settings icon
share icon
Kosan:

?Ɔ ɲán anannganman nguan?

I su tɛlɛ:


I su tɛlɛ: Biblu’n klé atin jrɛiin mɔ man anannganman nguan’n. I klikli, ɔ fata kɛ e sí kɛ e yoli sa tɛ Ɲanmiɛn su: “Afin sran’m be kwlaa be yoli sa tɛ. I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n to fuannin be” (Rɔmufuɛ mun 3:23). E yoli like wie mun m’ɔ jɔman Ɲanmiɛn klun, like sɔ mun ti’n ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn tú e fɔn. Afin sa tɛ’n kwlaa nga e yo anannganman Ɲanmiɛn su yɛ e yo ɔn, ɔ man fɔn nga ɔ leman awieliɛ’n yɛ nin e fata ɔn. “Afin sa tɛ’n i akatua’n yɛle wie’n. Sanngɛ like nga Ɲanmiɛn fa cɛ e’n, yɛle nguan m’ɔ leman awieliɛ’n Klisi Zezi m’ɔ ti e Min’n i ti” (Rɔmufuɛ mun 6:23).

Sanngɛ, Zezi-klist m’ɔ wá yó maan sa tɛ’n fi’n, (1 Piɛli 2:22), Ɲanmiɛn i anannganman su ba’n (Zan 1:1, 14) wuli e dunman’n nun e sa tɛ mun ti. “Sanngɛ Ɲanmiɛn kle e kɛ ɔ klo e, afin i nun mɔ e ti sa tɛ yofuɛ’n, e ti’n Klisi wuli” (Rɔmufuɛ mun 5:8). Zezi-klist wuli Waka n’da su (Zan 19:31-42), ɔ fali e sa tɛ’m be kwlaa kpan (2 Korɛntfuɛ mun 5:21). I cɛn nsan su’n , ɔ ɲannin nguan ekun’n (1 Korɛntfuɛ mun 15:1-4), ɔ kléli kɛ ɔ ɲannin kwlalɛ’n sa tɛ’n ni wie’n be su. “Maan manmanlɛ’n yo e Min Zezi Klisi i Si Ɲanmiɛn liɛ. Afin aunnvɔɛ dan m’ɔ sili e’n ti’n, ɔ wuli e uflɛ naan Zezi Klisi m’ɔ cɛnnin i’n ti’n, e fa e wla e gua like m’ɔ su saciman le’n su” (1 Piɛli 1:3).

Man e Ɲanmiɛn su lafilɛ su’n e bo nán e kaci akunndan nga e bú i Klist su - ɔ ti nzu sran, ɔ yoli nzu ɔ nin sa ti mɔ yoli- e delɛ’n ti (Sa nga be yoli’n 3:19). Sɛ e fa e wla Kwlaa ngua Zezi su, nan e lafi su kɛ ɔ wuli Waka n’da su kɛ ɔ ko yó nán ya ɲán e ti sa tɛ i sa nun, be yaci e wun sa tɛ’m cɛ e yɛ e ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n mɛn klanman’n kun nun. “Afin Ɲanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin naan sran kwlaa ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi i su’n w’a mlinman, sanngɛ ɔ ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n” (Zan 3:16). “Afin sɛ a kɛn i sran’m be ɲrun kɛ ‘Zezi ti e Min’, naan ɔ awlɛn’n nun lɔ’n, a lafi su kpa kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i’n, á fíte nun” (Rɔmufuɛ mun 10:9). San Ɲanmiɛn i junman dan nga ɔ dili waka n’da su’n kunngba cɛ yɛ ɔ ti atin m’ɔ man e kwla ɲán anannganman nguan ɔn ! “Ɲanmiɛn i aklunye dan’n ti’n, amun a ɲan amun ti, i su mɔ amun lafi’n ti. Amun ti ɲanlɛ sɔ’n, ɔ finman amun bɔbɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ fɛ i sɔ’n cɛli amun-ɔn. Nán like nga amun yo’n ti-ɔ. Kɛ ɔ ko yo naan sran fi w’a jrɛnmɛn i sɔ’n su w’a dimɛn i nuan’n ti” (Efɛzi mun 2:8-9).

Sɛ ɔ wan a sɔ Zezi-klist nun naan ɛ fɛ i yó ɔ defuɛ’n, wafa nga ɔ fata kɛ ɛ srɛ niɛn. Nan ɔ wla fi su, nán srɛlɛ’n sɔ annzɛ srɛlɛ’n uflɛ kannzɛ ɛ ti sɛ ti sɛ su kwla deman-ɔn. Sanngɛ wla mɔ ɛ fá guɛ i Klist su kungba cɛ yɛ ɔ kwla dé ɔ sa tɛ’n i sa nun ɔn. Srɛlɛ’n sɔ’n ti wafa nga ɛ fa la Ɲanmiɛn ase’n nin like kwlaa nga ɔ yoli mannin wɔ nin i su mɔ ɛ lafi ɔ nin ɔ delɛ’n m’ɔ dé ɔn. “Ɲanmiɛn, n si kɛ n yoli sa tɛ ɔ su i ti’n n nin fɔ tulɛ’n fata. Sanngɛ Zezi-klist fali fɔ m’ɔ fata kɛ e tú min kɛ ɔ ko yó nán sɛ n lafi i su’n a yaki min wun’n sa mun wa cɛ min ti. N fá min wla Kwlaa ngua ɔ su delɛ’n m’ɔ a dé min ti. Klwa nin ɔ anvɔɛ silɛ’n min lika ɔ nin ɔ sa yaci cɛlɛ’n – anannganman nguan m’ɔ ɛ fá cɛ min! Man ɔ yó sɔ’n!”.

?Like nga a kanngan nun wá ti’n wa sɔ Klist nun? Sɛ ɔ ti sɔ niɔn, ti bouton nga be flɛ I “man sɔ Klist nun andɛ” su ɔ o ngua lɔ.

EnglishSa ɔ sí I bo bolɛ Wawle nun

?Ɔ ɲán anannganman nguan?
© Copyright Got Questions Ministries