settings icon
share icon
ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?

ਉੱਤਰ


ਮੱਤੀ 5:21-28 ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫ਼ਰੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਮੱਤੀ 12:34)।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਪ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹਨ। ਪਾਪ ਦੇ ਦਰਜੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 6:23)। ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ “ਛੋਟੇ” ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਵੱਡਾ” ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2)। ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:21)। ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ? ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ।

Englishਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?
© Copyright Got Questions Ministries