settings icon
share icon
सुवाल

काँई अनन्त जिवन प्राप्त हियो छ?

जुवाब


बाईबल अनन्त जिवन की और एक साफ गेलो त्यार करअ छ सबसु पेली आपान्अ यो ध्यान राखणी छाय छे , क्अ आपा सबळा परमेसर का विरोध म्अ पाप करया छा : सबळा पाप करया छ जिसु सबळा परमेसर की महिमा सुँ दुर छ (रोमियों 3:23)। आपा सबळा अस्यान का काम करया छा , जो परमेसर न्अ दुखी करअ छ , जो आपान्अ सजा क्अ लायक बणाव छ क्युक आपणा सारा पाप परमेसर का विरोध म्अ छ , सिर्फ एक अनन्त दण्ड ही आपण्अ लिये छ। पाप की मजदुरी तो मृत्यु छ पण परमेसर का वरदान ईसु मसी म्अ अनन्त जीवन छ (रोमियों 6:23)।

पण फेर भी ईसु मसी जो पापी कोन छो (1पतरस 2:22) परमेसर को अदभुत बेटो एक मनख बणयो (यूहन्ना 1:1; 14) अर अपणा पापा क लिये मरयो । परमेसर आपा प्अ उँको परेम अस्या तरीका सुँ प्रगट करयो छ, क्अ जद आपा पापी छा , जद ही ईसु मसी आपण्अ लिये मरयो (रोमियों 5:8)। ईसु मसी क्रुस प्अ मरयो (यूहन्ना 19:31-42), वो दण्ड न्अ उठायो जिका आपा भागी छा(2 कुरिन्थियों 5:21)। तीन दन पाछ्अ वो मरेडा म सुँ (1कुरिन्थियों 15:1-4) पाप अर मृत्यु प्अ विजय पार पाछो जी उठ्यो । जो ईसु मसी क्अ मरया हुआ म सुँ जी उठबा सुँ , उकी दिया सुँ जिवित आशा सुँ नयो जन्म दियो छ। (1पतरस 1:3)।

विसवास क द्वारा, आपान्अ ईसु मसी की लार लागर अपणा जिवन न्अ बदल देनी छाये छ।वो कुण छ, उद्धार क्अ लिये वो काई करयो छो, अर क्यु करयो छो (प्रेरितों के काम 3:19)। अगर आपा ईसु प्अ विशवास राख्अ छा,वो क्रुस प्अ आपण्अ लिये मरयो छ अगर आपा या बात प्अ विशवास करअ छा।तो आपान्अ परमेसर माफ कर देलो अर आपा सरग म्अ अनन्त जिवन पावला। क्यु क परमेसर जगत सुँ अस्यान को परमेसर राख्यो क्अ वो खुद का एक बेटा न्अ दे दियो , ताकि जो भी उप्अ विशवास करअ वो नाश न हेव्अ पण अनन्त पाव्अ(यूहन्ना 3:16)। अगर तु ईसु न्अ मुह सुँ परभु जाणर मान्अ अर विशवास करअ क्अ परमेसर मन्अ मरया हुआ म सुँ जुवायो छ तो तुँ पक्को ही उद्धार पावलो पाएगा (रोमियों 10:9)।

क्रुस प्अ ईसु मरयो या बात प्अ विशवास करबो ही अनन्त जिवन को गेलो छ! क्यु क विशवास क द्वारा अनुग्रह सु ही थारो उद्धार हियो छ, अर या थारी और सुँ कोन्अ पण परमेसर को दान छ, अर अस्यान न होणी छाये छ क्अ कोई घमण्ड करअ (इफिसियों 2:8-9)।

अगर थे ईसु मसी न्अ अपणा उद्धारकर्ता क्अ रूप म्अ मानबो छाव छो , तो अण्ढ्अ एक सीधी परातना दे मेल्या छ। याद रखाणो , या परातना या कोई और बोलबो थान्अ बचा न सक्अ । केवल ईसु मसी म ही विशवास छ जो आपान्अ पापा सुँ छुडा सक्अ छ। या परातना ईसु प्अ विशवास म बढबो अर उद्धार पाबा बई एक माध्यम छ । अर धन्यवाद देबा को एक तरीको छ। हे परमेसर म जाणु छु ‘क म्अ थारअ खिलाफ गियो छु अर आज म सज्या क लायक छुँ’। पण ईसु मसी वा सजा न्अ खुद प्अ ले लियो जो आपण्अ बइ छी । जो सिर्फ मार बई छी ,ताकि इसु प्अ विशवास करबा मारा पापा सुँ माफी मल सक्अ म्अ उद्धार क लिये मारा विशवास राख सकुँ। थाँका बडो अनुग्रह अर माफी देबा बई जो अनन्त जिवन क लिए छ , म्अ थारो धन्यवाद करू छु आमिन।

ज्यो भी ते ईम्अ पढया छ, ईकी वजा सुँ ते मसी क्अ पाछ्अ चालबा को फेसलो लिया छ कांई? अर ज्यो अस्यान छ तो निच्अ दे मेल्या बटन “म्अ आज ईसु न्अ मान लियो” वो बटण न्अ दबावो।

Englishढुँडारी का पहला पन्ना प्अ पाछा जावो

काँई अनन्त जिवन प्राप्त हियो छ?
© Copyright Got Questions Ministries