြက တုိက္ဖ်က္ေခ်မုန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း အခ်ိန္တြင္ အကုန္အစင္ေသဆံုးခဲ့ၾကကာ အမ်ိဳးတံုးျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာလူ အေၾကာင္းကို မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသ နည္း။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာသူအေၾကာင္းရိွပါသလား။