settings icon
share icon
Kosan:

?kɛ bé se kɛ fa zezi yơ ɔ bɔbɔ defuɛ’n i bo yɛlɛ bé nin?

I su tɛlɛ:


?A sɔ’n zezi-klist nun yɛ a fɛ i yó ɔ bɔbɔ ɔ defuɛ’n? Sɛ e wann e wun kosan sɔ’n i wlɛ kpa’n, ɔ’ ti cinnjin kɛ e wun ndɛ kɛ ‘zezi-klist’ ni ‘ɔ bɔbɔ’ yɛ ‘ɔ defuɛ’ be bo.

?Wan yɛlɛ zezi-klist ? Sran sunman be wun i wlɛ kɛ zezi-klist ti sran kun bɔ ti kpa’ɔ, ɔ ti like klefuɛ dan kun, annzɛ ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ be nun kun. Sɛ e kwla se’n zezi i su ndɛ nga sran sunmun lika’n bé kann’n ti su sanngɛ ndɛ sɔ’m bé kléman sran wafa nga zezi ti sakpasakpa’n. Biblu’n wan zezi ti ɲanmiɛn i wunnin, ɲanmiɛn kun bɔ kacili klɔ sran (nian zan 1:1, 14 nun). Ɲanmiɛn bali asiɛ’n su wa naan ɔ’ klé sran’m be like, ɔ yo sran’m be juejué, ɔ tu be fɔ, naan ɔ yaci be wun sa jɛ be yɛ ɔ wu be dunman nun! Zezi-klist ti ɲanmiɛn, like kwlaa ɲifuɛ, anannganman ɲanmiɛn. ?Wɔ’ a sɔ zezi nun’n?

?Waan yɛlɛ defuɛ’n? ?Yɛ ngue ti yɛ e mian defuɛ’n wun’ɔ? Biblu’n waan e kwlakwla e ti fɔnfuɛ; klɔ sran be ngba be yo sa tɛ (rɔnmun fuɛ’m 3:10-18). E sa tɛ be ti’n ɲanmiɛn fá e wun ya yɛ ɔ di e djɔlɛ. Fɔ nga be fa tú sran nga ɔ yó sa tɛ’n anannganman Ɲanmiɛn su’n yɛlɛ anannganman su fɔ (Rɔmufuɛ mun 6:23; Sa nglo yilɛ’n 20:11-15). I tiɛ man e mian defuɛ kun wun ɔn!

Zezi-klist bali asiɛ’n su yɛ ɔ wuli e klɔ’n sran be kwlaa be ti. Zezi I wie’n ɔ fá toli e sa tɛ mun be kwlaa kpan (2 Korɛntfuɛ mun 5:21). Zezi wuli kɛ ɔ tannin’n e sa tɛ mun be ti kalɛ kwlaa (Rɔmufuɛ mun 5:8). Zezi tannin’n e sa tɛ mun be ti kalɛ kɛ o ko yo nan e bɔbɔ ya tannin’n man ti. Cɛnlɛ’n b’ɔ Zezi cɛnnin’n kle weiin kɛ I wie kunngba cɛ ɔ jú e sa tɛ mun be ti kalɛ tannin’n ɔn. I tiɛ man Zezi kunngba yɛ ɔ ti e defuɛ’n niɔn (Zan 14:6; Sa nga be yoli’n 4:12)! ?Ɛ lafi Zezi su yɛ ɛ fá I yó ɔ defuɛ’n kunngba cɛ’n?

?Zezi ti “ɔ bɔbɔ” defuɛ’n? Sran sunman be bú I kɛ kɛ bé sé kɛ klistfuɛ’n yɛlɛ asɔnun kɔlɛ, yalɛ nga titi sran mun be ja, annzɛ sa tɛ wie mun m’ɔ be yó man I kun. Sanngɛ nán kɛ bé sé kɛ klistfuɛ’n I bo yɛlɛ nga lɛ’n. Klistfuɛ’n kpa’n yɛlɛ be afiɛn’n m’ɔ ni Zezi-klist liɛ’n be kɔ lika wlɛ’n. Kɛ bé sé kɛ sɔ Zezi nun naan fɛ I yó ɔ defuɛ’n kunngba cɛ I bo yɛlɛ kɛ lafi I su’n nan ɛ fá ɔ wla Kwlaa guɛ I su. Sran uflɛ Ɲanmiɛn su lafilɛ kwla yoman man e ɲan e ti. Yɛ be yaci man sran kun sa I wun sa tɛ cɛmɛn I afin ɔ yó like kpa wie tiɔ. Like kunngba nga ɔ kwla dé e, yɛlɛ Zezi m’ɔ e sɔ I nun kɛ e defuɛ kunngba cɛ, yɛ e lafi su kɛ I wie’n tannin’n e sa tɛ mun be kwlaa asa ekun’n I cɛnlɛ’n ti e ɲan anannganman nguan m’ɔ leman awieliɛ’n (Zan 3:16). ?Zezi ti ɔ defuɛ’n kunngba cɛ?

Sɛ ɔ wáan a sɔ Zezi-klist nun kɛ ɔ defuɛ’n kunngba cɛ’n, kan ndɛ nga mun kle Ɲanmiɛn. Nan ɔ wla fi su, nan srɛlɛ nga annzɛ srɛlɛ’n uflɛ wie yɛ ɔ dé wɔ. Sanngɛ like kunngba nga ɔ dé wɔ yɛlɛ ɔ Zezi-klist su lafilɛ m’ɔ ɛ lafi nin juman dan nga ɔ dili waka n’da su’n ɔ dunman nun yɛ ɔ dé wɔ sa tɛ’n I sa nun ɔn. Srɛlɛ’n nga kle wafa nga ɛ fa wla guɛ I Ɲanmiɛn su nin defuɛ dan m’ɔ déli wɔ’n I su ye m’ɔ ɛ ɲín I. “Ɲanmiɛn, n si kɛ nɲoli sa tɛ ɔ su yɛ ɔ fata kɛ a tú min fɔ. Sanngɛ Zezi-klist tuali fɔ m’ɔ fata kɛ ɛ tú min ɔ man sɛ n lafi I su’n ɛ yaci min n sa tɛ mun cɛ min. N sɔ wɔ sa yaci cɛlɛ’n nun klaman yɛ n fá min wla Kwlaa ngua ɔ su delɛ’n m’ɔ a déli min ti. N sɔ Zezi-klist nun kɛ min defuɛ kunngba cɛ! N yó ɔ kwla nin wɔ aunnvuɛ silɛ’n dan’n nin wɔ sa yaci cɛlɛ’n – like be nun danfuɛ’n m’ɔ yɛlɛ anannganman nguan m’ɔ leman awieliɛ’n! man ɔ yó sɔ’n!”

?Like nga a kanngan nun wá ti’n wa sɔ Klist nun? Sɛ ɔ ti sɔ niɔn, ti bouton nga be flɛ I “man sɔ Klist nun andɛ” su ɔ o ngua lɔ.

EnglishSa ɔ sí I bo bolɛ Wawle nun

?kɛ bé se kɛ fa zezi yơ ɔ bɔbɔ defuɛ’n i bo yɛlɛ bé nin?
© Copyright Got Questions Ministries