ತುಳು ವಿಭಾಗದ www.Gotquestions.org ಸ್ವಾಗತ !


ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಉತ್ತರಿಸ ದಾತ್0ಡ್

ತುಳುಡು ಕೇನುನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ್ ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾನ್ಪಿಯರೆ ಎಂಕುಲೆಡ್ದ್ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಡ್ ಸಾದ್ಯ ಆವಂದಿನಯಿಕ್ ಮಾಪು ಕೇನುವ. ನಿಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಿಯರೆ ಬುಕ್ಕ ಬರೆಯರೆ ತೆರಿನಕುಲಾದಿತ್ತ್0ಡ, ನಿಕುಲು ನಿಕುಲೆನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿಯರೆ https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲೆ.

ತಿರ್ ತ್ ಕೊರುತಿನ ಪುಟಕುಲು ತುಳುಡು ಲಭ್ಯ ಉಲ್ಲಯಿನವು.
ಎಡ್ಡಿಂದಿನ ಸುದ್ದಿಲು

ಅನ0ತ ಬದುಕ್ ತಿಕ್0ಡಾ?

ಮಾಪು ತಿಕ್0ಡಾ?ಯಾನ್ ಎ0ಚ ದೇವೆರೆಡ ಮಾಪು ಪಡೆಯೊಲಿ?

ಏಸುನು ನಿಕುಲೆನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಆದ್ ಸ್ವಿಕರಿಸವುನೇ ಪಂಡ ಅರ್ಥದಾದ?

ಮೋಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ-ಮೋಕ್ಷದ ಸಾದಿ ದಾದ?

ಕ್ರೈಸ್ತರ್ ಪಂಡ ದಾದ?

ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆನ್ ಏಸುನ ಮಿತ್ ದೀಡ್ ದೆ ದುಂಬಗ್ ದಾದ?
ದಿಂಜ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು

ದೇವೆರುಲ್ಲೆರಾ? ದೇವೆರುಲ್ಲೆರ್0ದ್ ಪನ್ಪಿನಯಿಕು ಆಧಾರ ಉ0ಡಾ?

ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತೆ ಏರ್?

ಏಸು ದೇವೆರಾ? ಏಸು ತಾನ್ ದೈವ0ದ್ ಏಪಾ0ಡಲಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮ0ತ್ ದೆರಾ?

ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಉತ್ತರಿಸ ದಾತ್0ಡ್