settings icon
share icon
Kosan:

?Ɲanmiɛn o lɛ’n sakpa’n?

I su tɛlɛ:


Sɛ bé kɛ ɲanmiɛn o lɛ’n sakpasakpa’n annzɛ ɔ nin manlɛ ti kosan’m be nun cinjin fuɛ nga sran kwlakwla ɔ fata kɛ ɔ fá usɛ i wu-ɔn. Ndɛ wafawafa’n nga sran sunman be kan Ɲanmiɛn su’n sɔnnin, sanngɛ wafa nga be fá tɛ kosan “?Ɲanmiɛn o lɛ’n sakpa’n?” Fá blɛ kan afin ɔ fata kɛ bé bú I si kan bé nían yɛ bé kunndɛ kunndɛ like kwlaa nga ɔ klé kɛ ɲanmiɛn o lɛ sapka. I a gualiɛ su’n, e wun I wlɛ e mɛn dilɛ’n nun, ndɛ nga siansifuɛ mun be kan, ni fluwa sifuɛ’m be ndɛ nga be kan asa ekun’n laa’n sa’m be tɛ kosan cinjin sɔ kɛ: ɛɛn, Ɲanmiɛn o lɛ.

Blɛ sunman be usa kosan sɔ’n wafa uflɛ kɛ: “?ɛ kwla klé kɛ ɲanmiɛn o lɛ sapka’n?” ndɛ bɔbɔ ba yɛlɛ kɛ sɛ nanwlɛ ti kunngba’n, n like fi nunman lɛ m’ɔ kle sɔ’n san sa si fuɛ’m bé ndɛ nga be kan I suklu’n lɔ’n. I sɔ tiɛ jɔlɛ dilɛ sua’m be nun be seman kɛ san fiin be wún like nga ɔ klé kɛ sran yoli sa tɛ annzɛ wá yoman like tɛ ka nán bá kpɛ ndɛ nun, sanngɛ be kunndɛ kunndɛ like kun nga sran’m “be nuan sɛ su” asa ekun’n be jrán like nga “ɔ kwla jú sapka’n su.”

Sɛ wɔ sé kɛ bé fá like nga “ɔ klé kɛ” Ɲanmiɛn o lɛ’n m’ɔ sran fi su kwlá siman su akplowa’n ti mán su. Like fi, annzɛ sran fi yoman like kɛ nga sa le mɛn nun. “Sa silɛ” nga e si be ɔ ni kɛ e lafi sa su’m be su’n be timan ku kán sa. Ndɛ nga be yíyí nun klanman bɔbɔ sran uflɛ kwla bú I kɛ ɔ timan su annzɛ ɔ su lafiman su. Be nga be waan like fi timan siesie wa sɛsɛ’n, naan like kun nga “ɔ klé kɛ” kannzɛ like sɔ’n sran sunman lika be lafi su niɔn. Sran kun I akunndan ng’ɔ bú ti I cinnjin’n tra ninnge kwlaa nga ɔ wun be’n.

Sɛ e waan e klé kɛ ɲanmiɛn o lɛ I sɔ fi wafa nga e ɲanmiɛn su “lafilɛ” fa ju. ninnge mun bé silɛ’n ti dan tra e wunmiɛn su. Fɔ m’ɔ o e nun ti’n e kpa sran nun annzɛ e di be jɔlɛ. Kannzɛ e yo sɛ e yo sɛ ó ngbaciɛ’n dan kpa ɔ tran ningue nga e si be ɔ ni ningue nga e lafi su be afiɛn. Ndɛ kungba’n yɛ e kwla kan I sran nga b’ɔ wan “ningue mun” be timan siesie wa sɛsɛ’n ɔ nin sran ng’ɔ “lafi” ɲanmiɛn su nun. E kwla siman ndɛ i kwlakwla sɛ wie liɛ’n e su di like bia nun, annzɛ e su fu esikalie wie’n. Ningue kwlaa su’m be kle wafa nga e lafi Ɲanmiɛn su fa ju’n. O yo like mun, kannzɛ e sí man sa wie mun, afin e si sa wie mun. Ɲanmiɛn su lafilɛ nga be kɛn I ndɛ Biblu’n nun I ti nin I bo yɛ o lɛ’n. E lafi like nga e si jrɛiin kɛ ɔ o lɛ’n su, yɛ ɔ yó man e fa ajalɛ kannzɛ bɔbɔ e siman ndɛ I bo kpa’n (Ebre mun 11:6).

Sɛ e si Ɲanmiɛn o annzɛ e simɛn o, ajalɛ nga e fá fi e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n. Kɛ bé sé kɛ be lafi Ɲanmiɛn su’n nan yɛlɛ kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n sɔ’n táka like ngbɛn su tiɔ (Zan 20:29), anngɛ ɔ kwla yó mán kɛ e suan ɲanmiɛn ndɛ’n afin amun bu I kɛ I sɔ’n ti’n, amún ɲán like wie tiɔ (Zan 5:39-40). Ɲanmiɛn sulafilɛ’n nga ɔ su’n e bo kɛ e yo like’n yɛ ti klɔ sran nzuɛn ɔ, ni sa silɛ’n ni like nga sran’m be si kɛ o lɛ’n, be kwlaa sɔ mun bé úka e nán ya tɛ nga su “?Ɲanmiɛn o lɛ’n sakpa’n?”

?Ɲanmiɛn o lɛ’n sapka’n? – sran’m be mɛn dilɛ’n

Kɛ e kan kɛ sɛ ɲanmiɛn o lɛ sapka o I ndɛ’n blɛ sunman e bo I bo ni ndɛ kwlaa nga ɔ ti su’n. Sɛ e se sɔ’n ɔ ti su sanngɛ nán wafa nga klɔ sran’m be yó be’n like ɔ. Sran fi bo man ɲanmiɛn sulafilɛ’n bo ni I ɲín siwa, ɔ faman atin wie su afin ba se y kɛ ɔ fá su ti ka naan wá bú akunndan. Sran’m be jrán like nga ɔ bo sin’n ya bé su yɛ bé bú nguan nun tranlɛ’n niɔn. I sɔ’n ti, sɛ e waan e klé kɛ ɲanmiɛn o lɛ ni ɔ ni fata kɛ e bó I bo ni like nga e si bé’m be su. I sin e kwla fá sa silɛ’n fa wla e awlɛn’n nun.

Afin like nga be kwla si I ɲanmiɛn su’n, ɔ o be ɲin bo lɛ jrɛiin cɛn kwlakwla (Rɔmufuɛ’m 1:19-20; jue mun 19:1; akunndanfuɛ’n 3:11). I sɔ nga lɛ kwlaa fin wafa nga e fa bu sa mun nin e akunndan nun lɔ. Ndɛ kunngba yɛ e kán sɛ e su kan wafa nga be fa yili mɛn n muan’n b’ɔ si ja e. Wumiɛn nga ɔ o sran I nguan nun fá kunndɛ sulafilɛ’n tra ndɛ nanwlɛ’n, be wun klolɛ’n, ni afɛ’n, ni kpɔlɛ, ni ye yolɛ’n, ni sa tɛ’n, b’ɔ be ti like jrɛiin dan. Laa Sran sunman lika be lafili ndɛ nga be bu li nanwlɛ be su trali like nga be wun be.

Nan Sa nga e si bé’m be su yɛ be ti nanwlɛ sapka ɔn, ɛɛn. Ɲanmiɛn fa blɛ sunman aolia nun ninnge’m yɛ ɔ fá ya e ɔ (Sa nglo yilɛ 3:20). Sɛ e kan like nga e si bé’m bo nun fata kɛ be kle e kɛ annzɛ be yiyi wafa nga e kwla kunndɛ kosan’m be su tɛlɛ (Matie 7:7-8). Be nga bɔ be buman annzɛ be sɔman yalɛ nga Ɲanmiɛn ya be nun be su yaciman be wun sa tɛ’m cɛman be afin be tili ndɛ’n (Rɔmufuɛ’m 1:18; jue mun 14:1).

?Ɲanmiɛn o lɛ’n sakpa’n? – sran’m be ngwlɛlɛ

Like cinnjin nsan b’ɔ be o like kwlaa ti su bɔ be kwla klé kɛ ɲanmiɛn o lɛ sapka be yɛlɛ siansifuɛ mun be ndɛ nga be yiyi nun kɛ mɛn bo I bo lele m’ɔ fa ju andɛ’n, ni like kɛ desɛn sa bɔ fa Ɲanmiɛn annzɛ sa kpa ni sa tɛ’n be ngbaciɛ’n.

Siansifuɛ mun be ndɛ nga be yiyi nun kɛ mɛn bo I bo lele m’ɔ fa ju andɛ’n ningue mun ba boman nun sa ngbɛn. Kɛ like kun e ju ɔ fi like uflɛ kun b’ɔ boli I bo annzɛ like kwlaa I bobolɛ nun ɔ ti like uflɛ b’ɔ dunmua boli I bo ɔn. Sanngɛ, like be kwlaa be bobolɛ nun ɔ kwla kaman laa ninnge, ɔ timɛn i ti’n e su klwa seman kɛ like mun be boli be bo sapka. Sa silɛ’n kunndɛ like kun mɔ o nguan nun tititi-ɔn annzɛ ɔ su yó man e ngunmin e like kun. E mɛn nun’ ningue mun be kle weiin kɛ be ni manlɛ titi yɛ ba boman nun sa ngbɛn kusu. Sa silɛ’n e klé weiin kɛ ɲanmiɛn man bé o lɛ ɔn: suzulɛ m’ɔ ba yiman, like kwlaa o lɛ tititi’n, sa ti mɔ e mɛn nun.

Kɛ e fa like kɛ desɛn sa bɔ e fa kle kɛ Ɲanmiɛn o lɛ e niaan wafa nga mɛn nun ningue mun be ti siesiewa’n su. Wafa nga nsrama dandan mun be ti siesiewa’n, ni ɛzua’n, ni e ADN mun, ni like gannganngan wiemun bɔ e ɲinma’n klwa wunman be kɛ atomun sa’n. Wafa nga like su’m be ti siesie wá sɔ’n kle kɛ sran kun yɛ man ɔ kwla yoli ye ɔn. Ndɛ sɔ’m be ti su dan ti’n be nga mɔ be lafiman Ɲanmiɛn su bɔbɔ be wunman wafa nga be yíyí nun ɔn.

Like fi nunman lɛ annzɛ wunmiɛn wie fi bɔ I kan liɛ’n tra ato mun liɛ bɔbɔ’n kwla kleman wafa nga like mun be kwla siesie be uflɛ ɔn. Sanngɛ sɛ like mun be nunman be o su nun kɛ nga be o lɛ sa andɛ’n, n sa kekleekle’m mun annzɛ nguan nun tranlɛ’n su yoman yé mlɔnmlɔn. Sa lele blu ni nɲɔn b’ɔ be lɔngɔ su be ti siesie wa sɛsɛsɛ’n kle weiin wafa nga nguan nun tranlɛ’n kwla yó ye’n, bɔ be ti su sapka’n. Siansifuɛ mun be nían wunman wafa nga be kwla fa like nga nguan nunman nun fa yí like nga nguan o nun annzɛ be yíyí wafa nga I sɔ liɛ’n kwla yó ye’n nun, sanngɛ be kalɛ wunnin wafa nga e wunnin nun ninnge’m be ti sɔkɔsɔkɔ. Be nga be funfun asiɛ’n be kundɛ laa ninnge’m bɔ be le fluwa’n n ma kɛ o wa lika nga be nɔn nzan talɛ kun su be kwla se kɛ ɔ ti nglwɛlɛ ayeliɛ. Blɛ’n kunngba sɔ nun, wafa nga klɔ’n sran I ADN ti siesie wa ingeniɛ nga ɔ si I junman’n kpa bɔbɔ’n wie fi kwlá yíyí man nun. Like silɛ’n sɔ’n I nɔnnin liɛ m’ɔ ti ti’n, kle weiin kɛ like yifuɛ kun o lɛ sakpa – Ɲanmiɛn – kɛ nga e fa yiyili nun sa.

Sa kpa ni sa tɛ’n be ngbaciɛ’n ɔ kán like kɛ sa kpa yolɛ annzɛ sa tɛ’n yolɛ’n, ni sa nuan su yolɛ’n, ni cetera. Man e sie y nzɔliɛ kɛ ndɛnngan ijɔlɛ’n kɛ “wafa nga ɔ fata kɛ yó ɔ”, kɛ ɔ ko yo nan ba se kɛ “nga’ɔ ti su”. Mmla nga ɔ klé kɛ nán yó nga annzɛ yó nga ɔ ni akunndan finfin’n nga sran’m be bu ti’n, ni aɲinkpli yolɛ nga e kwla se kɛ sran mɔ be yili mɔ ɔ ɲinnin’n ngbɛn sa’n m’ɔ tran mɛn nun kekle nun. Ndɛ nga be se kɛ klɔ sran’m be bú akunndan kɛ wawɛ’n nun sa’n, ni ngbaciɛ’n ng’ɔ o sa pka ni sa tɛ’n be silɛ’n yo ɲɛnmɛn dan. Sɛ ɔ timɛn I ti’n, mmla I ti ni I bo nga e si y kɛ ɔ fin laa’n lele andɛ’n ɔ te o lɛ’n ɔ nían kaciman.

Kɛ e kɔ e ɲrun, kɛ e íjɔ kaka ndɛ kɛ sa kpa ni sa tɛ silɛ’n su ɔ fá e kɔ agbada kun su. Atrɛkpa ndɛ kɛ sa kpa ni sa tɛ be silɛ’n ti sran kun bɔbɔ I ndɛ, ɔ man sɛ nán kɛ sran kun sa yɛ ɔ su fá ajalɛ sa e kwla seman kɛ ɔ kwla kaciman. Sran’m be mɛn dilɛ’n nun be suanman akunndan kɛ sa kpa ni sa tɛ be silɛ’n timan like fi I bo. Ndɛ nun yíyí lɛ nga ɔ ti su’n mɔ man sran suman be lafi su kɛ sa kpa ni sa tɛ’ be silɛ’n annzɛ be sɔ mmla nga ɔ kan sɔ mun be ndɛ ɔ ti mmla m’ɔ siɛ fa wlali klɔ sran’m be awlɛn’n nun, Siɛ sɔ yɛle Ɲanmiɛn kpli.

?Ɲanmiɛn o lɛ’n sakpa’n? – siansifuɛ mun

Sa nga e dunmua boli be su klikli nun taka like m’ɔ siansifuɛ mun be dunmua wunnin’n. Ndɛ kɛ: Big Bang sa kle sɔ, y kwla yoli o, ndɛ nga siansifuɛ mun be kannin asiɛ su, kɛ ɔ ni manlɛ’n tititi’n, nan be yili’n ti su. I kunngba’n yɛlɛ e ADN fa ti sa. Ndɛ tɛkɛtɛkɛ kwlaa nga sran’m be lafi su’n kle weiin kɛ sran kun mɔ Biblu’n kɛn I ndɛ yɛ ɔ yili leke kwlaa ɔn asa ɔ kpɛ ndɛ nga sran’m be kan y mɛn su kɛ ɔ o lɛ tititi nan nán sran kun yɛ ɔ yili nun.

Siansifuɛ nga bɔ be kunndɛ kunndɛ like mun asiɛ bo’n be fa be ɲin síe ndɛ nga Biblu’n kan su. Nvle, ni sa mun ni lika mun b’ɔ be klɛli be su ndɛ laa fluwa be nun bɔ be wunnin be koko nga nu’n be kle weiin kɛ ndɛ sɔ mun be juli sakpa. Laa fluwa sɔ mun b’ɔ be wunnin be koko nga nu’n kpɛ ndɛ nga sran nga be lafiman Ɲanmiɛn su be ndɛ nga be dunmua kannin kɛ Biblu’n ti ngua ndɛ nun.

Laa sa’m ni fluwa nga be klɛ be mun, be liɛ, be kle weiin kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa. Wafa nga be fa sasali Biblu’n nun ndɛ’n kle su. Wafa nga e fa yíyí blɛ nga be fa klɛli laa fluwa mun ni sa nga be juli sakpa kle weiin kɛ Biblu’n ti nanwlɛ naan be kwla lafi I nun’n ndɛ’m be su. Ta nga klistfuɛ nga be ti juifs be ɲinnin’n wafa nga be fa yobe like’n, ni be akunndan nun, ni sran’m be su mmla asa ekun’n siɛn siansifuɛ mun be kun su be ndɛ nga be kan I nanwlɛ su be kɔ lika wlɛ.

?Ɲanmiɛn o lɛ’n sapka’n? – Ɲanmiɛn o e nun

Ndɛ akpasua akpasua kwlaa nga e kannin be ndɛ be kwla yó like kun m’ɔ e suan su like ɔn yɛ kun su fluwa akpiakpi kpangban kwla kán I sɔ ndɛ liɛ mun. Sanngɛ, wafa nga e kwla klé kɛ ɲanmiɛn o lɛ y bo ti kplo’n kpa, I ti’n sran sunman lika be jrán wafa nga be bɔbɔ be fa wún ningue mun be wlɛ su nán bá yíyí ndɛ sɔ nun. Ɔ kwla yó kɛ sran fi kwlá “kleman” y wiegun mun kɛ ɔ di aklunjuɛ sɛ e waan e fa sunzun ase’n, sanngɛ like fi kwla kaciman sran wafa nga a ti su. I sɔ’n kleman kɛ wafa nga ɛ ti ɔklunlɔ tra nanwlɛ ndɛ sakpa sanngɛ nanwlɛ nga be ti sɔkɔsɔkɔ blɛ sunman kɛ ɔ yó nán ya kwla wún I wlɛ’n san sa nga be tɔ sran kun su’n yɛ ɔ kwla ukɛ nán wá wun be bo kpa’ɔ. Nguan kacikaci, e ayeliɛ’n mun be káci wie, yɛ wafa nga be tɛ e srɛlɛ’m be su’n fi wafa nga e fa wun Ɲrɛnnɛn su.

Súnnzun wa nga e súnnzun y nanwlɛ I lika’n ti like cinnjin ni like ɲɛnmɛn kun bɔ kwla uka e nán ya se kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa, yɛ kun su Ɲanmiɛn klun jɔ su kɛ sran kwlaa ng’ɔ wun sa wlɛ súnnzun sɔ. Ɲanmiɛn fali ajalɛ bali asiɛ’n su wa, ɔ fali klɔ sran wunnɛn (2 Korɛntfuɛ mun 4:6), kɛ ɔ ko yo nan e ni ya ti e wun aniɛn (Zan 14:6). Be nga be kunndɛ Ɲanmiɛn sakpa be wun i (Matie 7:7-8), yɛ Siɛ’n súnman ɲanmiɛn wawɛ’n amun wun tititi’n (Zan 14:26-27).

Kosan kɛ ?ɲanmiɛn o lɛ sakpa’n?, e kwla sé’n, be kwla faman like kunngba lekeleke tɛman su sanngɛ e kwla fá wunmiɛn nga ɔ like sɔn nun kle kɛ sakpa Ɲanmiɛn o lɛ’n. Kɛ e lafi su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ’n timan kɛ e ɲanmiɛn su lafilɛ táka like ngbɛn su tiɔ. Sanngɛ ɔ ti like cinnjin kun mɔ fa ɔ fite aosi tritri kun nun fíte sua mɔ kannin kpaja nun weiin y liɛ ɛ wun like sunman wlɛ.

EnglishSa ɔ sí I bo bolɛ Wawle nun

?Ɲanmiɛn o lɛ’n sakpa’n?
© Copyright Got Questions Ministries