settings icon
share icon
Kosan:

?Siɛn man fa mi wla man gua Zezi su…ngue yɛ ɔ ba I si ɔn?

I su tɛlɛ:


E yo ɔ mo! Ajalɛ cinnjin m’ɔ wá kaci ɔ mɛn dilɛ yɛ a fɛli lɛ ɔn! Atrɛkpa ɛ úsa ɔ wun, “yɛ ngue yɛ ɔ bɛ I si’ɔ? ?Wafa sɛ yɛ e ni Ɲanmiɛn yá bo nantilɛ’n bo ɔn?” Ndɛ kpɔlɛ nnun nga be ba yɛ be wá kle wafa nga Biblu’n kwla klé ɔ atin’n. Sɛ kosan wie mun be ba ɔ ti nun ɔ nantilɛ’n nun, kɔ www.GotQuestions.org su.

1. Mían ɔ ɲin nán wún delɛ’n I bo.

1 Zan 5:13 se e kɛ: “Ń klɛ́ ndɛ nga ń blɛ́ amun mɔ an lafi Ɲanmiɛn i Wa’n i su’n, naan an wun i wlɛ kɛ amun le nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.” Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e wun e delɛ I bo. Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e lafi su kpa kɛ ya ɲán e ti. Sɛ e waan e kpɛ I kpo’n, man e wɔ ndɛ cinnjin nga be kle e ti ɲanlɛ be su:

(a) E kwlakwla e ti sa tɛ yofuɛ. E yoli like wie mun m’ɔ ɔ fɔkɔli Ɲanmiɛn I awlɛn’n ɔ (Rɔmufuɛ mun 3:23).

(b) E sa tɛ’m be ti’n, ɔ fata kɛ be tú e fɔ annzɛ e ni Ɲanmiɛn e afiɛn ti nun cɛn kwlaa’n (Rɔmufuɛ mun 6:23).

(c) Zezi wuli Waka n’da su kɛ ɔ ko yo nan wa kpɔ e sa tɛ’m be ti (Rɔmufuɛ mun 5:8; 2 Korɛntfuɛ mun 5:21). Zezi wuli e o su, ɔ fali e sa tɛ’m be kwlaa kpan. I cɛnlɛ’n kle weiin kɛ Zezi I wie kwla to e kwlakwla e sa tɛ mun.

(d) Ɲanmiɛn kplin su kɛ ɔ yaci e wun sa cɛ e yɛ ɔ dé é sɛ e fa e wla Kwlaa guɛ i Zezi su – sɛ e lafi su kɛ I wie’n, yɛ ɔ fá toli e sa tɛ mun ɔn (Zan 3:16; Rɔmufuɛ mun 5:1; Rɔmufuɛ mun 8:1).

Jasin nga ɔ o e delɛ’n I si’n yɛ ɔ o lɛ-ɔn! Sɛ ɛ fá wla guɛ li Zezi-klist su kɛ yɛ ɔ ti ɔ defuɛ’n, n wa ɲan ɔ ti! Ɔ sa tɛ mun be yaci be kwlaa be cɛ ɔn yɛ ɔ ta ɔ nda kɛ ɔ su yaci man ɔ lé annzɛ ɔ su kaciman I si síman ɔ (Rɔmufuɛ mun 8:38-39; Matie 28:20). Man ɔ wla kpɛn su, ɔ delɛ’n wo Zezi-klist I sa nun yɛ wa za su klanman kpa wa sie ɔn (Zan 10:28-29). Sɛ ɛ lafi Zezi kunngba cɛ su yɛ ɛ fɛ yi yó ɔ defuɛ’n, ɛ kwla lafi su kɛ ɛ trán Ɲanmiɛn I mɛn klanman’n I nun tititi’n!

2. Kunndɛ asɔnun kpa kun mɔ be kle ndɛ nga Biblu’n kan.

Nán bú asɔnun I kɛ sua b’ɔ jilɛ’n sa. Asɔnun ti sran mun be kwlaa. Ɔ ti cinnjin kɛ be nga be lafi Zezi-klist be trá be wun janvuɛ. Like klikli’n nga asɔnun kunndɛ yɛ ɔ o lɛ-ɔn. Siɛn m’ɔ a fa ɔ wla a gua Zezi-klist su, e wlɔ fangan kpa kɛ a kunndɛ asɔnun kun mɔ like nga ɔ kle táka Biblu’n su kan ɛ tranlɛ’n yɛ kan ndɛ kle pastɛli. Bo su kle kɛ siɛn Zezi -Klist su yɛ ɛ lafi ɔn.

Like nɲɔn su m’ɔ asɔnun kunndɛ’n yɛlɛ Biblu’n nun like klelɛ’n. Ɛ klwa suan wafa nga ɛ nanti Ɲanmiɛn I mmla mun be su ɔ mɛn dilɛ nun su. Like nga Biblu’n kle I bo wunlɛ’n yɛ ɔ ti lakle’n nga klistfuɛ kun kwla fá di mɛn kpa fuɛ niɔn. 2 Timote 3:16-17 se kɛ: “Ndɛ kwlaa ng’ɔ o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, Ɲanmiɛn yɛ maan be klɛli-ɔ. I kpa m’ɔ ti’n ti’n, be fa kle sran like, be fa kle sran atin, be fa siesie sa mun, be fa tu sran fɔ naan ɔ yo sa kpa, naan Ɲanmiɛn i sran’n si like kwlaa yo, naan ɔ ɲan like fa di junman kwlaa ng’ɔ ti kpa’n.”

Like cinnjin nsan su’n m’ɔ asɔnun fɛ I ɲin síe su yɛlɛ Ɲanmiɛn manmanlɛ’n. Ɲanmiɛn manmanlɛ’n ti ase’n nna m’ɔ e fá maan Ɲanmiɛn ɔ nin like kwlaa nga ɔ yoli mannin e’n! Ɲanmiɛn déli e. Ɲanmiɛn klo e. Ɲanmiɛn yó like kwlaa man e, Ɲanmiɛn kle e atin ni ngwlɛlɛ. ? Ngue tiɛ e lɛ mɛn I ase yɛ’n? Ɲanmiɛn ti sanwun’n, sɛsɛ, klofuɛ’n, anvɔɛ sifuɛ’n yɛ defuɛ’n. Sa nglo yilɛ’n 4:11 se kɛ: “Zoova, e Ɲanmiɛn, sɛ be manman wɔ, be yi wɔ ayɛ naan be se kɛ a le tinmin’n, ɔ ti su. Afin wɔ yɛ a yili like kwlaa-ɔ. A klo kɛ á yí be ti yɛ a yili be-ɔ, yɛ wɔ ti yɛ be o lɛ-ɔ.”

3. Cɛn kwlakwla kunndɛ blɛ kan fa kunndɛ kunndɛ Ɲanmiɛn su like.

Ɔ ti cinnjin man e kɛ cɛn kwlakwla e kunndɛ blɛ kan naan e fa suan Ɲanmiɛn su like. Sran wie mun be flɛ blɛ sɔ kɛ “blɛ diin.” Yɛ wie mun be flɛ blɛ sɔ kɛ “e ni Ɲanmiɛn e wun kokolɛ’n blɛ,” afin blɛ sɔ’n nun yɛ e srɛ Ɲanmiɛn ɔn e kan e klun ndɛ e kle i. Sran wie mun be liɛ’n be fa blɛ sɔ’n nglɛmun sanngɛ wie mun be liɛ’n nnɔsua yɛ be fa ɔn. Kannzɛ nglɛmun annzɛ nnɔsua yɛ e fa blɛ sɔ nio annzɛ kusu blɛ nga a klo’n kɛ a fa’n fa. Ng’ɔ ti cinnjin yɛlɛ kɛ ɛ fá blɛ kan fa bu Ɲanmiɛn ninnge mun bé su akunndan. ?Blɛ sɔ nun ngue like yɛ e kwla yó e ni Ɲanmiɛn ɔn?

(a) Srɛlɛ. Srɛlɛ’n, ti ijɔlɛ’n m’ɔ be nin Ɲanmiɛn be ijɔ. Be kán be su sa mun kle Ɲanmiɛn. Srɛ I kɛ ɔ maan ɔ ngwlɛlɛ’n ni afɔtuɛ wie mun. Srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ nian ɔn lika. Kan wafa nga a fa klo I yɛ ɛ si yé like kwlaa nga ɔ yoli mannin wɔ. Srɛlɛ’n yɛ ɔ o lɛ’n ɔn.

(b) Kangan Biblu’n nun. Kannzɛ be kleli’n ɔ Biblu’n nun like asɔnun nun lɔ’n, Mɔnnɛn’n cɛn suklu bo annzɛ Biblu’n nun like suanlɛ – ɔ fata kɛ ɛ kanngan Biblu’n nun ɔ bɔbɔ liɛ ti. Like kpa kpa be o Biblu’n nun sɛ a si be’n be klwa uka ɔ Klistfuɛ’n mɛn dilɛ wá yó ɔ fɛ kpa trá trá su. I nun yɛ Ɲanmiɛn I afɔtuɛ mun be o ɔn yɛ wafa nga ɛ klwa fa ajalɛ klanman, yɛ wafa nga ɛ klwa si Ɲanmiɛn I klun sa mun, ni wafa nga ɛ klwa su ɔ wiengu’n mun ɔ ni wafa nga ɛ klwa ti Ɲanmiɛn ninnge be nun. Biblu’n ti Ɲanmiɛn nuan ndɛ mɔ fa mannin e’n ɔn. Biblu’n I lika yɛ Ɲanmiɛn si’n kle e ajalɛ ɔn ni wafa nga e ko nanti kɛ ɔ ko yo nan I klun wa jɔ e wun ni e liɛ wa yó yé ti.

4. Ɛ nin sran kpa mun an sannun kɔ e nan ba kwla uka ɔ Ɲanmiɛn sulɛ nun ti.

1 Korɛntfuɛ mun 15:33 se e kɛ: “Nán maan sran’m be laka amun. Sran ng’ɔ nin sran tɛ san nun’n, i nzuɛn kpa’n sáci.” Biblu’n like sunman ti e klɛ wafa nga sran “tɛfuɛ’n mun” be kwlá ɲán ta e s’n. Sɛ ɛ nin sa tɛtɛ fuɛ mun san nun ɔ konvi kwla sɔ be aeliɛ’n tɛtɛ mun wie. Sran nga be bo si ya e be aeliɛ’n sa ye. I tiɛ man ɔ ti cinnjin kɛ e tra janvuɛ nga be klo e mim’n yɛ ba klɛn be wun ba mɛn I niɔn.

Kunndɛ janvuɛ kun annzɛ nɲɔn, atrɛkpa ɔ asɔnun nun lɔ’n, b’ɔ be klwa uka ɔ annzɛ be wla ɔ fanngan (Ebre mun 3:13; 10:24). Srɛ ɔ janvuɛ mun nan bé úka ɔ nán siesie ɔ blɛ’n ni ɔ junman nga a dí be’n yɛ be úka ɔ nán ɛ nin Ɲanmiɛn an nanti klanman. Úsa be kɛ ɛ klwa yó I kunngba man be’n. I sɔ kleman kɛ wɔ yaci ɔ janvuɛ mun be kwlaa m’ɔ be siman Ɲanmiɛn kɛ be defuɛ ɔn. Ɛ nin be san nun titi yɛ klo be. Srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ man ɔ blɛ nán a kan Zezi I ndɛ kle ɔ janvuɛ mun.

5. Fa ɔ batɛmu.

Sran sunman be wunman batɛmu’n yolɛ’n I wlɛ kpa. Ndɛ mma batɛmu I bo yɛlɛ kɛ “mlɔn nzue’n nun.” Batɛmu ɔ ti atin kun mɔ kle sran kwlaa ɲrun kɛ siɛn ɔ Ɲanmiɛn su m’ɔ ɛ lafi Klist dunman nun yɛ a fa ajalɛ kɛ ɛ su I su kɛ ɔ fi andɛ’n. Wafa nga be fá ɔ wlú nzue’n I bolɔ kle kɛ ɛ nin Klist an wuli lika wlɛ. Kɛ fi nzue nun fíte I sɔ kle Klist I cɛnlɛ’n I zɔliɛ. Kɛ ɛ yó batɛmu ɔ ti kɛ Zezi I wie’n, nin I sielɛ’n nin I cɛnlɛ’n sa (Rɔmufuɛ mun 6:3-4).

Nan batɛmu yɛ ɔ dé sran ɔ. Nan batɛmu yɛ ɔ nunu sa tɛ mun ɔn. Batɛmu yolɛ’n ti be wun b’ɔ be fá mán I zɔliɛ like, kle sran mun be kwlaa be ɲrun kɛ siɛn Klist kunngba cɛ yɛ ɔ kwla dé ɔn. Batɛmu yolɛ ti kpa afin ɔ kle kɛ ɛ kán ɔ wun ase – ɛ kle sran kwlaa ɲrun kɛ ɛ fá wla guɛ I Klist su yɛ ɛ nin I an me nanti seiin. Sɛ wɔ kpli su kɛ be yó ɔ batɛmu, ɔ fata kɛ ɛ bo su kle ɔ pastɛli.

EnglishSa ɔ sí I bo bolɛ Wawle nun

?Siɛn man fa mi wla man gua Zezi su…ngue yɛ ɔ ba I si ɔn?
© Copyright Got Questions Ministries