उद्धार की योजना/ उद्धार को गेलो कांई छ?


सुवाल: उद्धार की योजना/ उद्धार को गेलो कांई छ?

जुवाब:
थे भुखा छो कांई? शरीर सुँ भुका कोन्अ, पण थाँका जिवन म्अ कोई और चीज की भुक छ कांई? थाँका मन कोई असी चीज छ कांई, ज्यो खदया बी सन्तुष्ट होता कोन दिख्अ अर ज्यो अस्यान छ तो ईसु मसी इको गेलो छ। ईसु मसी खियो छ क्अ जीवन की रोटी म छुँ । अर ज्यो म्हार खन्अ आव्अ छ वो खद्या भी भुखो कोन मरअ, अर जो म्हारअ प्अ बस्वास करअ छ वो खदया बी तसायो कोन रेव्अ (यूहन्ना 6:35)।

ते उळझन म्अ छो कांई? थाँका जन्दगी बेई कोई और गेलो या उद्देश्य कोन्अ कांई? थान्अ अस्यान लाग्अ छ जस्यान कोई थाँको उजाळौ ई कुसका लियो अर थान्अ इन्अ जळाबा बेई खटको ई कोन लादरयो। अर ज्यो अस्यान छ तो ईसु मसी ही एक गेलो छ। ईसु मसी खियो छो , क जगत की ज्योति म्अ छु, ज्यो मारअ पाछ्अ आवलो वो खदया भी अन्धेरा म्अ कोन चाल्अ , पण वो जीवन को उजालो पावलो

थान्अ अस्यान लाग्अ छ कांई क थाँक्अ बेई सारा ही बाण्णा बन्द होग्या ? थे घणा सारा बाण्णा न्अ ब्अस या जाणबा बई खटखटाया छ कांई क वाक्अ पाछ्अ खालीपन या मतलब की भावना छ । थे भरपुरी की जन्दगी का बाण्णा न्अ हेर रया छो कांई? अर ज्यो अस्यान छ तो ईसु ही एक गेलो छ। ईसु खियो छो क्अ म बाण्णो छु, अर ज्यो कोई मारअ द्वारा मईन्अ प्रवेश करअ तो वो उद्धार पावलो अर वो मईन्अ अर बाण्अ आ जा सक्अ छ अर रोबा कोन पड़्अलो

दुसरा लोग थान्अ हमेशा निचो दिखाव छ कांई? थाका रिस्ता कमजोर अर खराब छ कांई? थान्अ अस्यान लाग्अ छ कांई क्अ हर आदमी थाँको फायदो उठाबा की जोरी कर रयो छ। अर ज्यो अस्यान छ तो ईसु ही एक गेलो छ। ईसु खियो छो,“ चोखो गुवाळ म्अ छु, चोखो गुवाळ उँकी लळ्डया बेइ जीव देव्अ छ, म्अ म्हारी लळ्डया न्अ जाणू छु अर म्हारी लळ्डया मन्अ

थे सोच्अ छो कांई क्अ ई जिवन क्अ बाद काई होवअलो ते थाँका जिवन न्अ वां चिजा बेई काम मं लेता थाँकग्या कांई ज्यो ब्अस सड्अ या जँग खा जाव्अ छ थे केई बार सोच्अ छो कांई क ई जिवन को कोई मतबल भी छ या कोन्अ थे थाँकी मौत क्अ पाछ्अ जिबो छाव छो कांई? अर ज्यो अस्यान छ तो ईसु ही एक गेलो छ ! ईसु खियो छो , “पुनरुत्थान अर जिवन म छु” जो कोई मारअ उपरअ विशवास करअ वो मरया पाछ्अ भी जिवलो । अर जो कोई जिवित छ अर मार प्अ विशवास करअ छ वो अनन्तकाल तक कोन मरअ (यूहन्ना 11:25-26)।

गेलो कांई छ? सत्य कांई छ? जिवन कांई छ? ईसु जुवाब दियो गेलो अर सत्य अर जिवन म ही छु मारअ बना कोई भी परमेसर कन कोन पुछ सक्अ ।

जी भुक न्अ आपा महसुस करअ छा वा एक आत्मिक भुख छ। मात्र एक ईसु ही छ ज्यो अन्धेरा न्अ मटा सक्अ छ। ईसु एक सुखी जिवन को गेलो छ। ईसु एक भायलो अर एक गुवाळ छ जिकी आपा खोज कर रया छा। ईसु ई बगत अर आबाळा संसार बेई जीवन छ ईसु ही उद्धार को गेलो छ!

वो कांई कारण छ जिसु ते भुख न्अ महसुस करअ छो, वो कांई कारण छ जिसु थान्अ अस्यान लाग्अ छ जस्यान ते अन्धेरा म्अ गमग्या, वो कांई कारण छ जिसु ते थाँका जिवन म्अ काई मतलब कोन पाव्अ , यो ही मतलब छ क थे परमेसर सु आतरअ हो गया । (सभोपदेशक 7:20; रोमियों 3:23)। ज्यो खालीपन थे खुद का मन म्अ महसुस करअ छो, मतलब थाँका जिवन म्अ परमेसर कोन्अ आपन्अ परमेसर उसुँ सम्बन्ध बणाया रखाणबा बई बणायो छो। पण आपा आपणा पापा की वजा सुँ परमेसर सुँ दुर हग्या । इसु भी बरी बात या क्अ आपणा पाप ई जनम म्अ अर आगला जनम म्अ पुरा अनन्तकाल क बेई परमेसर सुँ अलग होबा को कारण बण्अला (रोमियों 6:23; यूहन्ना 3:36)।

या परेशानी को हल कांई हे सक्अ छ। ईसु ही एक गेलो छ! ईसु आपणा पापा उक्अ उपरअ ले लियो (2कुरिन्थियों 5:21)। ईसु आपणी जगह वो दण्ड न लेर मरग्यो जिका भागीदार आपा छा। तिन दन पाछ्अ ईसु मुर्दा म सुँ , पाप अर मृत्यु क्अ उपर विजय हेर जिवतो होग्यो।(रोमियों 6:4-5)। वो अस्यान क्यु करयो? ईसु खुद यो सुवाल को जुवाब दियो इसुँ बडो प्रेम कोइ को कोन्अ क्अ अपणा लोगबागा बेई जिवन देव्अ " (यूहन्ना 15:13)! ईसु मरयो क आपा जि सका अरज्यो ईसु म्अ आपणो विशवास , उँकी मृत्यु आपणा पापा क्अ लिए चुकायो छो या मानर मान्अ छा तो आपणा सारा पाप माफ कर र धो दिया जाव्अ छ। फेर आपा आपणी आत्मिक भुख कि सन्तुष्टि पा सकअ छा । बाती फेरु जळब्अ लाग जावली आपणी पहुच एक सब कुछ पाबाळा आदमी कि जस्यान हे जाव्अ ली आपा आपणा साचा भायला अर चरवाहा न्अ जाण्अ ला आपा या जाण्अ ला क्अ मरया पाछ्अ भी आपा जिवता होवगा ईसु की लार सरग म्अ अनन्तकाल को जिवन

क्यु क परमेसर जगत सुँ अस्यो परेम करयो क वो अपणा खुद का एक बेटा न्अ भी दे दियो क ज्यो भी उप्अ विशवास करअ वो नाश कोन होव्अ अर अनन्त जिवन पाव्अ (यूहन्ना 3:16)।

ज्यो भी ते ईम्अ पढया छ, ईकी वजा सुँ ते मसी क्अ पाछ्अ चालबा को फेसलो लिया छ कांई? अर ज्यो अस्यान छ तो निच्अ दे मेल्या बटन “म्अ आज ईसु न्अ मान लियो” वो बटण न्अ दबावो।

English
ढुँडारी का पहला पन्ना प्अ पाछा जावो
उद्धार की योजना/ उद्धार को गेलो कांई छ?