ईसु परमेसर छ कांई? ईसु परमेसर होबा की बात खियो छो कांई?


सुवाल: ईसु परमेसर छ कांई? ईसु परमेसर होबा की बात खियो छो कांई?

जुवाब:
बाइबल म्हान्अ अस्यान को कोई खास जुवाब कोन देव्अ क ईसु यां सबदा न खियो होव्अ क, “म परमेसर छुं।” पण फेर बी इको यो मतबल कोन्अ क वो कद्‍या या बी कोन खियो क वो परमेसर कोन्अ। उदारण बेई यूहन्ना 10:30 मं ईसु का वा बचना न्अ ल्यो , “म अर म्हारो बाप एक छा।” आपान्अ ईसु का खिया या बचना प कोई कोईकांई करबा की जुरत या देखबा बेई छ क वो परमेसर होबा को दावो कररयो छो। ई बजे सुं वे उन्अ भाटा सूं मारबो चाया।” तु मनख होर बी खुद न्अ परमेसर बणाबो चाव्अ छ।(यूहन्ना 10:33) यहूदी ईसु का खेबा का मतबल न्अ चोखा समझग्या छा मतबल उंका ईश्वर होबा का दावा न्अ। ध्यान देवो क ईसु खुद परमेसर होबा की बात बेई कोन नट्अ। जद्‍या ईसु या बात खेव्अ छ क “म अर म्हारो बाप एक छा” (यूहन्ना 10:30), तो वो या खेरयो छो क वो अर उंको बाप सुभाव मं अर काया मं एक छ। यूहन्ना 8:58 एक दूसरो उदार छ। ईसु खियो क , “म थासुं सांची सांची खेऊ छु क म अबराम क पेली पेदा होयो छू।” ज्यो यहूदी ई बात न्अ सुण्या वांकी मन्सा परमेसर की नन्दा करबा की बजे सुं उन्अ भाटा सुं मारबा की छी, एकधम वस्यान जस्यान मूसा की बेवस्था वान्अ आदेश देव्अ छी।(लेव्यव्यवस्था24:15)

यूहन्नो ईसु का परमेसर होबा की बात न्अ फेरू खेव्अ छ क, “बचन परमेसर छो” अर “बचन काया मं आयो”(यूहन्ना 1:1,1:14) ये आयता साफ-साफ बताव्अ छ क ईसु ही काय का रूप मं परमेसर छ। थरप्पेडा का काम 20:28 आपान्अ बताव्अ छ क, “थे परमेसर का बस्वास्या की टोळी की रूखाळी करो, जिन्अ वो खुद को लोई सुं मोल लियो छ।” ज्यो बस्वास्या की टोळी न्अ मोल लियो छ, फरमेसर का बस्वास्या की टोळी न्अ- खुद का लोई सुं मोल लियो। मतबल ईसु मसी । थरप्पेडा का काम 20:28 या खेव्अ छ क परमेसर उंका बस्वास्या की टोळी न्अ खुद का लोई सुं मोल लियो छ। ई बजे सुं ईसु ई परमेसर छ।

चेलो थोमा ईसु बेई अस्यान खियो छ क, “ह म्हारा परबु, ह म्हारा परमेसर”(यूहन्ना20:28)। ईसु वान्अ कोन सुधारयो। तीतुस 2:13 आपान्अ परमेसर अर उद्धार करबाळा, ईसु मसी का आबा की बाटनाळबा बेई हिम्मत बन्धाव्अ छ। इब्रानियो1:8 मं पिता ईसु बेई अस्यान की बात खेव्अ छ क, “पण बेटा बेई खेव्अ छ क, “ह परमेसर, थारो सिंहासन सदामेस रेव्अ, थारा राज को राजदण्ड न्याऊ को राजदण्ड छ।” पिता ईसु न्अ “हे परमेसर” खेर बतारयो छ ई बजे सुं ईसु ई परमेसर छ।

प्रकाशितवाक्य मं एक सरगदूत थरप्पेडा यूहन्ना न्अ खाली परमेसर क ढ़ोक देबा बेई खेव्अ छ। पवित्रशास्तर मं खेई बार ईसु आराधना पायो छ (मत्ती2:11,14:33,28:9,17; लूका 24:52, यूहन्ना 9:38)। वो लोगबागा न्अ कद्‍या बी उंकी आराधना करबा बेई कोन नट्‍यो। अर ज्यो ईसु परमेसर कोन होतो, तो वो लोगबागा न्अ खेतो क वे उंकी आराधना कोन करअ, एकधम वस्यान जस्यान सरगदूत प्रकाशितवाक्य मं करयो छो अण्ढ्अ ओर बी आयता छ अर पवितर शास्तर का संदर्भ छ ज्यो ईसु का परमेसर होबा की बात खेव्अ छ।

सबसु खास बात क्युं ईसु न्अ परमेसर होणी छ वा या छ क ज्यो ईसु परमेसर कोन होतो तो उंकी मोत सबळा संसार का पाप का जुर्माना को मोल चुकाबा बेई पुरी कोन हो सक्अ छी( 1यूहन्ना 2:2) आर ज्यो वो परमेसर कोन होतो तो ईसु एक मनख की जस्यान होतो अर वो असीमित परमेसर क साम्अ पाप बेई माग्या असीमित जुर्माना न्अ कोन चुका सक्अ छो। बअस परमेसर ई अतरा बड़ा असीमित जुर्माना न्अ चुका सक्अ छ। बअस परमेसर ई इ संसार का पाप उठार लेजा सक्अ छ(2 कुरिन्थियों 5:21), मर सक्अ छो, अर जीवतो होबा सु, मोत अर पाप क्अ उपरअ खुद की जीत न्अ प्रमाणित कर सक्अ छ।

English
ढुँडारी का पहला पन्ना प्अ पाछा जावो
ईसु परमेसर छ कांई? ईसु परमेसर होबा की बात खियो छो कांई?