settings icon
share icon
सुवाल

एक मसीही कुण छ?

जुवाब


एक कताब म्अ ईसु मसी की परिभाषा अस्यान होव्अ ली, एक आदमी जो ईसु मसी प्अ विशवास एक मसी का रूप म्अ ईसु मसी प्अ आधारित उकी सक्स्या अर उका धर्म न्अ मान सक्अ । पण घणा तरह की किताबा म्अ ईसु मसी की परिभाषा अस्यान होव्अ ली, ईसु मसी एक शरूआत को बिन्दु छ, पण एक मसी कुण होव्अ छ, इका बारा म्अ बाईबल सत्य अर वास्तविकता सुँ बहुत आग्अ छ। नया नियम म्अ मसी शब्द को प्रयोग तीन बार हियो छ, है (प्रेरितों के काम 11:26; प्रेरितों के काम 26:28; 1पतरस 4:16)। ईसु मसी को अनुयायी सबसुँ फेली अन्त को मसीही कहलाया (प्रेरितों के काम 11:26) क्युक वाँको आचरण , गतिविधि, अर वाँको भाषा मसीह जस्यान की ही छी। मसी को पुरो अर्थ छ,मसी क समुह का लोग या मसी का चेला

किस्मत सुँ टेम नखळता ही मसी नाव को शब्द उकी विशेषता न्अ खो दियो अर खासतौर सुँ ये शब्द न्अ वो ही उपयोग ले सक्अ छ ज्यो धर्मी छ। या फेर जिक्अ न्अ छोकी सक्सया हो वो ही ईसु मसी को साचो भक्त हे सक्अ छ , न्अ भी हे सक्अ । घणा सारा आदमी जो ईसु मसी प्अ भरोसो अर विशवास न राख्अ ,खुद न्अ केवल अस्यान का मसी मान्अ छ जो चर्च म्अ जाव्अ छ अर ईसाई खुवाव छ। पण चर्च म्अ जाबाळा छोका आदमया की सेवा करबा सुँ छोको आदमी बणबो थान्अ एक मसी कोन बणाव । जस्यान एक पास्टर एक बार खियो छो चर्च जाबो कोई न्अ मसी न्अ बणाव , जस्यान एक टुटेडी दुकान म्अ एक आदमी अपणाप चालबा ली गाडी न बणा सक्अ । एक चर्च सुँ जुडबो , लगातार चर्च की मिटिगा म्अ जाबो , चर्च का काम करबो , दान देबो थान्अ मसीह कोन बणाव ।

बाईबल आपान्अ सकाव छ क्अ भला कामा सुँ परमेसर आपान्अ ग्रहण न्अ करअ। तीतुस 3:5 आपान्अ बताव छ , वो आपणो उद्धार करयो छ, ये धर्म का कामा की वजा सुँ नही , जो आपा खुद करया छा, पण आपणी दया क्अ अनुसार नयो जनम अर पवित्र आत्मा क्अ नया बणबा क्अ द्वारा हिया छ। जिसु, एक मसी वो ही छ जो परमेसर सुँ नयो जनम पायो छ। है (यूहन्ना 3:3; यूहन्ना 3:7; 1पतरस 3:23) अर जो उँको विशवास अर भरोसा न्अ ईसु मसी प्अ राखयो छ। इफिसियों 2:8 आपन्अ बताव छ क्अ विशवास क द्वारा अनुग्रह सु ही आपणु उद्धार हियो छ अर ये थाँकी और सुँ कोन्अ पण परमेसर को दान छ।

एक साच्चो मसी आदमी वो छ जो उँको विशवास अर उँको भरोसो केवल ईसु म ही हो अर उँका कामा म ही हो , जो क्रुस प्अ मर र आपणा पापा न्अ चुका दियो अर तिसरअ दन पाछो जी उठयो होव्अ । युहन्ना 1:12 आपान्अ बताव छ, पण जतरा उन्अ मानया छ, वो वान्अ परमेसर का बेटा – बेटी होबा को अधिकार दियो छ। जो मनख उँका नाव प्अ विशवास राख्अ छ। एक साँचो मसी सच म्अ परमेसर की सँतान छ, परमेसर का साच्चा परवार को सदस्य छ, अर वो जिन्अ ईसु मसी नयो जिवन दियो छ।

ज्यो भी ते ईम्अ पढया छ, ईकी वजा सुँ ते मसी क्अ पाछ्अ चालबा को फेसलो लिया छ कांई? अर ज्यो अस्यान छ तो निच्अ दे मेल्या बटन “म्अ आज ईसु न्अ मान लियो” वो बटण न्अ दबावो।

Englishढुँडारी का पहला पन्ना प्अ पाछा जावो

एक मसीही कुण छ?
© Copyright Got Questions Ministries