settings icon
share icon

www.GotQuestions.org का ढुडारी अनुवाद म्अ थाँको सुवागत छ

बाईबल का सवाला का जुवाब

मे ई बगत ढुडारी म्अ छाटेडा सवाला कोन ले सका अर ज्यो ते अन्ग्रेजी लखबो या पढबो जाण्अ छो तो ते थाँका सवाला को निवेदन कर सको छो । - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

तळ्अ छाटेडा वे पना छ, जो माक्अ खन्अ ढुडारी लखेडा छ:चोखो समचार

काँई अनन्त जिवन प्राप्त हियो छ?

माफी मलगी कांई? म परमेसर सुँ कस्यान माफी माँग सकुँ छु?

खुद का उद्धारकर्ता का रूप म्अ ईसु न्अ मानबा को कांई मतबल छ?

उद्धार की योजना/ उद्धार को गेलो कांई छ?

एक मसीही कुण छ?

म अबार अबार खुद को बस्वास ईसु प राख्यो छु अब आग्अ कांई छ?खास सुवाल

परमेसर मेजुद छ कांई?

ईसु मसी कुण छ?

ईसु परमेसर छ कांई? ईसु परमेसर होबा की बात खियो छो कांई?

बाईबल का सवाला का जुवाब
© Copyright Got Questions Ministries