settings icon
share icon
सुवाल

म अबार अबार खुद को बस्वास ईसु प राख्यो छु अब आग्अ कांई छ?

जुवाब


बधाई हो! थे एक जन्दगी बदलबाळो नर्णो लिया छो। थे कढ़ी या तो कोन बुजरया न क, अब आग्अ कांई छ? परमेसर की लार मं म्हारी यात्रा कस्यान शरू करू? तळ्अ मण्ढी पांच बाता थान्अ बाइबल सुं बताव्अला। जद्या थान्अ थांकी यात्रा मं कोई सुवाल आव्अ तो कृपा कर www.GotQuestions.org/Dhundari न्अ देखो।

1 या निश्चित करो क थे उद्धार न्अ समझो छो।

1यूहन्ना5:13 आपां न्अ बताव्अ छ क “म थान्अ ज्यो परमेसर का बैटा का नाऊ मं बस्वास करअ छ, ई बजे सुं माण्ढ्यो छु क थे जाणो क सदामेस की जन्दगी थांकी छ। परमेसर चाव्अ छ क आपां उद्धार का मतबल न्अ समझा परमेसर आपां सुं चाव्अ छ क आपां न्अ ई निश्चितता को आत्मा मं बस्वास होव्अ क आपां बचाया गिया छा। छोटा रुप मं आओ आपां उद्धार की खास बाता न्अ देखल्या:

क) ई बजे सुं क सबळा पाप करया छ। ज्यो बी आपां करया छा वो परमेसर न्अ रोषा करबाळो छ( रोमियों2:23)।

ख) खुद का पाप की बजे सुं, आपां परमेसर सुं सदामेस बेई न्यारा होबा की सजा का हकदार छा (रोमियो 6:23)।

ग) आपणा पापां की सजा को मोल चुकाबा बेई ईसु सुळी प मरग्यो (रोमियों 5:8, 2कुरिन्थियों 5:21)। ईसु आपणी ठार उ सजा न्अ लेता होया मरयो ज्यो आपण्अ बेई छी। उंको जीवतो होबो या प्रमाणीत कर दियो क ईसु की मोत आपणा पापांको मोल चुकाबा बेई खुब छी।

घ) परमेसर वा सबळा न्अ छमा अर उद्धार देव्अ छ ज्यो ज्यो खुद को बस्वास ईसु मं मतबल उंकी मोत मं यो बस्वास रखाण्अ क वो आपणा पापां को मोल चुकाबा बेई छी (यूहन्ना 3:16, रोमियों 8:1)।

यो उद्धार को संदेश छ। अर ज्यो थे थांका बस्वास न्अ ईसु मसी प खुद का उद्धार करबाळा का रूप मं छ तो थे बचालिया जाव्अला। थांका सबळा पाप छमा करया गिया छ अर परमेसर थान्अ कद्या बी कोन छोडबा की अर कोन त्यागबा की प्रतिज्ञा करअ छ (रोमियो 8:28-29, मत्ती 28:20)। याद राखज्यो,ईसु मसी मं थांको उद्धार सुरक्षित छ (यूहन्ना10:28-29)। अर ज्यो थे थांका उद्धार करबाळा का रूप मं बअस ईसु प’ई भरोसो रखाणो छो तो थे निश्चिन्त हो सको छो क थे सरग मं परमेसर की लार सदामेस रेव्अला।

2 एक चोखी बस्वास्या की टोळी हेरो ज्यो बाइबल की सिख देती होव्अ।

बस्वास्या की टोळी न्अ एक चरच या मकान का रुप मं मत देखो। बस्वास्या की टोळी तो लोगबाग होव्अ छ। या एकधम खास बात छ क ईसु मं बस्वास करबाळा आमासामा संगती रखाण्अ। यो बस्वास्या की टोळी का मुख्य उद्देश्या मं सुं एक छ। अब जद्या थे थांका बस्वास न्अ ईसु प मेल दिया तो मैं थान्अ घणाजोर सुं उकसावां छा क थे थांका छेत्र मं बाइबल सुं आधारित बस्वास्या की टोळी हेरल्यो अर उंका पासबान सुं बतळाल्यो। ईसु मं थाका नुवा बस्वास का बारा मं वान्अ बताओ।

बस्वास्या की टोळि को दूसरो उद्देश्य बाइबल की शिक्षा देबो छ। थे परमेसर का खिया न्अ थांकी जन्दगी मं कस्यान काम मं लेबो सिख जावला। बाइबल न्अ समझबो एक सफल अर सामर्थी मसी जन्दगी जीबा की कुंची छ। 2तीमुथीयुस 3:16-17 खेव्अ छ क “सबळो पवितर शास्तर परमेसर की प्रेरणा सुं रच्यो गियो छ अर उपदेश, अर समझाबो अर सधारबो अर धारमिकता की सिख बेई फायदा की छ जिसुं परमेसर का मनख सिद्ध बण्अ, अर हरेक भला काम बेई त्यार हो जाव्अ।”

बस्वास्या की टोळी को तीसरो उद्देश्य आराधना छ। परमेसर का कर्या सबळा कामा बेई धन्यवाद देबो आराधना छ! परमेसर आपांन्अ बचायो छ। परमेसर आपां सुं परेम करअ छ। परमेसर आपण्अ बेई हरेक चिज की बेवस्था करअ छ। परमेसर आपान्अ गेलो दखाव्अ छ अर चालबा का लखण सखाव्अ छ। आपान्अ उंको धन्यवाद क्युं करणो चायजे? परमेसर पवितर, धरमि, परेमी,दीया करबाळो अर अनुग्रह सुं भरयो छ। प्रकाशितवाक्य 4:11 घोषणा करअ छ क, “ह म्हारा परबु अर परमेसर, तु महमा अर आदर अर सामर्थ क योग्य छ क्युं क तु ही सबळी चिजा न्अ सृज्यो छ अर वे थारी मन्शा सुं छी अर सृजी गेई छी।

3 परमेसर को ध्यान थांका वोढी करबा बेई रोजिना बगत नखाळो।

आपण्अ बेई रोजिना परमेसर को ध्यान आपणी ओढी करबो घणो जरूरी छ। चन्याक मनख इन्अ मौन बगत खेव्अ छ। दूसरा मनख इन्अ बगती मनन खेव्अ छ, क्युं क यो अस्यान को बगत होव्अ छ जद्या आपां खुदन्अ परमेसर न्अ समर्पित करां छा। चन्याक मनख ई बगत न्अ तडकाऊ की बगत न्यारो काढ्अ छ अर कोई लोगबाग दनाथ्या की बगत न बढीया मान्अ छ। इसुं कोई फरख कोन पड़्अ क थे उं बगत न्अ कांई खेव्अ छ, अर इन्अ कद्या करअ छ। ज्यो बात खास छ वा या छ क थे रोजिना जरूर परमेसर की लार बगत बिताओ। कसी बाता मलर परमेसर की लार आपणी बगत न्अ बणाव्अ छ।

क)परातना-आराम सुं परमेसर सु बताळाबा को तरिको छ। खुद की चिंता न्अ अर समस्या का बारा मं परमेसर सु बतळावो। परमेसर न्अ खेवो क थान्अ ज्ञान अर गेलो दखाव्अ। थांकी जुरता न्अ पुरी करबा बेई परमेसर न्अ खेवो। परमेसर न्अ बतावो क थे उंसुं कतरो साउटो परेम करो छो, अर ज्यो बी वो थांक्अ बेई करअ छ उं बेई थे उन्अ कतरोक सराव्अ छ। यां सबळी बाता न ही परातना खेव्अ छ।

ख) बाइबल पढबो-बस्वास्या की टोळी मं, सन्डे स्कूल,या बाइबल अध्ययन की कक्षा मं बाइबल की शिक्षा लेबा क अलावा थान्अ खुद बेई भी बाइबल पढबो जरूरी छ। बाबल मं एक सफल मसी जन्दगी जीबा बेई वा सबळी सामग्री दे मल्या छ जिन्अ थान्अ जाणबा की जुरत छ। इम्अ परमेसर को वो गेलो दियो गियो छ क कस्यन सही निर्णय लिया जाव्अ, परमेसर की मन्शा न्अ कस्यान जाण्अ, दूसरा की देखभाल कस्यान करअ अर आत्मा न्अ कस्यान बढाव्अ। बाइबल आपण्अ बेई परमेसर को बचन छ। आपां आपणी जन्दगी न्अ कस्यान जीवां ई बेई बाइबल परमेसर की निर्देश कताब छ जिसुं क आपां राजी हो जावां अर आपां सन्तष्टि पावां।

4 अस्यान का लोगबागा सुं सम्बन्ध बढाओ ज्यो थांकी आत्मिक सायता कर सक्अ।

1 कुरिन्थियों 15:33 आपां न्अ खेव्अ छ क, “धोखो मत खाज्यो: बरी संगती चोखा चरित्र न्अ बगाड़ देव्अ छ।” बाइबल आपां प पडबाळा बरा लोगबागा का प्रभाव का बारा मं दी चेतावण्या सुं भरी पड़ी छ। पाप सु भर्या कामा मं लागेड़ा लोगबागा की लार बगत काटबो आपांन्अ बी वां परक्ष्या मं पटकबा की बजे बण जाव्अ छ। आपां ज्या लोगबागा क आसपास छा वांको चरित्र बी आपण्अ उपरअ बी खुद की छाप छोड़ देव्अ छ। इ बजे सुं या घणी खास बात क आपा अस्यान का लोगबागा न्अ खुद क च्यारू मेर रखाणा ज्यो परबु सुं परेम करअ अर उक्अ बेई समर्पित होव्अ।

एक या दो भायला न्अ, हो सक्अ तो खुद का बस्वास्या की टोळी मसुं हेरबा की जोरी करो, ज्यो थांकी सायता कर सक्अ अर थांको होसलौ बढाव्अ (इब्रानियों 3:13;10:24)। खुद का भायला सुं खेवो क वे थांखी ठाली बगत मं, थांकी कामकाज मं अर परमेसर की लार थांकी चाल का बारा मं थान्अ जुवाब देबाळा बणाया रखाण्अ। वान्अ बुजो क थे बी वाक्अ बेई वस्यान कर सक्अ छ कांई। इंको यो मतबल कोन्अ क थान्अ थांका वा सबळा भायला न्अ छोडणो पड्अलो ज्यो ईसु न्अ खुद का उद्धार करबाळा का रुप मं कोन जाण्अ। लगातार वांका भायला बण्या रेवो अर वांसु परेम करो। बअस आराम सुं वान्अ जाण्बाद्यो क ईसु थांकी जन्दगी न्अ बदल दियो अर अब थे वा सबळा कामा न्अ कोन करो ज्यान्अ पेली करअ छा। परमेसर न्अ खेवो क वो ईसु का बारा मं थांका भायला न्अ बताबा को थान्अ मोको देव्अ।

5 बतिस्मो लेवो।

घणासारा मनखा न्अ बतिस्मा का बारा मं भरम छ। शब्द “बतिस्मा” को मतबल पाणी मं डुबकी लगाबो छ। बतिस्मो ईसु मं खुद का नुवा बस्वास अर उंप्अ चालबा का थांका समर्पण न्अ चोडा रूप सु घोषित करबा को एक बाइबल आधारित तरिको छ। पाणी मं डुबकी लगाबा को काम या दखाव् छ क आपां ईसु की लार गड्या गिया छा। पाणी मसुं बारअ आबो ईसु का जी उठबा न्अ दखाव्अ छ बतिस्मो लेबा सुं खुद न्अ ईसु की मोत, उंका गाड्या जाबा अर जी उठबा की लार पेचाण कराव्अ छ।

बतिस्मो वो कोन्अ ज्यो थान्अ बचाव्अ छ। बतिस्मो थांका पाप कोन धोव्अ। बतिस्मो तो ब्अस एक आज्ञा पुरी करबा को एक कदम, उद्धार बेई तो बअस मसी मं थांका बस्वास की एक चोड़धाड़्अ एक घोषणा छ। बतिस्मो जिसु खास छ क्युं क यो मसी प आपणा बस्वास अर उ बेई थांका समर्पण की चोड़धड़्अ घोषणा बेई आज्ञा मानबा को एक कदम छ। अर ज्यो थे बतिस्मो लेबा बेई त्यार छो तो थान्अ कोई पासबान सुं बात करणी चायजे।

Englishढुँडारी का पहला पन्ना प्अ पाछा जावो

म अबार अबार खुद को बस्वास ईसु प राख्यो छु अब आग्अ कांई छ?
© Copyright Got Questions Ministries