settings icon
share icon

Mo ni balɛ Wawle m’ɔ o www.GotQuestions.org!

Tɛ Biblu’n nun kosan yɛ mun be su

E se amun yaki, e su kwla tɛman amun kosan nga an usa I Wawle b’ɔ a mun fá blɛ e dɔ nga su’n su. Sɛ an si klɛ annzɛ an si kangan angle nun, an kwla fá amun kosan mun blɛ e - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html su.

Kɛ a fa wún I jangua lɔ’n sa fluwa kwlaa nga be o e Wawle be nun:Kosan cinnjin mun

?Ɔ ɲán anannganman nguan?

?Ba yaki ɔ n sa’m bá cɛ-ɔ?

?kɛ bé se kɛ fa zezi yơ ɔ bɔbɔ defuɛ’n i bo yɛlɛ bé nin?

?Ngue yɛlɛ delɛ’n atin?

?Wan yɛlɛ Klistfuɛ’n?

?Siɛn man fa mi wla man gua Zezi su… ngue yɛ ɔ ba I si ɔn?Kosan nga sran’m be tɛ I úsa

?Ɲanmiɛn o lɛ’n sakpa’n?

?Wan yɛlɛ Zezi – Klist?

?Zezi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn-ɔn?

Tɛ Biblu’n nun kosan yɛ mun be su
© Copyright Got Questions Ministries