खुद का उद्धारकर्ता का रूप म्अ ईसु न्अ मानबा को कांई मतबल छ?


सुवाल: खुद का उद्धारकर्ता का रूप म्अ ईसु न्अ मानबा को कांई मतबल छ?

जुवाब:
ते खुद का जिवन म्अ ईसु मसी न्अ उद्धारकरबाळा का रुप म्अ मानया छ कांई ? ई सुवाल न्अ चोखा समझबा सु फेली थान्अ ईसु मसी, खुद का बारा म्अ, अर उद्धारकर्ता जस्यान का शब्दा का बारा म्अ पुरो मालम होणी छायजे।

ईस मसी कुण छ? घणा सारा लोगबाग ईसु मसी न्अ एक चोखो मनख, एक चोखो गरू, या फेर परमेसर की ओढी सुं बोलबाळो की जस्यान मान्अला। ये बातां ईसु मसी का बारा म्अ एकदम सांची छ, पण ये साफ-साफ कोन बताव्अ क, वो छ कुण। बाईबल आपान्अ बताव छ क्अ ईसु मसी शरीर म्अ परमेसर छ। परमेसर मनख का रूप म्अ छ। (देखो युहन्नो 1:1,14) परमेसर धरती प्अ आपान्अ सखाबा, नरोगा करबा, आपान्अ सुधारबा, छमा करबा, अर आपण्अ बेई मरबा आयो छो। ईसु मसी परमेसर, सारी दनिया बणाबाळो अर सब प्अ राज करबाळो प्रभु छ। थे ई ईसु न्अ मानया छ कांई?

एक उद्धारकर्ता कुण होव्अ छ, अर आपन्अ एक उद्धारकरबाळा की जुरत क्युँ छ। बाईबल आपन्अ बताव छ, क आपा सबळा पाप करया छा , आपा सबळा बरा काम करया छा। (रोमियों 3:10-18)। आपणा पाप की बजे सुँ आपा परमेसर का रोष अर न्याय का पात्र छा असीमित अर सनातन परमेसर का बिरोध मं पाप करबा की एक ई सज्या छ सदामेस की मोत। (रोमियों 6:23; प्रकाशित वाक्य 20:1-15)। ई बजे सुं आपां न्अ उद्धारकरबाळा की जुरत छ!

ईसु मसी धरती प आयो अर आपणी बेई मोत ले लियो। ईसु की मोत आपणा पाप बेई घणुसारो मोल चुकाबो छो।(2कुरिन्थियों 5:21)। ईसु आपणा पाप को मोल चुकाबा बेई मोत न्अ ले लियो (रोमियों 5:8)। ईसु जिसु मोल चुकायो क आपान्अ कोन चुकाणो पड्अ ईसु की मोत अर फेरू पाछो जीवतो होबो ई बात न्अ परमाणीत कर दियो क उंकी मोत आपणा पाप को जुरमानो चुकाबा बेई खुब छी। याई बजे छ क ईसु एकलोई उद्धार काबाळो छ।(यूहन्ना 15:6, प्रेरितो के काम 4:12)! थे ईसु प्अ खुद का उद्धार करबाळा की इयान भरोसो करअ छ कांई?

ईसुं थांको खुद को उद्धार करबाळौ छ कांई? घणासारा मनख मसियत न चरच मं जाबो, रितिरुवाजा न्अ मानबो अर एकात खास पाप न्अ कोन करबो मान्अ छ। या मसियत कोन्अ। सांची मसियत ईसु मसी की लार खुद को बुवार होबो छ। ईसु न्अ खुद को उद्धार करबाळौ मानबा को मतबल उम्अ खुद को बस्वास अर भरोसो करबो छ। कोई बी दूसरा का बस्वास सूं उद्धार कोन पाव्अलो। कोई बी खास कामा न्अ करबा सुं उद्धार कोन पाव्अलो। उद्धार पाबा बेई एकई गेल्लो छ अर वो छ थे खुद ईसु न्अ खुद को उद्धार करबाळो , उंकी मोत सुं थांका पाप की किमत चुकाबा प भरोसो कर अर उंको मरया मसुं फेरू जीवतो होबा न्अ सदामेस की जन्दगी बेई खुद का बस्वास न्अ पक्को करबो छ।(यूहन्ना3:16) ईसु थांको खुद को उद्धार करबाळो छ कांई?

अर ज्यो थे ईसु मसी न्अ खुद का उद्धार करबाळा का रुप मं मानबो चाव्अ छो तो परमेसर सु तळ्अ मण्ढी बाता खेवो। याद राखज्यो, ई परातना या फेर कोई दूसरी परातना न्अ बोलबो थान्अ कोन बचा सक्अ। ब्अस ईसु मसी अर सुळी क उपरअ ज्यां कामा न्अ वो पुरा करयो छ वा कामा मं बस्वास ई थान्अ थांका पाप सुं बचा सक्अ छ। या परातना उम्अ थांका बस्वास न्अ दखाबा बेई अर थांक्अ बेई उद्धार को गेलो त्यार करबा बेई धन्यबाद को एक तरिको छ। “ह म्हारा परमेसर, मं जाणू छु क म थारा बरोध मं पाप करयो छु अर सज्या को हकदार छु। पण जी सज्या को मं हकदार छो उन्अ ईसु मसी खुद ले लियो, क उप्अ बस्वास करबा सुं मन्अ छमा मल सक्अ। म उद्धार बेई म्हारो बस्वास थाप्अ छ। म थांको धन्बाद करू छु, थांकी अणोती दिया अर छमा बेई ज्यो सदामेस की जन्दगी को ईनाम छ। अस्यान ई हो जाव्अ।”

ज्यो भी ते ईम्अ पढया छ, ईकी वजा सुँ ते मसी क्अ पाछ्अ चालबा को फेसलो लिया छ कांई? अर ज्यो अस्यान छ तो निच्अ दे मेल्या बटन “म्अ आज ईसु न्अ मान लियो” वो बटण न्अ दबावो।

English
ढुँडारी का पहला पन्ना प्अ पाछा जावो
खुद का उद्धारकर्ता का रूप म्अ ईसु न्अ मानबा को कांई मतबल छ?