ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆನ್ ಏಸುನ ಮಿತ್ ದೀಡ್ ದೆ ದುಂಬಗ್ ದಾದ?


ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆನ್ ಏಸುನ ಮಿತ್ ದೀಡ್ ದೆ ದುಂಬಗ್ ದಾದ?

ಶುಭಾಶಯಲು ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲ್ ತ್ತದ್ ಜೀವನ ಸರಿಮಲೊಂಡರ್. ಆಂಡಲ ನಿತಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾ ದುಂಬಗ್ ದಾದ? ದೇವರೆನೊಟ್ಟಿಗೆದ ಪಯಣನು ಎಂಚ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು? ಬೈಬಲ್ ಡ್ದ್ ಐನ್ ರೀತಿಲೆನ್ ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ ತ್0ಡ್ ಅವು ನಿಕುಲೆಗ್ ಸಾದಿ ತೂಪವುಂಡು ನಿಕುಲೆನ ಪಯಣದ ಬಗೆ ನಿಕೆಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿಂತ್ತ0ಡ www.GotQuestions.org/Tulu ಭೇಟಿ ಕೊರ್ ಲೆ

1. ನಿಕುಲು ಮುಕ್ತಿನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದರಂದ್ ಪ್ರಕ್ಕ ಮಂತೊನ್ಲೆ.

ಜಾನ್ 5:13 ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಉ0ದೆನ್ ದೇನಪುತ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀದ್ ನ ನಿಕುಲೆಗಾದ್ ಬರೆಯೋಂದು ಉಲ್ಲೆ, ಅಂಚಾದ್ ನಿಕುಲೆಗ್, ಅನಂತ ಜೀವನಡು ನಿಕುಲು ಉಲ್ಲಾಯಿನ ಅನುಭವ ಆವಡ್ ದೇವರ್ ನಮ ಮೋಕ್ಷನ್ ತೆರಿಯೊನಡ್ ಪಂದ್ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಮ ಸುರಕ್ಷಿತ0ದ್ ನ0ಬೊಡು0ದು ದೇವೆರ್ ಬಯಸೊ0ದುಲ್ಲೆರ್. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆದ್. ಮೋಕ್ಷದ ಮೂಲ ಅಂಶಲೆನ್ ತೆರಿಯೊನ್ ಕ.

(ಅ)ನಮ ಮಾಂತೆರುಲಾ ಪಾಪಿಲು ನಮ ಮಾಂತೆರುಲಾ ದೇವೆರೆನ್ ಅಪ್ರಸನ್ನ ಮನ್ಪುನ0ಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಂತ್ ದ (ರೋಮನ್ಸ್ 3:23)

(ಆ)ನಮ ಪಾಪಲೆಗಾದ್ ನಮ ದೇವೆರೆನ ಅನಂತತೆಡ್ಡ್ ದೂರ ಒರಿಯೊಡು. (ರೋಮನ್ಸ್ 6:23)

(ಇ)ನಮ ಪಾಪಲೆಗ್ ದಂಡ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಿಯರೆ ಏಸು ಶಿಲುಬೆಗೇರ್ ದ್ ಪ್ರಾಣ ಬುಡಿಯೆರ್ (ರೋಮನ್ಸ್ 5:8;2 ಕಾರಿ0ತಿಯನ್ಸ್ 5:21 ). ನಮ ನೆಲಡು ಏಸು ಪ್ರಾಣ ಬುಡಿಯರ್ ನಮಕ್ ತಿಕೊಡಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆನ್ ತಾನ್ ದೆತೊಂಡರ್. ಅರೆನ ಪುನರ್ಜೀವನ ಏಸು ನಮ ಪಾಪಗ್ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆದೆತೊಂಡೆರ್.

(ಈ)ಏಸುನು ನಂಬುನಕುಲೆಗ್ ಮಾಂತೆರ್ ಗ್ ಲಾ ದೇವೆರ್ ಮಾಪು ಬುಕ್ಕ ಮೊಕ್ಷ ಕರುಣಿಸದುಲ್ಲೆರ್. ಅರೆನ- ಮರಣದ ಮಿತ್ತ್ ದ ನಂಬಿಕೆನೆ ನಮ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ (ಜಾನ್3:16 ರೋಮನ್ಸ್ 5:1 ರೋಮನ್ಸ್ 8:1).

ಉಂದು ಮೋಕ್ಷದ ತತ್ವ! ನಿಕುಲು ಏಸು ನಿಕುಲೆನ ರಕ್ಷಕೆ, ಪಂದ್ ಅರೆನ ಮಿತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ದೀಂಡ ನಿಕುಲು ಸುರಕ್ಷಿತೆರ್! ನಿಕುಲೆನ ಪಾಪಲುಗು ಅವ್ವೆ ಮಾಪು, ಅತ್ತಂದೆ ದೇವರ್ ನಿಕುಲೆನ್ ಏಪಗ್ ಲಾ ಕೈ ಬುಡುಪುಂಜಿಂದ್ ಪಾತೆರ ಕೊರುವೆರ್ (ರೋಮನ್ಸ್8*38-39,ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ28*20). ನೆಂಪಿಪ್ಪಡ್, ನಿಕುಲೆನ ಮೋಕ್ಷ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೈಯಿಡು0ಡು (ಜಾನ್10*28-29). ನಿಕುಲೆಗ್ ಏಸು ನಿಕುಲೆನ ರಕ್ಷಕೆ, ಪನ್ಪಿನ ದೃಡನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆಂಡ ನಿಕುಲೆನ ಅನಂತ ಜೀವನ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಚಿತ!

2. ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಡ್ ಬೈಬಲ್ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಚರ್ಚ್ ನ್ ನಾಡ್ ಲೆ.

ಚರ್ಚ್ ಬಜಿ ಕಟ್ಟಡಂದ್ ನೆನಪೊಡ್ಚಿ. ಚರ್ಚ್ ಪಂಡ ಜನಕುಲು. ಏಸುನು ನಂಬುನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರುನವು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಆಯಿನವು. ಉಂದು ಚರ್ಚ್ ದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ .ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀದರ್, ಎಂಕುಲ ನಿಕುಲೆಗ್ ನಿಕುಲೆನ ಊರುಡು ಬೈಬಲ್ ನಂಬುನ ಚರ್ಚ್ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಕುಲುಲ್ಲಯಿನಯಿನ್ ನಾಡಿಯರೆ ಸೂಚಿಸವುಂದುಲ್ಲ. ಜನಕುಲೆಗ್ ಲಾ ನಿಕುಲೆನ ಏಸುಭಕ್ತಿ ತೆರಿಯಡ್.

ಚರ್ಚ್ ದ ರಡ್ಡನೆ ಉದ್ದೇಶ ಬೈಬಲ್ ನ್ ಬೋಧನೆ ಮನ್ಪುನವು. ಅಯಿಡ್ಡ್ ನಿಕುಲು ದೈವಸೂಚನೆಲುನು ಬದುಕ್ ಡ್ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ರೀತಿನ್ ತೆರಿಯೊನಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ. ಬೈಬಲ್ ತೆರಿಯೊನ್ನವು ಬಲವಾಯಿನ, ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ನಡಪಯರೆ ಮೂಲ. 2 ತಿಮೊತಿ 3:16-17 ಪನ್ಪುಂಡು “ಮಾಂತ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಲುಲ ದೈವ ಶ್ವಾಸದವು ಬುಕ್ಕ ಬೋದನೆಗ್, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸರಿ ಮಂತೊನಿಯರೆ, ಧಮಾತ್ಮರಾತ್ ಬದ್ ಕಿಯರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿನವು ಅಂಚಾದ್ ದೈವ ಮಾನವೆರ್ ಮಾಂತ ಕಾರ್ಯಗುಲಾ ತಯಾರಾಯಿ ನಕುಲು.”

ಚರ್ಚ್ ದ ಮೂಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವರಿನ ಕೊಡುಗೆಗ್ ನಮ ಸಂದಾವುನ ಧನ್ಯವಾದ! ದೇವರ್ ನಮನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೇವೆರ್ ನಮನ್ ಪ್ರೀತಿಸಪೆರ್. ದೇವೆರ್ ನಮಕ್ ಮಾಂತ ಕೊರುತೆರ್. ದೇವೆರ್ ನಮಕ್ ಸಾದಿತೊಪಾದ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಗ್ ಧನ್ಯನಾದ ಸಂದಾಯ ಮಾಲ್ವಂದಿಪೆರೆ ಸಾದ್ಯನಾ? ದೈವ ಪವಿತ್ರ, ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಪ್ರೀತಿಪೂರತ್, ಕರುಣಾಮಯಿ ಬುಕ್ಕ ಕೃಪಾಧಾರಿ. (ರೆವೆಲೆ|ಷನ್ 4:11ಘೋಷಿಸವು0ಡು) ನಿಕುಲು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಲು, ನಮ ಪಿತಾಮಹ, ದೈವ, ವೈಭವ ಬುಕ್ಕ ಶಕ್ತಿನು ನಿಕುಲೆಗ್ ಕರುಣಿಸದೆರ್, ನಿಕುಲೆಗಾದ್ ಮಾಂತ ಸೃಷ್ಠಿ ಮ0ತೆರ್, ನಿಕುಲೆನ ಬೇಡಿಕೆದ ಮೇರೆಗ್ ಅವು ಮಾಂತ ಸ್ರಷ್ಠಿಯಾದ್ ಉಂಡು.

(3) ದಿನೊಲ ದೈವತ್ವಡು ತಲ್ಲಿನರಾಯರೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ದೀಡ್ ಲೆ.

ದಿನೊಲ ದೈವತ್ವಡು ತಲ್ಲಿನರಾಯೆರೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ದೀಡುನವು ತೀರಾ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿನವು. ಕೆಲ ಜನಕುಲು ನೆನ್ನ್ “ಶಾಂತ ಸಮಯಂ” ದ್’ ನನಕೆಲವೆರ್ “ಭಕ್ತಿಂದ್”. ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಕಾರಣ ಉಂದು ದೇವೆರೆಗ್ ನಮ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ್ ತೆರಿಪವುನ ಸಮಯ ಕೆಲವೆರು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗು, ನನಕೆಲವೆರ್. ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಸಮಯಡ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ್. ಏಪ ಮಲ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪುವರ್ ಪನ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತ್. ದಿನೊಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಡು ದೇವರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಪುನವು ಮುಖ್ಯ. ವಾ ವಿಷಯಲು ನಮನು ದೈವೆಕತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಯರೆ ಸಹಾಯಕ?

(ಅ) ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:- ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ ದೇವರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರುನವು. ದೇವರೆಡ ನಿಕುಲೆನ ಕಾಳಜಿ ಬುಕ್ಕ ತೊಂದರೆಲೆನ್ ಪಂಡೊನ್ಲೆ. ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ದೇವೆರೆಡ ನಟ್ಟೊನ್ಲೆ-ನಿಕುಲೆನ್ ಅಗತ್ಯಲೆನು ಪೂರೈಸು ಲೆಕ್ಕ ಅರೆಟ ಕೇನೊನ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಅರೆನ್ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಪಡೊಂದುಲ್ಲರ್, ಬುಕ್ಕ ಅರೆ ಏತ್ ಪುಗರೇಂದುಲ್ಲೆರಂದ್. ಅರೆಕ್ ತೆರಿಪಲೆ ಅರ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ನಯಿಕ್ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ರೂಪಡು ಧನ್ಯನಾದ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ.

(ಆ) ಬೈಬಲ್ ಪಠಣ. ಚರ್ಚ್ ಡ್, ರವಿನಾರ ಶಾಲೆಡ್, ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಉಂದೆಡ್ಡ್ ಬೈಬಲ್ ದ ಬಗೆ ತೆರಿಯೊನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿಕ್ ಪೂರಕ ಆದ್ ನಿಕುಲು ನಿಕುಲೆನಾ ತೆಗೆ ಬೈಬಲ್ ನ್ ಓದೊನ್ಲೆ. ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ನಡಪಾಯರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ಅಗತ್ಯತೆಲುಲ ಬೈಬಲ್ ಡುಂಡು. ಅಯಿಡ್ ದೇವೆರೆನ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸವುನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ದೇವೆರೆನ ಇಚ್ಚೆ ತೆರಿಯೊನ್ನವು ಬೇತೆಕುಲ್ ನ್ ತೆರಿಯೋನ್ನ ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರೀತಿಡ್ ಎಂಚ ಬುಳೆಯೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಶಲು ಉಂಡು. ಬೈಬಲ್ ನಮಕ್ಕುಲ್ಲಾಯಿನ ದೈವವಾಣಿ. ಬೈಬಲ್ ಡ್ ದೈವ ನಮ ಎಂಚ ಬದ್ ಕ್ ದ್ ಅರೆನ್ ಮೆಚ್ಚವೊಲಿ ಪಂದ್ ತೆರಿಪದೆರ್.

(4) ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಕುಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಸಂಬಂದ ಬುಳಪವುನೆ.

I ಕೊರಿ0ತಿಯನ್ಸ್ 15:33 ಪನ್ಪು0ಡು “ತಪ್ಪು ಸಾದಿಗ್ ಪೋವೊಡ್ಚಿ ತಪ್ಪಾಯಿನ ಸಂಗ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೆದಕುಲೆನ್ಲ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು” ಬೈಬಲ್ಡ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ್ “ಕೆಟ್ಟ” ಸಂಗ ನಮ ಮಿತ್ತ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಅಂಶಲೆಡ್ಡ್ ಕೂಡ್ ದ್0ಡ್ ತಪ್ಪಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆನ ಸಂಗ ಮಾಂತ್ ಡ ಅವುನಮನ್ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪಿಯರೆ ಪ್ರಚೋದಿಸವುಂಡು. ನಮ ಸುತ್ತ ಉಲ್ಲಾಯಿನಕುಲೆನ ಸ್ವಭಾವ ನಮ ಮಿತ್ತ್ “ಪ್ರಭಾವ” ಬೀರುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನಮ ಏಪಲ, ದೈವ ಮೋಹ ಉಲ್ಲಾಯಿನಕುಲು, ದೈನ ನಂಬಿಕೆಯುಲ್ಲಾಯಿನ0ಚಿನ ಜನಕುಲೆನ ನಡುಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು.

ಒ0ಜಿ ಇಜ್ಜ ರಡ್ಡೆ ಜೋಸ್ತಿಲ್ ಯಾವು, ಚರ್ಚ್ ದಕುಲೇ ಸಾದ್ಯ ಆಂಡ ನಿಕುಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಬುಕ್ಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಆದಿಪ್ಪಡ್(ಹಿಬ್ರೂಸ್ 3:13,10:24) ನಿಕುಲು ದೈವಕಾರ್ಯಡು ನಿರ0ತರ ಆಯಿನ ವಿವರಣೆ ಅಕುಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅಕುಲೆಗ್ ಲಾ ನಿಕುಲು ಅಯಿನೆ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆನ್ನ ಅರ್ಥ ಏಸುನು ರಕ್ಷಕೆಂದ್ ನಂಬಂದಿನ ಜೋಸ್ತಿಲೆನ್ ಬುಡ್ ಲೇಂದ್ ಅರ್ಥ ಅತ್ತ್. ಅಕ್ ಲೆನೋಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆದ್ ಅಕುಲೆನ್ ಪ್ರೀತಿಸಲೆ ನಿಕುಲೆಡ ಏಸು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂತದೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮನಸ್ಸ್ ಪನ್ಪಿಯಿನ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಮಾನ್ಪಿಯರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜರ್0 ದ್ ಅಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪಲೆ ಏಸುನ ವಿಚಾರನು ಆ ಜೋಸ್ತಿಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ ದೈವಡ ನಟ್ಟೊನ್ಲೆ.

(5) ಜ್ಞಾನದ ಪವಿತ್ರತೆಡ್ ಮೀದ್ ಬಲೆ.

ಪ್ರವಿತ್ರತೆಡ್ ಮೀಪುನಯಿದ ಬಗೆ ಜನಕುಲೆಡ ತಪ್ಪಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆಲು ಉಂಡು “ಬೆಪ್ಟೈಜ್” ಪ0ಡ ಪವಿತ್ರ ನೀರ್ ಡ್ ಶುದ್ಧಿಯಾಪುನೆ0ದ್ ಅರ್ಥ.”ಬೆಪ್ಟೈಜ್” ದೈವಿಕತೆದ ಮಿತ್ತ್ ದ ನಿಕುಲೆನ ನಂಬಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಆರೆನ್ ಅನುಕರಣೆ ಮನ್ಪಿನಯಿನ್ ತೊಯಿಪಾವುಂಡು. ಆ ನೀರ್ ಡ್ ಶುದ್ಧಿಯಾಪುನವು ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣಡ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಂಕೇತ| ಆ ನೀರ್ ಡ್ ಶುದ್ದಿಯುಪುನವು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಸಾವುಡ್ಡು ಪುನರ್ಜೀವನ ಆಯಿನಯಿತ ಸಂಕೇತ ಪವಿತ್ರತೆಡ್ ಮೀಪುನ ಪಂಡ ಏಸುನ ಮರಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಕ್ಕ ಪುನರ್ಜೀವನಡ್ ನಿಕುಲು ನಿಕುಲೆನ್ ಗುರುತಿಸವುನ್ನೆ(ರೋಮನ್ಸ್6:3-4).

ಪವಿತ್ರತೆಡು ಮೀಂಡ ನಿಕುಲು ಸುರಕ್ಷಿತೆರ್ ಪಂದ್ ಅತ್ತ್. ಆ ನೀರ್ ನೀಕುಲೆನ ಪಾಪಲೆನು ದೆಕ್ಕುಜಿ. ಅವು ವಿಧೇಯರಾಯಿನಯಿದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ, ಮೋಕ್ಷಗಾದ್ ನಿಕುಲು ಏಸುನು ನಂಬುದರ್ ಪಂಡ್ ದ್ ತೆರಿಪವುನ ರೀತಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ನೀರಡ್ ಶುದ್ದಿ ಆಪುನವು ಮುಖ್ಯ ದಾಯೆ ಪ0ಡ ಉಂದು ದೈವತ್ವಗು ನಮ ತರೆಬಗ್ಗಾವುನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದ್ ನಿಕುಲು ಏಸುನ ಮಿತ್ತ್ದ ನಿಕುಲೆನ ನ0ಬಿಕೆನ್ ತೆರಿಪವುನವು. ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ನೀರ್ ಡ್ ಶುದ್ದಿಯಾಯರೆ ತಯಾರಾದ್ ನಿಕುಲು ಆ ಜನಕುಲೆನೊಟ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರೊಡು.

English
ತುಳು ಹೋಂ ಪೇಜ್ ಗ್ ಬಲೆ
ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆನ್ ಏಸುನ ಮಿತ್ ದೀಡ್ ದೆ ದುಂಬಗ್ ದಾದ?