settings icon
share icon
Kosan:

?Wan yɛlɛ Zezi – Klist?

I su tɛlɛ:


Kosan y asabesin “?Ɲanmiɛn o lɛ’n sakpa’n?” Sran kan sa yɛ bé úsa be kɛ Zezi – Klist trannin nguan nun sapka’n ɔn. Be nun sunman be gbli su kɛ Zezi ti klɔ’n sran mɔ trannin Israɛli lɔ laa y afuɛ akpi nɲɔn yɛ (2000). Ndɛ bo y bo nin ndɛ wafawafa’n nga sran wafa nga Zezi ti su. Ɲanmiɛn sulɛ’n wafawafa’n sunman lika be waan Zezi yoli Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ be nun kun annzɛ like klefuɛ kpa kun annzɛ Ɲanmiɛn sran kun. Sanngɛ Biblu’n waan Zezi yoli sran kun mɔ y dan trali Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun, yoli like klefuɛ kpa kun annzɛ Ɲanmiɛn sran kun.

C. S. Lewis y fluwa nga be flɛ I kɛ klistfuɛ ngbɛn nun ɔ klɛli i ndɛ nga: “n wan yó nán nan sran’m be kán sinzi ndɛ mɔ sran sunman lika be kan y [Zezii-klist] su’n: ‘ɔ flunman tra kɛ n fa Zezi kɛ like klefuɛ dan kun tra kɛ n fɛ’n y kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn sa’. Ndɛ nga ɔ fata kɛ e kwlakwla e kan yɛ. Sran kun mɔ ti sran ngbɛn sa yɛ ɔ kan ndɛ nga sa mun ɔn y wan Zezi seli kɛ ɔ timan like klefuɛ dan kpa kun ɔn. Atrɛkpa ɔ ti sran bɔ I ti o lika uflɛ ɔ – ɔ ni sran bɔ ti kɛ klenzua bɔ be tɔn y nzue nun sa – annzɛ suɛn tɔnfuɛ’n m’ɔ yɛ ɔ ti sin mɔ jué titi’n. Ɔ fata kɛ ɛ fá ajalɛ kun. Atrɛkpa sran sɔ yoli, ɔ ti, Ɲanmiɛn wa, annzɛ fiaufuɛ wie annzɛ sran tɛ kpa wie’n. Ɛ kwla yó maan ɔ muɛn y nuan kɛ siglifuɛ wie sa, ɛ kla ti ɔ nuan nzue tɛ i n asa ekun’n ɛ klwa kun I kɛ mmusu’m wie sa; annzɛ ɛ klwa tɔ i jabolɛ yɛ flɛ I kɛ ɔ min annzɛ ɔ Ɲanmiɛn. Sanngɛ ɔ fataman kɛ e ti e wun se kɛ bian sɔ ti like klefuɛ dan kpa kun kɛ sran o nga mun sa. Wá kleman e kɛ e bú I su akunndan kɛ ngalɛ’n sa. Nan i klun’n su ɔn”. (Macmillan, 1952, p. 55-56).

?Sɛ e kwla sé’n Zezi buli I wun sran wafa bé nin? ?Biblu’n wan sran wafa bé nin yɛlɛ i? I klikli, ɔ ti Ɲanmiɛn m’ɔ kacili klɔ sran. Zezi kannin I Zan 10:30, “min ni Siɛ’n e ti kun”. Sɛ wa wunmɛn I wlɛ’n kpa, ɔ kwla yó ɔ kɛ I yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn ɔn. Sanngɛ, niaan wafa nga zuifu’m be fa yoli be wun kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ. Be kunndɛli kɛ be toto i yɔbuɛ “a saki Ɲanmiɛn I wun’n ti-ɔ, afin wɔ m’ɔ a ti klɔ sran’n, a se kɛ a ti kɛ Ɲanmiɛn sa.” (Zan 10:33). Zuifu’m be waan Zezi su se kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn. Wá seman le kɛ: “man yoman min wun’n kɛ Ɲanmiɛn sa kusu’n”. Kɛ Zezi seli kɛ: “min ni Siɛ’n e ti kun” (Zan 10:30), ɔ su se sakpa kɛ ɔ ni Ɲanmiɛn be sɛ.

Kɛ e fa Zan 8:58 Zezi seli kɛ ɔ o lɛ laa, ɔ o Ɲanmiɛn sran be nun: “nanwlɛ, n kán klé amun kpa kɛ ka naan b’a wu Abraamun’n, n wo lɛ!” Wafa nga zuifu’m be tɛli I ndɛ ng’ɔ́ kannin su yɛlɛ kɛ be isali yɔbuɛ kɛ bé fá fínfín I (Zan 8:59). Kɛ ɔ se kɛ ɔ o lɛ laa’n, Zezi seli I wun kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn – N TI (nian Ezipti lɔ tulɛ’n 3:14 nun). Zuifu’m b’a kplinman su le kɛ Zezi ti kɛ Ɲanmiɛn sa, sanngɛ be tili ndɛ kwlaa nga Zezi kannin I kpa liɛ su.

Ndɛ wie mun be o Biblu’n nun be kle weiin kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn be nun wie mun yɛ: Zan 1:1 ɔ se kɛ: “Ndɛ kacili sran”. Thomas Zezi I sɔnnzɔnfuɛ’n be nun kun seli Zezi kɛ: “Min Min, min Ɲanmiɛn” (Zan 20:28), Zezi wá seman I kɛ nán man ɔ se sɔ’n. Akoto Pɔlu kan Zezi ndɛ se kɛ “Min Ɲanmiɛn Kpli nin e Defuɛ Zezi Klisi” (Titi 2:13). Akoto Piɛli kannin ndɛ kunngba’n kɛ ɔ flɛ Zezi “e Ɲanmiɛn nin e Defuɛ Zezi Klisi” (2 Piɛli 1:1).

Ɲanmiɛn kpli kusu kan sran wafa nga Zezi ti: “Sanngɛ kɛ ɔ́ kɛ́n i Wa’n i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti ɔ famiɛn bia tititi-ɔ. Yɛ ɔ Famiɛn dilɛ kpɔnman’n ti sa kpa yolɛ kpɔnman” (Ebre mun 1:8; cf. Jue mun 45:6). Anuannzɛ’n laa’n Biblu’n kan sa nga be a jú I ndɛ Ezai 9:6 nun se kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn kun: “Afin b’a wu ba kun b’a man e, b’a wu ba yasua kun b’a man e. Bé fá sielɛ’n bé wlɛ́ i sa nun, bé flɛ́ i kɛ Afɔtuɛ Manfuɛ Kpa, Ɲanmiɛn m’ɔ Kwla’n, Siɛ m’ɔ o lɛ Titi’n, Fɔundi Wlengbi”

?Ngue tiɛ sran wafa nga Zezi ti’n ti cinnjin sɔ ɔn? ?Ngue tiɛ sɛ Zezi ti Ɲanmiɛn ɔ timan ndɛ fi’ɔ? Sa nga be kle sɔ’n: • Kɛ nga C. S. Lewis fa kannin sa, sɛ Zezi timan Ɲanmiɛn’n, n Zezi ti ato buafuɛ’m be Si, yɛ nin be klwa lafiman I su like kwlaa nun.

• Sɛ Zezi timan Ɲanmiɛn, nin akoto mun be ti ato buafuɛ’m wie.

• Wafa kɛ Zezi yó Ɲanmiɛn afin be seli kɛ Mesi’n yó “sanwun” (jue mun 16:5, NASB). Kɛ m’ɔ sran fi asiɛ’n su wa timan sanwun’n Ɲanmiɛn ɲrun’n (jue mun 53:1; 143:2), Ɲanmiɛn bɔbɔ ɔ fata kɛ ɔ bla Asiɛ su wa kɛ klɔ sran sa.

• Sɛ Zezi timan Ɲanmiɛn’n, n kɛ e sa tɛ’m be ti’n, ɔ fɛ i wun yili tɛ naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn sɛ ekun nán e ngunmin e ti tɛ yɛ ɔ yili-ɔ, sanngɛ sran’m be kwlaa be liɛ yɛ ɔ yili-ɔ ɔ yoli ngbɛn (1 Zan 2:2). San Ɲanmiɛn kunngba cɛ yɛ ɔ kwla y’i anannganman su tɛ ɔn, b’ɔ y aɲrunɲan wié man le’n (Rɔmufuɛ’m 5:8; 2 Korɛntfuɛ mun 5:21).

• Sɛ w’a yoman kɛ Ɲanmiɛn sa’n, defuɛ uflɛ fi nunman lɛ (Oze 13:4; cf. 1 Timote 2:3). Sɛ Zezi yɛ ɔ fata kɛ ɔ yó defuɛ’n, nin ɔ fata kɛ ɔ yó Ɲanmiɛn.

Ɔ nin fata kɛ Zezi yó Ɲanmiɛn nán I kunngba yó klɔ sran. Sɛ ɔ ti Ɲanmiɛn’n, Zezi kwlá kan Ɲanmiɛn kpli I ya’n I ase. Sɛ ɔ ti sran’n, I liɛ ɔ kwla wú. Sɛ ɔ ti Ɲanmiɛn ni sran’n, n yɛ ɔ ti e ɲrun jranfuɛ kpa asiɛ’n ni nglo be afiɛn’n ɔ (1 Timote 2:5). Sɛ ɛ wún kɛ E kwla ɲán e ti san kɛ e lafi Zezi-klist su. Yɛ I bɔbɔ kannin ɔn: “Min yɛ n ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n niɔn. Sran nga w’a sinman min nun’n, ɔ kwlá kɔman Siɛ’n i wun lɔ”. (Zan 14:6).

EnglishSa ɔ sí I bo bolɛ Wawle nun

?Wan yɛlɛ Zezi – Klist?
© Copyright Got Questions Ministries