settings icon
share icon
Kosan:

?Ngue yɛlɛ delɛ’n atin?

I su tɛlɛ:


?Awé kun-ɔn? Nan aliɛ awé, ?Sanngɛ awé be nun dan’n fuɛ’n yɛ ɔ ku-ɔn mɛn nga nun? Sɛ ɔ ti sɔn niɔn Zezi yɛ ɔ lɛ awé sɔ’n i aliɛ’n ɔn! Zezi wan: “Min yɛ n ti kpanwun m’ɔ man nguan’n niɔn. Sran kwlaa ng’ɔ ba min sin’n, awe su kunmɛn i kun mlɔnmlɔn. Yɛ sran kwlaa ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi min su’n, nzuewe su i kun le” (Zan 6:35).

?Ɔ akunndan wa sanngan? ?Ɔ wu’n yo ɔ kɛ ɛ nian ɲanman atin weiin kun annzɛ like’n nga tiɛ ɛ o mɛn nun’n? ?A bú I kɛ́ sran uflɛ yɛ wá nuan kannin ɔ man ɛ wunman bouton nga b’ɔ bé fá sɔ kannin sɔ’n? Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn Zezi yɛ ɔ ti atin ni nguan niɔn! I tiɛ ɔ séli kɛ: “Min yɛ n ti mɛn’n nun kannin’n niɔn. Sran ng’ɔ su min su’n, ɔ su nantiman aosin’n nun le. Sanngɛ ɔ́ ɲán kpajalɛ m’ɔ man nguan’n.” (Zan 8:12)

?Ɔ wun wa yó ɔ le kɛ ɛ ɔ bisua fiin kun nun naan ɛ su kwla fiteman le? ?Ɛ kunndɛli anuan kpanngban kɛ ɛ fite sanngɛ ɛ siéli I zɔliɛ kɛ like fi kpa sa nunman anuan sɔ’m be si? ?Akunndɛ atin m’ɔ mán aklunjuɛ’n? Sɛ ɔ ti sɔn niɔn, Zezi yɛ ɔ ti atin m’ɔ man nguan niɔn! Zezi séli kɛ: “Min yɛ n ti anuan’n niɔn. Sran kwlaa ng’ɔ sin min nun’n, ɔ́ ɲɛ́n i ti. Sran sɔ’n, ɔ́ wlú, ɔ́ fíte, kpɛkun ɔ́ ɲán didiwlɛ” (Zan 10:9).

?Sran’m bé fámán bé n mantanman ɔn? ?Ɛ ni sran’m amun nantilɛ’n yóli ngbɛn? ?A bú I kɛ sran’m bé kunndɛ kɛ be fá wɔ yíyí be ɲin su’n? Sɛ ɔ ti sɔn niɔn, Zezi kwla uka ɔ! Zezi séli kɛ: “Min yɛ n ti bua tafuɛ kpafuɛ’n niɔn. N si min bua mun, yɛ min bua’m be kusu be si min” (Zan 10:11, 14).

?Ɛ usa ɔ wun kɛ ngue yɛ ɔ mɛn nga i sí ɔ́? ?Ɔ mɛn dilɛ’n wá flan’ɔ kɛ á bú ningue nga bé sáci annzɛ nvɔnlɛ mun be di’n bé akunndan? ?Blɛ sunman á kókó wafa nga mɛn ti’n i su’n? ?Ɛ kunndɛ ká nguan nun kannzɛ bɔbɔ ɛ wú? Sɛ ɔ ti sɔn niɔn, Zezi yɛ ɔ ti nguan m’ɔ wié man I atin niɔn’n! I bɔbɔ seli kɛ:“Min yɛ n cɛn sran-ɔn. Yɛ min yɛ n man sran nguan-ɔn. Sran ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi min su’n, kannzɛ ɔ wu’n, ɔ́ ɲán nguan. Sran kwlaa ng’ɔ o nguan nun m’ɔ kle kɛ ɔ lafi min su’n, ɔ su wuman le. ?A lafi ndɛ sɔ’n su?”(Zan 11:25-26).

?Ngue yɛlɛ atin’n? ?Yɛ ngue yɛlɛ nanwlɛ’n? ?Ngue yɛlɛ nguan’n? Zezi seli i kɛ: “Min yɛ n ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n niɔn. Sran nga w’a sinman min nun’n, ɔ kwlá kɔman Siɛ’n i wun lɔ” (Zan 14:6).

Awé ng’ɔ kun ɔn ti aolia nun awé yɛ Zezi kunngba cɛ yɛ ɔ kwla yó nán awé sɔ’n wá kunman w’ɔ kun ɔn. Zezi kunngba cɛ yɛ ɔ kwla titi aosi ble nun ɔn. Zezi yɛ ɔ ti atin m’ɔ mán nguan’n kpafuɛ m’ɔ leman awieliɛ’n niɔn. Zezi yɛ ɔ ti janvuɛ’n kpa ni bua sunianfuɛ mɔ ɛ kunndɛ niɔn. Zezi ti nguan mɛn nga nun yɛ ɔ ti nguan mɛn nga ɔ balɔ nun niɔn. Zezi ti atin ni nguan!

Sa nga tiɛ awé kun ɔn, ɔ ni sa nga tiɛ ɔ wu’n yo ɔ kɛ a mlin aosi tritri kun nun, ɔ ni wa wafa nga tiɛ ɛ wunman sa nga tiɛ man ɛ o mɛn nun’n yɛle kɛ wɔ ni ɲanmiɛn an muan bú. Biblu’n se e kɛ e ngba e ti sa tɛ yofuɛ ɔ man e ni ɲanmiɛn e afiɛn wa ti nun (Akunndanfuɛ’n 7:20; Rɔmufuɛ’m 3:23). Wafa nga ɔ awlɛn’n nun lɔ’n ɛ wun i wlɛ kɛ like cící kpa kun numan lɔ’n ɔ fi ɲanmiɛn m’ɔ ɛ simɛn i ɔ mɛn dilɛ nun. Be yili wɔ kɛ ɛ ni ɲanmiɛn aunmuan afiɛn sɛ. Sanngɛ ɔ sa tɛ’m be ti’n, ɛ nin ɲanmiɛn be diman kun. Atrɛkpa bɔbɔ’n ɔ sa tɛ’m be ti’n ɔ wun ya su wieman ɲanmiɛn klun mɛn nga nun yɛ nga ɔ balɔ nun ekun (rɔmufuɛ’m 6:23; Zan 3:36).

?Wafa sɛ yɛ be siesie ndɛ’n sɔ niɔn? Zezi yɛ ɔ ti nguan a ti niɔn! Zezi fali ɔ sa tɛ’m be kwlaa (2 Korɛntfuɛ 5:21). Afin i nun mɔ e ti sa tɛ yofuɛ’n, e ti’n Klisi wuli (Rɔmufuɛ’m 5:8), ɔ yoli sɔ fá fali fɔ nga ɔ fata kɛ be fá tu e kwlakwla.I cin nsan su’n, Zezi cɛnnin’n nguan, yɛ ɔ ɲannin kwlalɛ sa tɛ ni wié be su (Rɔmufuɛ’m 6:4-5). ?Ngue ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔn? Zezi bɔbɔ tɛli kosan jinjin sɔ su seli kɛ “Sran nga i janvuɛ’m be klolɛ’n ti’n ɔ fɛ i wun man’n, i sɔfuɛ’n i sran klolɛ’n i dan tra sran kwlaa liɛ’n” (Zan 15:13). Zezi wuli kɛ ɔ ko yó nán wá ɲan nguan. Sɛ ɛ fá ɔwla nguɛ I Zezi su nán ɛ lafi I su’n kɛ ɔ tuali ɔ sa tɛ’m be ti’n kalɛ, bé yaci ɔ sa tɛ’m be kwlaa be núnnún be sekeseke. Asa ekun’n aulia nun awé su kunman ɔ kun.kannin mun be kpaja ekun. Ɛ ɲán nguan kpafuɛ’n m’ɔ be dí aklunjuɛ su tititi. Yɛ ɛ si ɔ janvuɛ’n kpa nin bua kankanfuɛ kpafuɛ’n. Ɛ wún I wlɛ siɛn’n kɛ ɛ lɛ nguan kannzɛ ɛ wú bɔbɔ, be cɛɛn wɔ mɛn klanman nga ɔ leman awieliɛ’n Zezi dunman!

“Afin Ɲanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin naan sran kwlaa ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi i su’n w’a mlinman, sanngɛ ɔ ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n” (Zan 3:16).

?Like nga a kanngan nun wá ti’n wa sɔ Klist nun? Sɛ ɔ ti sɔ niɔn, ti bouton nga be flɛ I “man sɔ Klist nun andɛ” su ɔ o ngua lɔ.

EnglishSa ɔ sí I bo bolɛ Wawle nun

?Ngue yɛlɛ delɛ’n atin?
© Copyright Got Questions Ministries