settings icon
share icon
Kosan:

?Ba yaki ɔ n sa’m bá cɛ-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kwla yaki min wun’n sa tɛ mun cɛ min ɔn?

I su tɛlɛ:


Sa nga be yoli’n 13:38 se kɛ: “I sɔ’n ti’n, aniaan mun, maan amun si kɛ sran sɔ’n i dunman nun ti yɛ be su kan sran’m be wun sa yaci cɛlɛ’n i ndɛ kle amun-ɔn”.

?Ngue yɛlɛ sa yaki cɛlɛ’n yɛ nzu tiɛ n miɛn I wun ɔn?

Ndɛ “yaci cɛ’n” I bo yɛlɛ kɛ be nunu’n adoizi su, yaki cɛlɛ’n, nunu’n kalɛ kwlaa. Kɛ e fɔn sran kun wun, e kunndɛ kɛ ɔ yaci e sa tɛ nga e yoli cɛ e kɛ ɔ ko yo nan e nin I afiɛn wá sɛ ekun ti. Bé yaci man sran kun wun sa tɛ cɛmɛn I afin ɔ ni I sɔ’n fata tiɔ. Sran fi ni sa yaci cɛlɛ’n fataman. Sa nga be yaci cɛ’n kle klolɛ’n, ni anvɔɛ silɛ’n, ni klun ufue’n. Sa yaci cɛlɛ’n ti ajalɛ kun mɔ e fa nan e ya faman sran n sa ya sieman e klun, kannzɛ sa nga be yoli ti sɛ ti sɛ.

Biblu’n wan e kwlakwla e mian Ɲanmiɛn I sa yaci cɛlɛ’n n. E ngba e yoli sa tɛ . Akunndan fuɛ 7:20 se kɛ: “Afin ɔ leman sran kpa kun m’ɔ o asiɛ’n su wa m’ɔ yo sa kpa blɛ kwlaa nun, m’ɔ yoman sa tɛ le-ɔ”. 1 Zan 1:8 waan: “Sɛ e se kɛ: “Sa tɛ kaan sa nunman e wun’n,” nn e su laka e bɔbɔ e wun, yɛ nn e timan nanwlɛfuɛ.” Fɔnlɛ’n Kwlaa nga e fɔn Ɲanmiɛn su yɛ e fɔn ɔ ti kɛ e jáso I wun (jue mun 51:4). I sɔ’n ti’n e kwlakwla e mían Ɲanmiɛn I sa yaci cɛlɛ’n wun. Sɛ be yaci man e sa tɛ’m be cɛman e, e ka afɛ’n nun sa trilili’n (Matie 25:46; Zan 3:36).

Yaci cɛlɛ’n – ?Wafa sɛ yɛ n kwla ɲín I ɔn?

Ɲanmiɛn sa m’ɔ, e Ɲanmiɛn si anvɔɛ ɔ - ɔ kwla yaci e wun sa tɛ’m cɛ e ɔn! 2 Piɛli 3:9 se e kɛ: “…ɔ cuɛncuɛnmɛn i ja ase i yolɛ’n nun kɛ sran wie’m be bu i’n sa. Sanngɛ ɔ trɛ i awlɛn amun wun, afin ɔ kunndɛman kɛ sran kun sa nunnun. Sanngɛ ɔ kunndɛ kɛ sran kwlaa kaci i akunndan’n.” Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ ɔ yaci e wun sa tɛ’m cɛ e, I tiɛ man ɔ fali I wa’n kɛ ɔ wá gbɔ e ti niɔn.

Sa tɛ’n I akatua’n yɛlɛ wie’n. Rɔmufuɛ mun 6:23 I bue nɲɔn su nun se kɛ: “Afin sa tɛ’n i akatua’n yɛle wie’n …” anannganman su wie’n yɛ ɔ ti e sa tɛ’m be akatua niɔn. Ɲanmiɛn, wafa nga ɔ kunndɛ kɛ sran mun be fite nun man ɔ fali ajalɛ nan wa kaci klɔ’n sran – Zezi-klist (Zan 1:1, 14). Zezi wuli Waka n’da su e sa tɛ’m be kwlaa kpan ni wie m’ɔ fata kɛ e wú’n be ti. 2 Korɛntfuɛ mun 5:21 kle e kɛ : “Sran mɔ w’a yoman sa tɛ le’n, Ɲanmiɛn fɛ i yili e sa tɛ’m be ti tɛ naan i dunman nun ti’n Ɲanmiɛn bu e sran kpa.” Zezi wuli Waka n’da su, naan e sa tɛ’m be kwlaa ɔ ni wie m’ɔ fata kɛ wun ɔ to fuan e! Kɛ m’ɔ ti Ɲanmiɛn ti’, Zezi I wie kwla toli e sa tɛ’m ɔ man bé kwla yaci sran mun be kwlaa be n sa cɛ be. 1 Zan 2:2 se kɛ: “E sa tɛ’m be ti’n, ɔ fɛ i wun yili tɛ naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn sɛ ekun. Nán e ngunmin e ti tɛ yɛ ɔ yili-ɔ, sanngɛ sran’m be.” Zezi fiteli wie nu’n, ɔ man ɔ ɲannin kwlalɛ’n wie su (1 Korɛntfuɛ mun 15: 1-28). Manman Ɲanmiɛn, Zezi I wie’n ɔ ni I cinlɛ’n be ti, Rɔmufuɛ mun 6:23 I agualiɛ’n lɔ’n ti su: “…Sanngɛ like nga Ɲanmiɛn fa cɛ e’n, yɛle nguan m’ɔ leman awieliɛ’n Klisi Zezi m’ɔ ti e Min’n i ti.”

?Ɛ kunndɛ kɛ be yáci ɔ wun sa tɛ’m be cɛ-ɔ? ?Ɛ bú ɔn fɔ’n dan ti ɛ wúnman ɔ wun fɛ’n ? Be kwla yaci ɔ sa tɛ’n cɛ ɔ sɛ ɛ fá ɔwla nguɛ I Zezi-klist su yɛ ɛ bú I kɛ ɔ defuɛ’n. Efɛzi mun 1:7 se kɛ: “I wa sɔ’n ti’n b’a kpɔ e ti, yɛ y’a ɲan e ti. I mmoja’n ti’n, b’a yaci e sa tɛ mun b’a cɛ e. Nanwlɛ, Ɲanmiɛn i aklunye’n ti dan sakpa.” Zezi toli e sa tɛ mun be kwlaa, kɛ ɔ ko yo nan ba kwla yaki e wun sa tɛ’m b’a cɛ e ti. Like nga ɔ ka’n yɛlɛ kɛ ɛ srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ yaci ɔ wun sa tɛ mun cɛ ɔn Zezi dunman nun, sɛ ɛ lafi su kɛ Zezi wuli kɛ be yáci ɔ wun sa tɛ’m be cɛ ɔn – yɛ be yaci ɔ wun sa tɛ’m be cɛ ɔn! Zan 3:16-17 bo jasin fɛ nga: “Afin Ɲanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin naan sran kwlaa ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi i su’n w’a mlinman, sanngɛ ɔ ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Afin Ɲanmiɛn w’a sunmɛnmɛn i Wa’n mɛn’n nun naan ɔ wa di mɛn’n i jɔlɛ. Sanngɛ ɔ sunmɛnnin i naan i dunman nun’n, mɛn’n nunfuɛ’m be ɲan be ti.”

?Sa yaci cɛlɛ’n – ti pɔpɔ sakpa?

Ɛɛn ɔ ti pɔpɔ sakpa! Ɛ kwla ɲanman Ɲanmiɛn I sa yaci cɛlɛ’n su yé. Afin e kwla toman Ɲanmiɛn I sa yaci cɛlɛ’n nán ya ɲin. Ɛ kwla ɲín I sanngɛ ɔ su tuaman I ti kalɛ, sɛ lafi su, annzɛ Ɲanmiɛn I aklunye dan’n ni I anvɔɛ silɛ’n dan ti’n . Sɛ ɔ wan a sɔ Zezi-klist nun kɛ ɔ ti ɔ defuɛ’n nán a ɲán Ɲanmiɛn I sa yaci cɛlɛ’n su ye’n, srɛlɛ’n wafa kun mɔ a kwla srɛ. Sanngɛ sɛ wɔ srɛlɛ’n wafa kun annzɛ uflɛ be nun wie fi su kwla deman-ɔn. Afin san Zezi I su lafilɛ kunngba cɛ yɛ man bé kwla yaci ɔ wun sa tɛ’m cɛ ɔn. Srɛlɛ’n sɔ ti’n wafa nga ɔ Ɲanmiɛn su lafilɛ’n I nglo ɔ ni asenda nga a fa la Ɲanmiɛn ase’n afin ɔ yacili ɔ wun sa mun cɛli ɔn. “Ɲanmiɛn, n si kɛ nɲoli sa tɛ ɔ su ɔ man fata kɛ a tú min fɔ. Sanngɛ Zezi-klist fali fɔn nga ɔ fata kɛ ɛ fá tú min kɛ ɔ ko yo nan sɛ n lafi I su’n man ɲán nguan annzɛ man ɲán min ti’n. N fá min wla Kwlaa ngua ɔ su ni min delɛ. Klwa ni anvɔɛ silɛ’n dan’n ni ɔ sa yaci cɛlɛ’n ! Maan ɔ yó sɔ’n!”

?Like nga a kanngan nun wá ti’n wa sɔ Klist nun? Sɛ ɔ ti sɔ niɔn, ti bouton nga be flɛ I “man sɔ Klist nun andɛ” su ɔ o ngua lɔ.

EnglishSa ɔ sí I bo bolɛ Wawle nun

?Ba yaki ɔ n sa’m bá cɛ-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kwla yaki min wun’n sa tɛ mun cɛ min ɔn?
© Copyright Got Questions Ministries