settings icon
share icon
ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ


ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ? ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗਹਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਹੈ! ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਜੀਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ. ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ" (ਯੂਹੰਨਾ 6:35)।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸੱਕਦੇ? ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਹੈ! ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, "ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ" (ਯੂਹੰਨਾ 8:12)।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਹੈ! ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, "ਉਹ ਬੁਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਥਾਂਣੀ ਜੋ ਕਈ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ" (ਯੂਹੰਨਾ 10:9)।

ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਹੈ! ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅੱਛਾ ਅਯਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦੀਆਂ ਹਨ" (ਯੂਹੰਨਾ 10:11, 14)।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲ ਜਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਹੈ! ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, "ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੀਕੁ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇਗਾ" (ਯੂਹੰਨਾ 11:25-26)।

ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਚਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਉਣ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, "ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਚਿਆਈ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਯੂਹੰਨਾ 14:6)।

ਜਿਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਹੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਯਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ – ਯਿਸੂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੂਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਦੇਸ਼ ਨਾ ਲੱਭ ਸੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। (ਉਪਦੇਸ਼ਕ 7:20; ਰੋਮੀਆਂ 3:23)। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਪ, ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। (ਰੋਮੀਆਂ 6:23; ਯੂਹੰਨਾ 3:36)।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ! ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਏ (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:21)। ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ (ਰੋਮੀਆਂ:8), ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ (ਰੋਮੀਆਂ 6:4-5)। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, "ਏਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। (ਯੂਹੰਨਾ 15:13)। ਯਿਸੂ ਇਸ ਲਈ ਮੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਤੀਕੁਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਉੱਤਮ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੱਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ – ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ!

"ਕਿਉਂਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਵੇ। ਯੂਹੰਨਾ 3:16)।

ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਐਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ "ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ" ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

Englishਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ

��ੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
© Copyright Got Questions Ministries