settings icon
share icon
सुवाल

परमेसर मेजुद छ कांई? परमेसर की मेजुदगी को कोई परमाण छ कांई?

जुवाब


परमेसर की मेजुदगी परमाणित या अमान्य कोन करी जा सक्अ। बाइबल बी या खेव्अ छ क आपां न्अ बस्वास सुं ई बात न्अ मान लेणी चायजे क परमेसर छ अर बना बस्वास उन्अ राजी करबो अणहोतो छ। क्यंक परमेसर खन्अ आबाळा न्अ बस्वास करणी चायजे क वो छ अर उन्अ हेरबाळा न फल देव्अ छ।”(इब्रानियों11:6) अर ज्यो परमेसर की अस्यान की मन्शा छी तो वो अस्यान ई परगट हो जातो अर सबळा संसार न परमाणीत कर देतो क वो छ। पण ज्यो वो अस्यान करतो तो फेर बस्वास की कोई जुरत कोन रेती। “ईसु उन्अ खियो, “तु मन्अ देख्यो छ, ई बजे सुं बस्वास करयो छ; भागहाळा छ वे ज्यो बना देख्या बस्वास करया छ।”(यूहन्ना 20:29)

ईंको मतबल यो कोन्अ क परमेसर की मेजुदगी का कोई परमाण ई कोन्अ। बाइबल बताव्अ छ क, “ आम्बर परमेसर की महमा को बरणन कर रयो छ अर पुरो बरमाण्ड उंका हाथा की काम न्अ परगट करअ छ। दन सुं दन बाता करअ छ अर रात न्अ रात ज्ञान सखाव्अ छ। न कोई बोली अर न कोई भाषा जण्ढ्अ उंका सब्द सुणाई कोन देव्अ। उंकी आवाज सबळी धरती प गुंजरया छ, अर उंका बचन जगत का कुणा ताणी पुचग्या” (भजन संहिता 19:1-4) तारा न्अ देखो, ई घणा बडा ब्रह्माण्ड न्अ समझता होया, प्रकृति का अचम्भा प चत लगाता होया, सुरज की सुन्दरता न्अ देखता होया, ये सबळी चिजा एक बणाबाळा परमेसर की ओढी असारो करअ छ। ये खुब कोन्अ तो आपणा हीया मं बी परमेसर बेई एक प्रमाण छ। सभोपदेशक 3:11 आपान्अ खेव्अ छ क, “ वो मनखा का मन मं अनादी सदामेस को ज्ञान पदा करयो छ।” आपण्‌अ खुद क मेईन्अ अस्यान की पेचाण छ क ई जन्दगी सु बी आग्अ कोई कांई छ अर ई संसार क आग्अ बी कोई कांई छ।” आपां ई ज्ञान न्अ बुद्धी का स्याप सुं झुठो कर सका छा पण आपां मं अर आपण्अ च्यारूमेर परमेसर की मेजुदगी साफ रूप सु बण मेली छ। या सब क पाछ्अ बी बाइबल आपां न्अ चताव्अ छ क एकात मनख फेर बी परमेसर की मेजुदगी बेई नट्अला, मूरख खुद का मन मं खियो क, कोई परमेसर छेई कोन्अ” (भजन संहिता 14:1)। क्युंक अब ताणी का इतिहास मं, संस्कृति मं,सबळी सभ्यता मं सबळा महाद्विपा मं जादातर मनखा को बहुमत कस्या न कस्या परमेसर की मेजुदगी मं बस्वास रखाण्अ छ तो ई बस्वास को कोई तो कारण होलो।

परमेसर की मेजुदगी बेई बाइबल की दलीला क अलावा अण्ढ्अ तर्क की दलीला बी छ। पहली दलील, तत्वमिमांसात्मक छ। तत्वविज्ञानी दलील को सबसु साउटी चर्चा आधारभुत रुप सुं इ बिचारधार प काम करअ छ क परमेसर न ही परमेसर की मेजुदगी को प्रमाण देणी चायजे। वो परमेसर की ई परिभाषा सु शरू होव्अ छ क वो अतरो बडो छ क उसुं बडा को बच्यार बी कोन कर सका।”

फेर या बात उठ्अ छ क मेजुद होबो ई मेजुद कोन होबा सु घणू बडो, अर ई बजे सु सबळा सुं बडा बच्यार मं आबाळा जीव न्अ मेजुद होणी चायजे। अर ज्यो परमेसर की मेजुदगी कोन्अ तो परमेसर सबळा सुं बडो बच्यार मं आबाळो जीव कोन हो सक्अ अर या बात परमेसर की परिभाषा बेई नटजाव्अली।

दूसरी बात सोद्देश्यवादी छ। सोद्देश्यवादी दलील या बताव्अ छ क ब्रह्माण्ड एक अस्यान का अणोता खाका न्अ दखाव्अ छ, ई बजे सुं उण्ढ्अ कोई ईश्वरीय खाकाकार होणी ई चायजे। उदारण बेई ज्यो या धरती सूरज सुं कुछ सौ मील साकड्अ या आतरअ होती तो वा जन्दगी की अस्यान सायता करबा जस्यान की कोन होती जतरी वा आज की बगत छ। अर ज्यो आपणा वातावरण मं मेजुद तत्व अण्ढ्अताणी क चन्यासाक न्यारा होता तो धरती प सबळा जीवता प्राणी मर जाव्अला। एक अकेला प्रोटीन का अणु का मेळ सुं बणबा की सम्भावना 10243 मसुं 1 ई होव्अ छ( इको मतबल 10 क पाछ्अ 243 शून्य को आबो) एक एकल कोशिका लाखु अणुवा सु मलर बण्अ छ।

परमेसर की मेजुदगी का बारा मं ज्यो तीसरी तार्किक दलील छ ब्रह्माण्ड की दलील। हरेक परिणाम क पाछ्अ कोई एक कारण होणो चायजे। या ब्रह्माणड अर उंकी हरेक चिज एक परिणाम छ। कोई न कोई अस्यान की चिज होणी ई चायजे जिकी बजे सुं हरेक चिज बणी। आखरी मं कोई चिज बनाबात बी होणी चायजे जिसुं दूसरी सबळी चिजा का बणबा को कारण होव्अ। वो बना कारण की चिज ई परमेसर छ।

चोथी दलील नैतिक दलील का रूप मं जाणि जाव्अ छ। इतिहास मं हालताणी हरेक संस्कृति मं कस्या न कस्या तरिका की बेवस्था होती आई छ। हरेक क खन्अ सही अर गलत को बोध छ। हत्या, झूठ,चोरी अर अनैतिकता न्अ अन्दाजन सबळा संसार मं अस्विकार करया छ। सही अर गलत को बोध ज्यो पवितर परमेसर क्अ खन्अ सुं कोन आयो तो फेर कढ्अ सु आयो छ।

यां सब क्अ पाछ्अ बी, बाइबल आपांन्अ बताव्अ छ क लोगबाग परमेसर का साफ अर मानबाळा ज्ञान न्अ कोन मान्अला अर एक झूठ प बस्वास करअला। रोमियों 1:25 घोषणा करअ छ क, “वे परमेसर की सांच न्अ बदलर झूठ बणा दिया, अर सृष्टि की उपासना अर सेवा करया, उ सृजनहार की कोन करया ज्यो सदा धन्य छ। अस्यान ई हो जाव्अ।” बाइबल या बी घोषणा करअ छ क परमेसर को बस्वास कोन करबा को लोगबागा खन्अ कस्यान को बी बायनो कोन्अ। “क्युं क उंका बना देख्या गुण- मतबल उंकी सनातन सामर्थ, अर परमेसरत्व- जगत की सृष्टि की बगत सुं उंका कामा सुं देखबा मं आव्अ छ अर वां खन्अ कोई जुवाब बी कोन्अ”(रोमियो 1:20)

लोगबाग परमेसर की मेजुदगी बेई जिसुं नट्अ छ क उम्अ वैज्ञानिकता कोन्अ या फेर उंको कोई परमाण कोन्अ।” सांचो कारण यो छ क एक बार लोगबाग ज्यो या मान ले क परमेसर छ तो वान्अ या बी मानणी पड़्अ छ क वे परमेसर बेई जुम्मेवर छ अर वान्अ परमेसर सुं छमा जुरत छ।(रोमियो 3:13 ; 6:23)। अर ज्यो परमेसर की मेजुदगी छ तो फेर आपां उंक बेई अपणा कामा का जुवाबदार छा। अर ज्यो परमेसर कोन्अ तो आपां ज्यो छावां वो ई बात की परवा कर्या बना कर सका छा क परमेसर आपणो न्याऊ करअलो। ई बजे सुंई वां लोगबागा मं सुं घणासारा ज्यो परमेसर की मेजुदगी बेई नटअ छ वे प्राकृतिक विकासवाद का सिद्धान्त मं शक्ति सुं बस्वास करता होया चपक्या रेव्अ छ- यो वान्अ एक सृष्टि करबाळा परमेसर मं बस्वास करबा का बदला मं एक गेलो देव्अ छ। परमेसर छ अर सब या जाण्अ छ क परमेसर छ। पूरी बात या छ क चन्याक मनख उंकी मेजुदगी न्अ लुकाबा बेई अतरी बदमासी सुं काम करअ छ क वे खुद का बारा मं एक दलील बणर रेजाव्अ छ।

आपां कस्यान जाणा छा क परमेसर मेजुद छ। मसी बस्वासी होबा की बजे सुं, आपां या जाणा छा क परमेसर मेजुद छ क्युं क आपां रोजिना उंसु बाता करा छा। आपां उन्अ जोरसुं आपां सुं बाता करता कोन सुणा पण आपांन्अ उंकी मेजुदगी को आभास होव्अ छ, आपां उंकी अगुवाई मेसुस करां छा, आपां उंका परेम न्अ जाणा छा, आपां उंका अनुग्रह की लालसा करां छा। आपणा जीवन मं अस्यान की घणी बाता होई ज्याका बारा मं परमेसर क अलावा ओर कोई कोन बता सक्अ। परमेसर आपां न्अ घणाई अणोता तरिका सुं बचायो छ अर आपणी जन्दगी न अस्यान बदल्यो छ क आपां उंकी मेजुदगी न्अ पेचाणा अर उंकी स्तुति करबा क अलावा ओर कांई कोन कर सका। यां मसुं कोई बी दलील खुद कोई न्अ बी कोन उकसाव्अ ज्यो ई बात न्अ पेचाणबा सुं नटजाव्अ ज्यो पेली सुई साफ छ। आखरी मं परमेसर की मेजुदगी न्अ बस्वास सुं मानणी चायजे(इब्रानियों11:6)। परमेसर प बस्वास अंधेरा मं उडबो कोन्अ यो एक खुब चोखा जगमग कमरा मं सुरक्षित कदम छ जण्ढ्अ पेली सुई घणासारा लोगबागा को टोळो उबो छ।

Englishढुँडारी का पहला पन्ना प्अ पाछा जावो

परमेसर मेजुद छ कांई? परमेसर की मेजुदगी को कोई परमाण छ कांई?
© Copyright Got Questions Ministries