settings icon
share icon
Kosan:

?Wan yɛlɛ Klistfuɛ’n?

I su tɛlɛ:


Wafa nga be fa yíyí Klistfuɛ’n nun fluwa nga be flɛ I kɛ dictionnɛ nun fali nga kpa “ɔ ti sran kun mɔ like liɛ nga ɔ lafi su yɛ kɛ ɔ bú Zezi kɛ yɛ ɔ ti Klist niɔn annzɛ I ɲanmiɛn sulɛ wafa’n táka like nga Zezi kle su.” Ɔ ti su kɛ ɔ ti kpa wafa nga e fa bo I bo, I wafa kunngba nga be fa yíyí ndɛ sɔ nun I uflɛ dictionnɛ nun, I sɔ kleman like jrɛiin nga Biblu’n kan annzɛ ɔ yíyí Klistfuɛ’n nun su. Ndɛ mma “Klistfuɛ’n” ɔ o Biblu’n nga be klɛli glɛki nun kpɛ nsan (Sa nga be yoli’n 11:26; 26:28; 1 Piɛli 4:16). Zezi-klist I akoto mun I klikli nun be flɛ be “klistfuɛ mun” antiɔsu lɔ (Sa nga be yoli’n 11:26) afin be aeliɛ’n, ni be junman kangan mun dilɛ’n asa ekun’n ndɛ nga be kán be mun ɔ ti kɛ Klist liɛ sa. Ndɛ mma “Klistfuɛ’n” I bo klikli’n yɛ lɛ kɛ “ɛ o Klist I annuanzɛ nun” annzɛ “Klist I akoto kun”.

Kɛ blɛ ne sin, ndɛ mma “Klistfuɛ’n” wa ɲanman ɲrun kun afin be wa fa kannin be kwlaa nga be o Ɲanmiɛn sulɛ’n wafa be nun annzɛ b’ɔ be waan be si sa kpa ni sa tɛ’n be ngbaciɛ’n m’ɔ sanngɛ be kwlá yó annzɛ be timan Zezi-klist I akoto. Sran sunman b’ɔ be lafiman Ɲanmiɛn su annzɛ Zezi-klist su’n bé bú be wun kɛ klistfuɛ’n afin be kɔ asɔnun annzɛ be trán “Klistfuɛ’n” nvle kun nun. Sanngɛ asɔnun kɔlɛ, bé nga be úka yalɛfuɛ mun, annzɛ be yó be wun kɛ beɛ ti sran kpa’n kleman kɛ be ti Klistfuɛ’n sakpa. Sɛ ɛ kɔ asɔnun I sɔ kleman kɛ ɛ ti Klistfuɛ’n I wafa kunngba nga kɛ sran kun kɔ garaji kun nun ɔ timan loto I wafa kunngba niɔn. Sɛ ɛ o asɔnun’n kun nun naan ɛ kɔ asɔnun titi’n, yɛ ɛ yó like nga asɔnun nun sran o nga mun be yó wie I sɔ kleman kɛ ɛ ti Klistfuɛ’n.

Biblu’n kle kɛ juman kpakpa nga e di be’n nán yɛ Ɲanmiɛn jrán su fá sɔ e nun ɔn. Titi 3:5 se kɛ: “Yɛ ɔ deli e. I sɔ yolɛ’n nun’n, ɔ wunnzinnin e, ɔ maan e ɲannin nguan. Kpɛkun ɔ fɛli i wawɛ’n boli e uflɛ. Nán sa kpakpa nga e yoli be’n be ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ. Sanngɛ aunnvɔɛ m’ɔ si e’n, i ti-ɔ.” Afin Klistfuɛ’n kun ɔ ti sran kun mɔ Ɲanmiɛn wa man i nguan uflɛ (Zan 3:3; Zan 3:7; 1 Piɛli 1:23) asa ekun’n ɔ fɛ I wlá kwlaa fa lafi Zezi-klist su. Efɛzi mun 2:8 se e kɛ “…Ɲanmiɛn i aklunye dan’n ti’n, amun a ɲan amun ti, i su mɔ amun lafi’n ti. Amun ti ɲanlɛ sɔ’n, ɔ finman amun bɔbɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ fɛ i sɔ’n cɛli amun-ɔn”.

Klistfuɛ kpa’n ti sran kun mɔ fɛ I wla ɔ nin I ɲanmiɛn su lafilɛ guɛ I sran wafa nga ni juman nga Zezi-klist dili, ɔ ni I wie waka n’da su kɛ ɔ fa kpɔ e ti tɛ yɛ I cɛn ba nsan su’n ɔ tingue li su. Zan 1:12 se e kɛ “Sanngɛ be kwlaa nga be sɔli i nun’n, ɔ mannin be atin kɛ be kaci Ɲanmiɛn i mma mun, afin be kleli kɛ be lafi i su”. Like nga be fa sié Klistfuɛ’n kun I zɔliɛ yɛlɛ I wiegun klolɛ ni I ɲin m’ɔ zi Ɲanmiɛn ndɛ’n (1 Zan 2:4, 10). Klistfuɛ kpa’n I klikli’n ɔ ti Ɲanmiɛn wa, Ɲanmiɛn I awlo’n nun sran kun, asa ekun’n ɔ ti m’ɔ wa ɲán nguan uflɛ Zezi-klist duman nun.

EnglishSa ɔ sí I bo bolɛ Wawle nun

?Wan yɛlɛ Klistfuɛ’n?
© Copyright Got Questions Ministries