settings icon
share icon
ಪ್ರಶ್ನೆ

ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತೆ ಏರ್?

ಉತ್ತರ


“ದೇವರ್ ಉಲ್ಲೆರಾ?” 0ದ್ ಕೇನುನ ಬದಲ್ ಗ್ ಕೆಲವು ಜನಕುಲು ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಇತ್ತರಾಂದ್? ಕೇನುವೆರ್. 2000 ವರ್ಷಗ್ ಇಸ್ರೆಲ್ ದ ನೆಲಡ್ ‘ಏಸು’ ಮಾನವ ರೂಪಡು ತಿರುಗುತ್ತೆರಂದ್ ಮಾಂತೆರ್ ಲಾ ಒತ್ತೊಂದೆರ್. ಏಸು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾದ್ ಅರೆನ ಪೂರ್ತಿ ಗುರುತು ಪಿದಯಿ ಬತ್ತ್0ಡ್. ಮಾಂತ ಧರ್ಮ ಏಸು ಒರಿ ಪ್ರವಾದಿ, ಬರಿ ಗುರು ಅತ್ತಂಡ ಒರಿ ದೈವಮಾನವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಸು ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ಪ್ರವಾದಿ, ಗುರು, ದೈವ ಮಾನ ಉಂದು ಮಾಂತೆಗ್ ಲಾ ಮೀರ್ ನಾರ್.

ಸಿ.ಎಸ್ ಲ್ಯಾವಿಸ್ ತನ್ನ ಬುಕ್ಕ್ ಮಿಯರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನಿಟಿ ಈ ತಿರ್ತ ಪಾತೆರೊನು ಬರೆದೆರ್: “ಯಾನ್ ಮೂಲು ಜನಕುಲು ಆಯನ(ಏಸು) ಬಗೆ ಮೂರ್ಖತನಡು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಿನಯಿನ್ ತಡ್ ಪಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮ0ತೊ0ದುಲ್ಲೆ:’ಯಾನ್ ಏಸು ಒರಿ ಮಹಾನ್ ಗುರು0ದು ಒತ್ತೊನಿಯರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆ,ಆ0ಡ ಆಯೆ ದೈವ0ದ್ ಪನ್ಪುನಯಿನ್ ಯಾನ್ ಒತ್ತೊನುಜಿ.’ಅ0ಚ ಆಯನ ಬಗೆ ನಮ ಪನಿಯರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ.ನರಮಾನಿ ಆಯೆ ನರಮಾನಿ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಏಸು ಪ0ಡಿನ ಲೆಕ ಪ0ಡ್0ಡ ಅವು ಆಯನ್ ಒರಿ ನೈತಿಕ ಗುರು0ದುಲ ಪನಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ಒ0ಜೊ ಆಯೆ ಮೂರ್ಖೆ-ಅತ್ತ0ಡ ತಾನ್ ವಿಶೇಷ0ದ್ ಕೊಚ್ಚೊನಿನಾಯೆ-ಅವುಲ ಅತ್ತ0ಡ ಆಯೆ ನರಕದ ಪಿಶಾಚಿ.ನಿಕುಲು ನಿಕುಲೆನ ಆಯ್ಕೆನ್ ಮ0ತೊನ್ಲೆ.ಈ ನರಮಾನಿ ಇತ್ತೆ,ಅತ್ತ0ಡ ಉಲ್ಲೆ0ದ್,ದೈವ ಪುತ್ರೆ,ಇಜ್ಜ0ಡ ಮರ್ಲೆ, ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ದಾದನೊ ಪ0ದ್ ಪನ್ಲೆ.ಮೂರ್ಖೆ0ದ್ ಅಯನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲೆ,ಮೋನೆಗ್ ಉಬಿಲೆ, ಇಜ್ಜ0ಡ ಆಯನ್ ನಿಕುಲು ಸೈತಾನೆ ಪ0ದ್ ಕೆರ್ಲೆ,ಇಜ್ಜ0ಡ ಆಯನ ಕಾರ್ ಗ್ ಬೂರುದು ದೈವ-ದೇವೆರ್ 0ದ್ ಪನ್ಲೆ.ಆ0ಡ ಮಾ0ತೆರುಡ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಗುರು0ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪೋಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ.ಆಯೆ ನಮಕ್ ಆ0ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರುತ್ ಜೆ.ಆಯೆ ಅವೆನ್ ಸ0ಕಲ್ಪಲ ಮ0ತ್ ತಿಜೆ.”

ಅಂಚಾಂಡ, ಏಸು ಪಂಡ ಏರ್?ಬೈಬಲ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಏರ್? ಆರಂಭಡು, ಜಾನ್ 10-30 ಡ್ ಉಲ್ಲಯಿನ ಏಸುನ ವಾಕ್ಯಲೆನು ತೂಕ, “ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿತಾಮಹ ಒಂಜೆ”. ತಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟಿಗ್ ಉಂದು ತಾನ್ ದೈವಂದ್ ಪಂಡೆರಂದ್ ತೆರಿಪುಜಿ. ಅವು ಮಾತ ಸರಿ, ಅರೆನ ಈ ಪಾತೆರೊಗು ಯಹೂದಿಲೆನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆದಾದ ಪಂದ್ ತೂಕ, “ಬೇತೆ ದಾದ ಕಾರಣಗಾದ್ ಲ ಎಂಕುಲ ನಿಕ್ಕ್ ಕಲ್ಲ್ ದಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಆಂಡ ಧರ್ಮನಿಂದನೆಗಾದ್; ದಾಯೆ ಪಂಡ ಸರಿಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಾನಿಯಾಯಿನ ಈ ದೇವರಂದ್ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲ” (ಜಾನ್10:33) ಯಹೂದಿಲೆಗ್ ಏಸು ದೈವಂದ್ ಘೋಷಿಸವುದುಲ್ಲಾಯಿನ ಸುಲಭಡ್ ತೆರೀಂಡ್. ಏಸು ಯಹೂದಿಲೆನ ಪಾತೆರೊನು ಸರಿಮನ್ಪಿಯರೆ ಪೋಯಿಜೆರ್ 0ದ್. ಈ ತಿರ್ತ್ ದ ವಾಕ್ಯಲು ತೆರಿಪವೊಂದುಲ್ಲ, “ಯಾನ್ ದೇವೆರ್ 0ದ್ ಘೋಷ ಮಂತ್ ದ್ ಜಿ 0ದ್” ಆರ್. ಪಂಡ್ ಜೆರ್. ಉಂದು ಏಸು ತಾನ್ ದೈವಂದ್ ನೇರವಾದೆ ತೆರಿಪದೆರಂದು ತೊಜಿಪವುಂಡು ಅಯಿನ್ ಸಾಬೀತು ಮನ್ಪುನ ವಾರ್ತೆಲು ಮೂಲುಲ್ಲ, “ಯಾನ್ ಲ ಪಿತಾನಹ ಒ0ಜೆ” (ಜಾನ್ 10:30), ಜಾನ್ 8:58 ನನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ, “ಯಾನ್ ನಿಕುಲೆಗ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಪುಟ್ಟುನಯಿಕ್ ದುಂಬೇ ‘ಯಾನ್’ ಇತ್ತೆ”! ಏಸು ಇಂಚ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿಯರೆ! ಪಿರ , ಯಹೂದಿಲ್ ಅರೆನ ಈ ಪಾತೆರಗುಲ ಕಲ್ಲ್ ದಕ್ಕೆಯರೆ ಸುರು ಮಂತೆರ್ (ಜಾನ್ 8:59), ಏಸು ತನ್ನ ಗುರುತುನು ‘ಯಾನ್’ ಪಂದ್ ತೆರಿಪದೆರ್ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಡ್ ಈ ಪದದ ನೇರ ಅರ್ಥ ದೇವರ್ (ಎಕ್ಸೊಡಸ್3:14). ಏಸು ದೇವೆರಂದ್ ಘೋಷ ಮಲ್ತಿಂಜಂಡ್ ಯಹೂದಿಲ್ ಅರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಧರ್ಮನಿಂದನೆ ಮಂತೊದುಲ್ಲರಂದ್ ದಾಯೆ ಕಲ್ಲ್ ದಕ್ಕ್ ಯೆರ್?

(ಜಾನ್1:1) ಪನ್ಪುಂಡು “ಆ ಪದ ದೇವರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪದ” (ಜಾನ್ 1:14) ಪನ್ಪುಂಡು “ಆ ಪದ ದೇಹ (ಮಾಸಂದ್) ಆಪುಂಡು”. ಉಂದು. ಏಸು ದೇಹರೂಪದ ದೈವಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದ್ ತೆರಿಪವುಂಡು. ಏಸುನ ಶಿಷ್ಯೆರೆಡ್ ಒರಿಯಿಯಿನ ಥಾಮಸ್, ‘ಎನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೇವರಂ’ದ್ ಪಂದ್ ಏಸುನ ಬಗೆ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆನ್ ತೆರಿಪದೆ (ಜಾನ್ 20:28) ಏಸು ಅಕ್ ಲೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿಯರೆ ಪೋಯಿಜೆರ್. ಅಪೊಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಪನ್ಪೆರ್, “ಎಂಕುಲೆನ ದೈವ ಬುಕ್ಕ ರಕ್ಷಕೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ” (ಟಿಟಸ್ 2:15) ಅಪೊಸ್ಟ ಲ್ ಪೀಟರ್ ಲ ಆರೆನ ಬಗೆ ಅವೆನೆ ಪಂಡೆ, “ ಎಂಕುಲೆನ ದೈವ ಬುಕ್ಕ ರಕ್ಷಕೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ” (2 ಪೀಟರ್ 1:1) ಪಿತಾಮಹ, ಏಸುನ ಗುರುತುನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಂತ್ ದ್, ಇಂಚ ಪಂದೆರ್ “ಈರ್ ಸಿಂಹಾಸನ.? ದೈವವೇ ಏಪಗ್ ಲ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು, ಈರೇ ಅಯಿನಾಳುನಾರ್ ಪನ್ಪುನಯಿಡ್ ಸಂದೇಹ ಇಜ್ಜಿ”. ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಏಸುನ ಬಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ, “ಎಂಕುಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು, ಒರಿಮಗೆ ತಿಕ್ ಪೆ, ಸರಕಾರವೇ ಅಯನ ಕೈಯಿಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಯನ್ ಮಹಾನ್ ಸಲಹೆಗಾರೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ಶಕ್ತಿದಾದ ದೈವ, ಚಿರಶಾಶ್ವತ ಪಿತಾಮಹ, ಶಾಂತಿದೂತಂದ್ ಲೋಕ ಲೆಪ್ಪುಂಡು”.

ಅಂಚಾದ್ ಸಿ.ಎಸ್. ಲಿವಿಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಏಸುನು ಎಡ್ದಂದಿನ ಗುರುಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೋನಿಯರೆ ಆಪುಜಿ. ಏಸು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದ್, ನಿರಾಕರಣಾತೀತ ರಾದ್ ದೈವಂದ್ ಘೋಷ ಆಂಡ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರ್ ದೇವೆರತ್ತಾಂಡ್ ಆರ್ ಬರಿ ಲೊಟ್ಟೆಗಾರ ,ಅಪಗಾಂಡ ಅರೆನ್ ನಮ ಪ್ರವಾದಿಂದ್, ಗುರುಂದು, ದೈವ ಮಾನವೆಂದ್ ಪನಿಯರೆ ಆಪುಜಿ. ಏಸುನ ವಾಕ್ಯಲೆನ್ ತೆರಿಪವುನ ಪ್ರಯತ್ನಡ್ ಆಧುನಿಕ ‘ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್’ ‘ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೈಜ-‘ ಏಸು ಪನಂದಿನ ಪದಕುಲೆನ್ ಲಾ ಬೈಬಲ್ ಆರೆಗ್ ಕೊಡುಗೆಯಾದ್ ಕೊರ್ ತ್ 0ಡ್0ದ್ ಪ0ದ್ ಪ0ಡೆರ್.. ದೇವೆರೆನ ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ದಾದ ಪಂದೆರ್, ದಾದ ಪಂತ್ ಜೆರಂದ್? ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಿಯರೆ ನಮ ಏರ್? ಒರಿ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ರಡ್ಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗ್ ದುಂಬು ಏಸುದಾದ ಪಂಡೆರಂದ್ ಅರೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ್, ಅರೆನ ಸೇವೆ ಮಂತ್ ದ್, ಅರೆನ ಭೋಧನೆ ಕೇನಿನಕುಲೆಡ್ದ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪನಿಯರೆ ಸಾದ್ಯನಾ (ಜಾನ್14:26)?

ಏಸುನ ಬಗೆ ಸತ್ಯ ನಿರೊಪಣೆದ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಅಗತ್ಯ ದಾದ? ಏಸು ದೇವೆರಾ ಅತ್ತಾಂದ್ ದಾಯೆಗ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೋಡು? ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಏಸು ದೇವರ್, ಒಂಜೆ ವೇಳೆ ಆರ್ ದೇವರ್ ಅತ್ತ್ 0ದ್ ಆಂಡ ಲೋಕೊದ ಪಾಪಲೆಗ್ ಅರೆನ ಮರಣ ಸೂಕ್ತ ದಂಡ ಆಪುಜಿ (1 ಜಾನ್ 2:2). ಕೇವಲ ದೇವೆರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಅನಂತ ದಂಡ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ (ರೋಮನ್ಸ್ 5:8; 2 ಕೊರಿ0ತಿಯನ್ಸ್ 5:21). ಏಸು ದೇವರ್ ಅಯಿಕಾದೆ ಆರ್ ನಮ ದಂಡನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೆರ್. ಏಸು ನರರೂಪಡು ಇತ್ತಿನಯಿಕ್ ಅರೆಗ್ ಸಾವು ಬೈಡೈಂಡ್. ಏಸುನು ನಂಬುಂಡ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕು0ಡು. ಏಸು ದೈವ ಅಯಿಕಾದೆ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಸಾದಿ. ಏಸು ದೈವ ಆದಿತ್ತ್ ನಯಿಕೆ ಆರ್ ಘೋಷ ಮಲ್ತಿನ, “ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ,ಸಾದಿ ಬುಕ್ಕ ಬದ್ ಕ್, ಪಿತಾಮಹಾನಾಡೆಗ್ ಎನನ್ ಬುಡುದು ಏರೆಗ್ ಲಾ ಪೋಯೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ “(ಜಾನ್14:6).

Englishತುಳು ಹೋಂ ಪೇಜ್ ಗ್ ಬಲೆ

ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತೆ ಏರ್?
© Copyright Got Questions Ministries