settings icon
share icon
सुवाल

माफी मलगी कांई? म परमेसर सुँ कस्यान माफी माँग सकुँ छु?

जुवाब


थरप्पेडा का काम 13:38 या खेव्अ छ, “हे भायावो, ते जाणल्यो क्अ ई ईसु क जरियेई थान्अ पाप की छमा को समाचार दियो जाव्अ छ

माफी कांई छ अर आपान्अ इकी कांई जुरत छ।

माफी शब्द को मतबल छ पाटी न्अ पुछर साफ करबो, माफ करबो, उधार न्अ छोडबो जद आपा कोई क खिलाफ कोई गलत काम करअ छा , तो आपा उसुँ माफी माँगबा की जोरी करअ छा, क्यु क आपणो रिश्तो कोन बगड्अ । माफी जिसु कोन दियो जाव्अ क्युक कोई भी लोगबाग माफी क्अ लायक छ कोई भी माफी क्अ लायक कोन्अ माफी प्रेम, दया अर अनुग्रह को एक काम छ माफी कोई आदमी का बरोध मं कांई बी पकडयो रखाणबा क खिलाफ लेबाळो एक नर्णो छ, चाव्अ वो आपण्अ खिलाफ ही क्यु कोन होव्अ।

बाईबल आपानअ बताव छ , क आपा सबळा न परमेसर सुँ माफी माँग बा की जुरत छ आपा सबळा पाप करया छा सभोपदेश्क 7:20 बताव छ क्अ धरती प्अ अस्यो कोई धरमी मनख कोन्अ जो भलो छ अर वो धरती प्अ खदया बी पाप कोन करयो होव्अ 1यूहन्ना 1:8 बताव छ, “अर ज्यो आपां खेवा क म कोई पाप कोन करयो , तो आपां खुद न्अ धोको देवां छा । अर आपा झुट बोलरया छा। सबळा पाप आखरी मं परमेसर का बिरोध मं एक बराई का काम छ (भजन संहिता 51:4) । ईको मतबल यो छ क आपा न्अ आपान्अ परमेसर सु माफी माँगबा की घणी साउटी जुरत होव्अ छ। अर ज्यो आपणा पाप माफ कोन होया तो आपा सदामेस ताणी खुदका पापा का दुख भोगता रेवला (मत्ती 25:46, यूहन्ना 3:36)।

छमा या मन्अ कस्यान मल सक्अ छ?

धन्यबाद की बात या छ क, प्रेम अर दया करबाळो परमेसर आपांन्अ आपणा पाप सुं छमा करबा बेई त्यार बेठ्यो छ। 2पतरस 3:9 आपान्अ बताव्अ छ क, “....थांका बारा मं थरछा रखाण्अ छ अर कोन चाव्अ क कोई बी नास होव्अ पण या चाव्अ छ क सबळा न्अ मन फराबा को मोको मल्अ।” परमेसर आपां न्अ छमा करबा की मन्शा रखाण्अ छ, ई बजे सुं वो आपण्अ बेई छमा मेजुद करायो छ।

आपणा पाप को न्याऊ की जस्यान सजा तो बअस मोत ई छ। रोमियो6:23 को सरुवात मं अस्यान बताव्अ छ क, “क्युंक पाप की मजुरी तो मोत छ....” सदामेस की मोत ई वा छ जिन्अ आपां आपण्अ बेई कमाया छा। परमेसर खुद की पेली सुई बणाई योजना की जस्यान मनख- ईसु मसी बण्यो। ईसु सुळी प, उ सजा न्अ लेता होया मरयो ज्यो आपण्अ बेई छी मतबल - मोत। 2 कुरिन्थियो 5:21 आपांन्अ सखाव्अ छ क, “ज्यो पाप सुं अणजाण छो, उन्अई आपण्अ बेई पाप ठेराया क आपां उम्अ होर परमेसर की धारमिकता बण जावां। ईसु सुळी प, उ सजा न्अ लेता होया मरयो ज्यो आपण्अ बेई छी! परमेसर का रुप मं ईसु की मोत सबळा संसार बेई पाप की छमा को गेलो त्यार करी। 1यूहन्ना2:2 खेव्अ छ क, “अर योई आपणा पाप को पस्तावो छ , अर आपणाई नही पण सबाळ संसार का पाप को बी।” ईसु मरया मसुं पाप अर मोत प खुद जीत घोषणा करता होया जीवता होग्या(1कुरिन्थियों 15:1-28)। परमेसर की महमा होव्अ, ईसु की मोत अर फेरू जीवतो होबा सुं रोमियो6:23 को दूसरो हस्सो सांचो होग्यो, “......पण परमेसर को बरदान आपणा परबु ईसु मं सदामेस की जन्दगी छ।”

थे थांका पापा सुं छमा चावो छो कांई? थे अपराधी की न्याई जीबा की मन्सा सुं बन्द मेल्या छो कांई, क थे उसं छुटवाडो कोन पा सको? थांका पाप बेई छमा मेजुद छ ज्यो थे उद्धार करबाळा का रुप मं ईसु मसी मं बस्वास रखाण्अ तो। इफिसियों1:7 खेव्अ छ क, “आपां न्अ उम्अ अर उंका लोई सुं छुटवाडो मतबल अपराधा सुं छमा उंका उं अनुग्रह का धन की जस्यान मल्यो छ।” ईसु आपण्अ बेई आपणो करजो चुकायो क आपान्अ छमा मल सक्अ। थान्अ बअस अतरो करणो छ क थे परमेसर सु यो बस्वास करता होया अरदासस करो क वो थान्अ ईसु क जरिये छमा देव्अ क्युं क ईसु आपणी छामा को मोल चुकाबा बेई मरयो अर वो थान्अ छमा कर देव्अलो। यूहन्ना 3:16-17 मं यो सुंदर संदेशो मल्अ छ क, परमेसर मनखा सुं अस्यान को प्रेम कर्यो, क वो आपको एकलोतो बेटो दे दियो। जिसुं ज्यो बी उप्अ बिश्वास करअ वो नास कोन होव्अ पण सदामेस को जिवन पाव्अ। परमेसर आपका बेटा न्अ संसार मं जिसुं कोन खन्दायो क दण्ड की आज्ञा देव्अ, पण जिसुं क संसार उंकी बजे सुं उद्धार पाव्अ।

छमा ईन्अ लेबो साच्याई अतरो आसान छ कांई?

हां, यो अतरो आसान छ! थे परमेसर सुं छमा न्अ कमा कोन सको। थे परमेसर सुं मली छमा को मोल कोन चुका सको। थे इन्अ बस्वास सुंई, परमेसर का अनुग्रह अर दीया सुं ले सको छो। ज्यो थे ईसु मसी न्अ खुद को उद्धार करबाळो मानबो चाव्अ छो तो अण्ढ्अ एक सीधी सिक परातना दे मेल्या छ जिन्अ थे कर सको छो। याद राखज्यो, ई परातना या फेर कोई दूसरी परातना न्अ बोलबो थान्अ कोन बचा सक्अ। बअस ईसु मं बस्वास ई छ ज्यो थान्अ पाप सुं बचा सक्अ छ। या परातना बस्वास दखाबा बेई अर थां बेई उद्धार को गेलो त्यार करबा बेई उंको धन्यवाद देबा को एक तरिको छ। “ह म्हारा परमेसर, मं जाणू छु क म थारा बरोध मं पाप करयो छु अर सज्या को हकदार छु। पण जी सज्या को मं हकदार छो उन्अ ईसु मसी खुद ले लियो, क उप्अ बस्वास करबा सुं मन्अ छमा मल सक्अ। म उद्धार बेई म्हारो बस्वास थाप्अ छ। म थांको धन्बाद करू छु, थांकी अणोती दिया अर छमा बेई ज्यो सदामेस की जन्दगी को ईनाम छ। अस्यान ई हो जाव्अ।”

ज्यो भी ते ईम्अ पढया छ, ईकी वजा सुँ ते मसी क्अ पाछ्अ चालबा को फेसलो लिया छ कांई? अर ज्यो अस्यान छ तो निच्अ दे मेल्या बटन “म्अ आज ईसु न्अ मान लियो” वो बटण न्अ दबावो।

Englishढुँडारी का पहला पन्ना प्अ पाछा जावो

माफी मलगी कांई? म परमेसर सुँ कस्यान माफी माँग सकुँ छु?
© Copyright Got Questions Ministries