settings icon
share icon
Kosan:

?Zezi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn-ɔn? ?Zezi wá se I klunlɔ le kɛ yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn-ɔn?

I su tɛlɛ:


Be nga be lafiman su kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn be waan Zezi naan kɛn I le kɛ yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn ɔn. Ɔ ti su kɛ Biblu’n kanman weiin kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn: “min yɛ ti Ɲanmiɛn niɔn.” Ɔ sɔ’n kleman kɛ, Zezi naan bumɛn I klunlɔ le kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn.

?Zezi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn-ɔn? — Zezi yoli I wun kɛ Ɲanmiɛn sa.

Fá ndɛ nga Zezi bɔbɔ kannin b’ɔ o Zan 10:30 nun: “Min nin Siɛ’n e ti kun.” Mán e nian wafa nga zifu mun be wun fa yoli be kɛ Zezi seli be kɛ ɔ nin Ɲanmiɛn be ti sran nmuan kun. Bé fá fuali kpa kɛ be toto y yɔbuɛ’n ndɛ sɔ’n m’ɔ kannin ti’n: “Afin wɔ mɔ a ti klɔ sran’n, a se kɛ a ti kɛ Ɲanmiɛn sa” (Zan 10:33). Zifu mun be wunnin ndɛ nga I wan ɔ kán y wlɛ b’ɔ Zezi su se I wun kɛ ɔ ti kɛ —Ɲanmiɛn kun sa’n. Y nun mɔ Zezi se kɛ: “Min nin Siɛ’n e ti kun,” I waan ɔ se kɛ I sran wafa ti kɛ Ɲanmiɛn sa. Zan 8:58 kle sɔ weiin. Zezi seli be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ ka naan b’a wu Abraamun’n, n wo lɛ!” Ndɛ kunngba’n yɛ e wun I Ezipti lɔ tulɛ’n 3:14 y nun mɔ Ɲanmiɛn zi I n nglo kɛ “Ń KÁCI” kɛ zifu mun be ti ndɛ sɔ’n bé fá fali yɔbuɛ mun nan bé fá kun I afin ɔ sacili Ɲanmiɛn wun, kɛ nga Moïsi mmla fa kan sa (sanwun yolɛ’n 24:16).

?Zezi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn-ɔn? – I akoto mun be seli kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn sakpa.

Zan kannin Zezi I su ndɛ seli kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn: “yɛ Ndɛ’n ti kɛ Ɲanmiɛn sa” ɔ ni “Ndɛ’n kacili klɔ sran” (Zan 1:1, 14). Ndɛ mma sɔ mun be kle weiin kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn I wunnin. Sa nga be yoli’n 20:28 se e kɛ: “Yɛ bua fa mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n fali amun sieli su kɛ amun yo i sunianfuɛ’n, amun fa amun ɲin sie su kpa, naan amun a kwla nian Ɲanmiɛn i asɔnun’n i lika kpa. I bɔbɔ i Wa’n i mmoja’n, yɛ ɔ fa toli asɔnun’n niɔn.” ?Wan yɛ ɔ toli asɔnun ni I mmoja ɔ? Zezi – Klist ɔn. Yɛ ndɛ mma kunngba sɔ mun be kle kɛ ɲanmiɛn toli asɔnun ni I mmoja’n. Ɔ man Zezi ti Ɲanmiɛn.

Toma m’ɔ ti Zezi I akoto mun be nun kun kannin ndɛ nga Zezi lika: “Min Min, min Ɲanmiɛn” (Zan 20:28). Sanngɛ Zezi wá ijɔman seman kɛ ngue ti yɛ ɛ kan sɔ’n. Titi 2:13 Wla e fangan kɛ e minndɛ e Ɲanmiɛn ɔ ni e defuɛ’n, Zezi-klist (an nían 2 Piɛli 1:1 nun wie). Kɛ e fa Ebre mun be fluwa 1:8, Siɛ kannin Zezi I su ndɛ seli kɛ: “Sanngɛ kɛ ɔ́ kɛ́n i Wa’n i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti ɔ famiɛn bia tititi-ɔ. Yɛ ɔ Famiɛn dilɛ kpɔnman’n ti sa kpa yolɛ kpɔnman.”” Siɛ fali Zezi kɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn sa, kle weiin kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn sakpa.

Sa nglo yilɛ’n fluwa nun, anzi kun wlali akoto Zan su’n nun kɛ ɔ su Ɲan kunngba (Sa nglo yilɛ’n 19:10). Biblu’n I bue sunman nun be mánmán ni Zezi (Matie 2:11; 14:33; 28:9, 17; Liki 24:52; Zan 9:38). Sanngɛ I kwlaa sɔ nun wa seman sran nga be mánmán ni I be kɛ nán man bé yó sɔ’n. Sɛ Zezi timan Ɲanmiɛn sapka’n, n ɔ seli sran nga be su mɛnmɛn I be kɛ nán man be yó sɔ, kɛ nga anzi kun kan kleli Zan Sa nglo yilɛ’n fluwa nun sa. Kɛ e bú I kwlaa sɔ ti’n, ɔ ni ndɛ uflɛ b’ɔ be o Biblu’n nun be kle weiin kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn.

?Zezi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn-ɔn? – Sa ti’n m’ɔ ɔ fata kɛ Zezi yó Ɲanmiɛn.

Sa’m be nun cinnjin’n fuɛ m’ɔ I tiɛ ɔ fata kɛ Zezi yó Ɲanmiɛn yɛlɛ kɛ sɛ ɔ timan Ɲanmiɛn’n, n I wie’n su kwla toman sran’m be kwlaa be sa tɛ mun (1 Zan 2:2). Sran kun mɔ be yili I, wafa sɛ yɛ ɔ yó ɔ sɛ ɔ timan Ɲanmiɛn’n, ɔ su kwla toman e sa tɛ mun be kwlaa anannganman Ɲanmiɛn I ɲrun. San Ɲanmiɛn kunngba cɛ yɛ ɔ kwla sua e sa tɛ mun be kwlaa mɛn wunmuan’n nun (2 Korɛntfuɛ mun 5:21), ɔ wuli yɛ ɔ cɛnnin’n ɔ man ɔ ɲannin kwlalɛ sa tɛ’n ni wie be su.

?Zezi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn-ɔn? Ɛɛn. Zezi bɔbɔ seli kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn. I akoto mun be fafi su kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn. Sɛ ɛ wún kɛ e kwla fite nun ɔ ti cinnjin kɛ Zezi yó Ɲanmiɛn. I sran ba ti kɛ Ɲanmiɛn sa, N ti Alfa nin Omega (Sa nglo yilɛ’n 1:8; 22:13), yɛ Ɲanmiɛn e defuɛ’n (2 Piɛli 1:1).

EnglishSa ɔ sí I bo bolɛ Wawle nun

?Zezi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn-ɔn? ?Zezi wá se I klunlɔ le kɛ yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn-ɔn?
© Copyright Got Questions Ministries