ईसु मसी कुण छ?


सुवाल: ईसु मसी कुण छ?

जुवाब:
परमेसर मेजुद छ कांई? ई सुवाल की बज्याई घणा कम लोगबाग यो सुवाल करया छ क ईसु मसी मेजुद छ कांई? या मानबाळी बात छ क ईसु साच्याई एक मनख छो ज्यो अन्दाजन 2000 बरस पेली इजरायल की धरती प चाल्अ फरअ छो। सुवाल जुवाब जद्‍या शरु होया जद्‍या ईसु की पुरी पेचाण का बारा मं बच्यार होव्अ छ। अन्दाजन हरेक खास धरम या सखाव्अ छ क ईसु एक पैगम्बर, या फेर एक चोखो सखाबाळो, या फेर धारमिक मनख छो। समस्या या छ क, बाइबल आपान्अ बताव्अ छ क ईसु सरुवात सुई एक परमेसर की ओढी सुं बोलबाळा, एक चोखा सखाबाळा या फेर एक धारमिक मनख सुं घणु साऊटो छो।

सी एस लुईस खुद की कताब मियर क्रिश्चियानिटी (केवल मात्र मसीयत) मं या माण्ढयो छ क, “म अण्ढ्अ कोई न्अ उं साच्याई की मूरखता की बात न्अ खेबा सुं रोक रयो छु जिन्अ लोगबाग ज्यादातर ईसु मसी का बारा मं खेव्अ छ। म ईसु न्अ एक महान चोखी सिख देबाळा की जस्यान मानबा बेई त्यार छु, पण म उंका परमेसर होबा की बात न्अ कोन मान सकु। या एक अस्यान की बात छ ज्यो आपां न्अ कोन खेणी चायजे। एक मनख ज्यो बअस एक मनख छो अर अस्यान कि बाता खेव्अ छो जस्यान ईशु खेव्अ छो एक महान चोखी सिख देबाळो कोन हो सक्अ। वो तो एक बावळ्यो मनख छो- उ ठार प जस्यान कोई मनख खेव्अ क वो एक सळ्डयो अण्डो छ- या फेर वो नरक को शेतान हो सक्अ छ। थान्अ खुद को चुणाव करणी चायजे। या तो वो मनख, ज्यो परमेसर को बेटो छो अर छ, या फेर कोई बावळ्यो या कोई और इसुं भी साउटो बरो मनख। थे मुरखता बेई उन्अ छानो करा सको छो, उप्अ थूक सको छो अर एक दुष्टात्मा की जस्यान उन्अ मार सको छो, या फेर थे उंका पगा मं पडर उन्अ परबु अर परमेसर खे सको छो। पण आपां न्अ कद्‍या बी करपा सुं भरी मूरखता की लार यो निर्णो कोन लेणी चायजे क वो एक महान सखाबाळो छो। वो या मानबा की आपांन्अ छुट कोन दियो। उंकी अस्यान की कोई मन्शा कोन्अ छी।

ई बजे सुं ईसु आपण्अ बेई कुण होबा को दावो करयो छ। बाइबल कांई खेव्अ छ क वो कुण छ? सबसु पेली, यूहन्ना 10:30 मं ईसु का बचना की ओढी देखा छ, “म अर पिता एक छा।” पहली नजर मं, या परमेसर होबा की बात न्अ कोन दखाव्अ। पण फेर बी, उंकी बात प यहूदी कांई करया उन्अ देखो, “यहूदी उन्अ जुवाब दिया, क भला काम बेई मैं थन्अ भाटा सुं कोन मारा पण परमेसर की नन्दा की बजे सुं अर ई बजे सुं क तु मनख होर बी खुद न्अ परमेसर बणाव्अ छ( यूहन्ना 10:33)। यहूदी ईसु की बात न्अ परमेसर होबा को दावो समझ्या छा। आग्अ आबाळी आयता मं ईसु यहूद्‍या न्अ सुधारबा बेई कद्‍या बी या कोन खियो क, म परमेसर होबा को दावो कोन करयो छो।” या बताव्अ छ क ईसु या घोषणा करता होया क “म अर पिता एक छा” (यूहन्ना 10:30) साच्याई खेरयो छो क वो परमेसर छ।

यूहन्ना 8:58 एक ओर उदारण छ। ईसु खियो, “म थान्अ सांची-सांची खेऊ छु क अबराम क पेदा होबा सुं फेली मं छु!” एकबार फेर, पल्टवार मं, यहूदी भाटा उठार ईसु न्अ मारबा की जोरी करया (यूहन्ना 8:59)। ईसु खुद की पेचाण “म छु” खेर दियो वो पराणा नियम मं परमेसर का नाऊ प सिधो सिधो लाग्अ छो।(निर्गमन3:14) यहूदी फेरू ईसु न्अ भाटा सुं क्यु मारबो चाव्अ छा ज्यो वो अस्यान को कांई बी कोन खियो छो जिसु परमेसर की बराई करबो समझरया छा, मतबल परमेसर होबा को दावो।

यूहन्ना 1:1 खेव्अ छ क बचन परमेसर छो। यूहन्ना 1:14 खेव्अ छ क बचन काया मं आयो। या बात साफ बताव् छ क ईसु ही काया का रूप मं परमेसर छ। चेलो थोमा ईसु का बारा मं खेव्अ छ क, “ह म्हारा प्रबु, ह म्हारा परमेसर” (यूहन्ना 20:28) ईसु उन्अ कोन सुधारयो। थरप्पेड़ो पौलुस ऊ बेई अस्यान खेव्अ छ, आपणा महान परमेसर अर उद्धार करबाळा ईसु मसी” (तीतुस 2:13) थरप्पेडो पतरस बी अस्यान ई खेव्अ छ क, “ आपणा परमेसर अर उद्धार करबाळा ईसु मसी” (2 पतरस 1:1) पिता परमेसर बी ईसु की पेचाण का गुवा छ, “पण बेटा न्अ खेव्अ छ क, ह परमेसर, थारो सिंहासन जुगजुग ताणी रेव्अ, थारा राज को राजदण्ड न्याऊ को राजदण्ड छ।” पराणा नियम की मसी बेई करी गेई भविष्यवाणी उंका परमेसर होबा की घोषणा करअ छ क, क्युंक आपण्अ बेई एक बेटो दियो गियो छ अर परबुता उंका काँधा प होव्अली अर उंको नाऊ अद्भुत युक्ति करबाळौ पराक्रमी परमेसर अर सदामेस को पिता अर शांति को राज कुमार रखाण्यो जाव्अलो” (यशायाह 9:6)

ई बजे सुं जस्यान सी एस लुईस या खियो छ क ईसु न्अ एक चोखी सिख देबाळो मानबो कोई गेलो कोन्अ। ईसु साफ साफ परमेसर होबा सुं नटबाळा दावा कोन करयो। अर ज्यो वो परमेसर कोन्अ, तो फेर वो झुठो छ, अर ई बजे सुं एक पैगम्बर, चोखो सखाबाळो, या फेर धारमिक मनख कोन्अ। ईसु का सब्दा न्अ समझाबा की जोरी करता होया आधुनिक विद्वान यो दावो करअ छ क हकीकत को ऐतिहसिक ईसु वां घणी सारी बाता न्अ कोन खियो ज्यान्अ बाइबल मं वो खियो छ। परमेसर का बचन की लार बेसबाजी करबाळा आपां कुण होवां छा क ईसु कांई खियो छो अर कांई कोन खियो? कस्यान कोई एक विद्वान ज्यो ईसु क दो हजार बरस पाछ्अ आयो अर अस्यान की चोखी बात वांकी बज्याई ज्यो उंकी लार रिया , ज्यो उंकी सेवा करया अर खुद ईसु सुं सक्ष्या पाया, कस्यान खे सक्अ छ क ईसु कांई खियो अर कांई कोन खियो?(यूहन्ना 14:26)

ईसु की सांची पेचाण क उपरअ सुवाल अतरो खास क्युं छ? ई बात को कांई मतबल छ क ईसु परमेसर छ या कोन्अ? सबसु खास बात क्युं ईसु न्अ परमेसर होणी छ वा या छ क ज्यो ईसु परमेसर कोन होतो तो उंकी मोत सबळा संसार का पाप का जुर्माना को मोल चुकाबा बेई पुरी कोन हो सक्अ छी( 1यूहन्ना 2:2) बअस परमेसर ई अस्यान का असीमित जुर्मानो चुका सक्अ छ।(रोमियों 5:8, 2 कुरिन्थियों5:21) ईसु न्अ परमेसर होणी छी क वो आपणा करजा न्अ चुका सक्अ। ईसु न्अ मनख होणी छी क वो मर सक्अ। उद्धार बअस ईसु मसी मं बस्वास करबा सुई मल सक्अ छ। ईसु परमेसर छ क्युं क वोई एक मात्र गेल्लो छ। ईसु परमेसर छ जिसु वो या घोषणा करयो क गेलो, सांच अर जन्दगी म ही छुं। म्हारअ बना कोई बी पिता खन्अ कोन जा सक्अ” यूहन्ना 14:6।

English
ढुँडारी का पहला पन्ना प्अ पाछा जावो
ईसु मसी कुण छ?