settings icon
share icon
ಪ್ರಶ್ನೆ

ದೇವೆರುಲ್ಲೆರಾ? ದೇವೆರುಲ್ಲೆರ್0ದ್ ಪನ್ಪಿನಯಿಕು ಆಧಾರ ಉ0ಡಾ?

ಉತ್ತರ


ದೇವೆರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ರುಜುವಾತ್,ಅತ್ತ0ಡ ರುಜುವಾತ್ ಅತ್ತ0ದೆ ಮನ್ಪಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇವೆರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವಾಸ್ತವನು ನಮ ನ0ಬಿಕೆದ ಮುಖೇನ ಒತ್ತೊನೊಡು ಪ0ದ್ ಬೈಬಲ್ ಪನ್ಪು0ಡು. “ ನ0ಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಾ0ದೆ ದೇವೆರೆನ್ ಒಲಿಪವೊನ್ನೆ ಅಸಾದ್ಯ,ದಾಯೆ ಪ0ಡ ಅರೆನಾಡೆಗ್ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಅರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ನ0ಬೊಡು ಅ0ಚ ಆ0ಡ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ತನನ್ ಮನಪೂರಕ ಆದ್ ನಾಡುನಕುಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರುದೇ ತೀರುವೆರ್”(ಹೆಬ್ರೂಸ್ 11:6).ದೇವೆರ್ ಮೋಹ ಪರವಶದಾರ್ ಆದಿತ್ತ್0ಡ, ಆರ್ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಯಿನ ನಮ ಕಣ್ಣ್ಗ್ ತೋಜಿದ್ ಪೂರ್ತಿ ಲೋಕೊಗು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ತೊಯಿಪಾದ್ವೆರ್.ಆ0ಡ ಆರ್ ಅ0ಚ ಮ0ಲ್ತ್0ಡ, ಅವುಲು ನ0ಬಿಕೆದ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಪ್ಪುಜಿ. “ ಅಯಿಕ್ ಏಸು ಪನ್ಪೆರ್ ಈ ಎನನ್ ತೂಯಿನಯಿಕಾದ್, ಎನನ್ ನ0ಬೊ0ದುಲ್ಲ; ಆ0ಡ ಏರ್ ಎನನ್ ತೂವ0ದೆಲಾ ನ0ಬೋ0ದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯವ0ತೆರ್”’ (ಜಾನ್ 20:29).

ಅ0ಜ ಪ0ಡ್ದ್ ,ದೇವೆರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವಗು ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪ0ಡ್ದ್ ಅತ್ತ್.ಬೈಬಲ್ ಪನ್ಪು0ಡು, “ ಸ್ವರ್ಗ ದೇವೆರೆನ ವೈಭವನು ಲೆತ್ತ್ ಪ0ಡೋ0ದು0ಡು;ಆಕಾಶ ಆರ್ ಮ0ತಿನ ಕಾರ್ಯಲೆನ್ ತೊಯಿಪವು0ದು0ಡು.ದಿನ ದಿನಕುಲುಲಾ ದೈವವಾಕ್ಯನು ಮಾ0ತೆರುಗುಲಾ ತೆರಿಪುಲೆಕ ಚೆಲ್ಲೊ0ದು0ಡು; ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿಲು ಅರೆನ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿನ್ ತೊಜಿಪವೊ0ದು0ಡು.ಅವೆನ ಸ್ವರನ್ ಕೇನ0ದಿನ ಪದಕುಲಾವಡ್ ಭಾಷೆಯಾವಡ್ ಇಜ್ಜಿ.ಭೂಮಿಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಅಕುಲೆನ ಸ್ವರ ಕೇನು0ಡು. ಅಕುಲೆನ ಸ್ವರ ಭೂಮಿದ ಪಿದಾಯಿಗ್ ಪೋದ್, ಲೋಕೊದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲಾ ಅಕುಲೆನ ಸ್ವರ ಎತ್ತು0ಡು” (ಸಾಮ್ 19*1-4).ನಕ್ಷತ್ರಲೆನ್ ತೂವೊ0ದು,ಲೋಕದ ವಾಸ್ತವತೆನು ತೆರಿಯೊ0ದು,ಪ್ರಕೃತಿದ ಅದ್ಭುತಲೆನ್ ಗಮನಿಸವೊ0ದು,ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಪೊರ್ಲುನು ಆನ0ದಿಸವೊ0ದುಲ್ಲತ-ಉ0ದು ಮಾ0ತಲಾ ಆ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತೆ ದೇವೆರೆನ ಚಿಹ್ನೆಲು.ಉ0ದು ಯಾವುಜಿ ಪ0ದ್ ಪ0ಡ,ನಮ ಸ್ವ0ತ ಮನಸ್ಸ್ಡಡೇ ದೇವೆರುಲ್ಲಾಯಿನ ಆಧಾರ ಉ0ಡು.ಎಕ್ಲೆಸಿಯೆಟ್ಸ್3*11 ಪನ್ಪು0ಡು,… “ಆರ್ ನಮ ಮನಸ್ಸ್ಡ್ ಶಾಶ್ವತ ಆಯಿನ ಮೌಲ್ಯಲೆನ್ ದೀದೆರ್.” ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರುತು,ಈ ಜೀವನದ ಅ0ಚಿಗ್ ದಾದನೋ ಉ0ಡು,ಈ ಲೋಕದ0ಚಿಗ್ ಏರೋ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪ0ದ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ ಭಾವ ನೆನ್ನ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪವು0ಡು.ವಿದ್ವತ್ತ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ ನೆನ್ನ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ,ಆ0ಡ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಉಲ್ಲಾಯಿನ ಸೃಷ್ಠಿದ ದೈವೀಕತೆ ತೆಳೀವಾದ್ ಉ0ಡು.ಆ0ಡಲಾ, ಕೆಲವೆರ್ ದೇವೆರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮ0ತೊ0ದುಲ್ಲೆರ್0ದ್ ಬೈಬಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸವು0ದು0ಡು: “ಮೂರ್ಖೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ್ಡ್, ‘ದೇವೆರಿಜ್ಜೆರ್0ದ್ ಪ0ದ್ ಪನ್ಪೆ”’( ಸಾಮ್14*1).ಇತಿಹಾಸದ ಬಹುಪಾಲ್ ಜನಕುಲು,ಮಾ0ತ ಸ0ಸ್ಕೃತಿದಕುಲು,ಮಾ0ತ ನಾಗರೀಕತೆಲುಲ ಬುಕ್ಕ ಮಾ0ತ ಖ0ಡಲುಲ ಒ0ಜತ್ತ್ ಒ0ಜಿ ರೀತಿದ ದೇವೆರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವನ್ ನ0ಬುದೆರ್,ದಾದವೋ ಒ0ಜಿ ಶಕ್ತಿ(ಏರೋ ಒರಿ )ಈ ನ0ಬಿಕೆಗ್ ಕಾರಣ ಆದ್ ಉ0ಡು. ದೇವೆರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆ ಬೈಬಲ್ ದ ವಾದೊಗು ಪೂರಕ ಆದ್, ಕೆಲವು ತರ್ಕಬದ್ಧ ಆಯಿನ ವಾದೊಲು ಉ0ಡು. ಆರ0ಭೊಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾದ.ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪುಗರುನ ರೂಪ ಆದ್ ದೇವೆರ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನೇ ದೆತೊ0ದು ದೇವೆರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಿರೂಪಣೆ ಮ0ತ್ ದೆರ್.ಅವು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮುಖೇನ ಸುರು ಆಪು0ಡು, “ಇಜ್ಜ0ದಿನ ಒವ್ವುಲಾ ಕಲ್ಪನೆಗ್ ತಿಕಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ”.ವಾದನು ದು0ಬಗ್ ಕೊನೊವೊ0ದು ಪನ್ಪು0ಡು ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಇಪ್ಪುನವು ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಇಜ್ಜಾ0ದಿನಯಿಡ್ದುಲ ಮಲ್ಲೆ,ಅ0ಚಾದ್ ಅವು ಮಹಾ ಕಲ್ಪನೆಗ್ ತಿಕು0ಡು, ಅಯಿಡ್ದಾದ್ ಕಲ್ಪನೆಗ್ ತಿಕುನವು ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಇತ್ತ್ದೇ ಇಪ್ಪೊಡು. ದೇವೆರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಇಜ್ಜೆರ್ ಪ0ದ್ ಆ0ಡ, ಆರ್ ಮಹಾ ಕಲ್ಪನೆದ ಚೇತನ ಆದ್ ಒರಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ,ಬುಕ್ಕ ಅವು ದೈವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಪು0ಡು.

ರಡ್ಡನೆದ ವಾದ ತಾ0ತ್ರಿಕ ವಾದ. ಈ ತಾ0ತ್ರಿಕ ವಾದ ಪನ್ಪು0ಡು ಈ ಲೋಕ ಈತೊ0ಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿನ್ಯಾಸಡು ಇಪ್ಪೊಡಾ0ಡ, ಏರೊ ಒರಿ ದೈವೀಕ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರೆ ಇತ್ತ್ ದೇ ಇಪ್ಪೊಡು.ಉದಾಹರಣೆಗ್ ಪನೋಡಾ0ಡ,ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯಡ್ದ್ ಕೆಲವೇ ಮೈಲ್ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಾ0ಡ ದೂರ ಇತ್ತದು0ಡ, ಅವು ಈತೊ0ಜಿ ಜೀವರಾಶಿಲೆನ್ ತನ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಒರಿಪವೊನಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಾ0ಡ್.ನಮ ವಾತಾಲರಣಡು ಉಲ್ಲಾಯಿನ ಅ0ಶಲೆಡ ಕೆಲವು ಶೇಕಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತ್0ಡಲಾ ಭೂಮಿಡ್ ಉಲ್ಲಾಯಿನ ವಾ ಜೀವರಾಶಿಲಾ ಬದುಕ್ ದ್ ಒರಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ಒ0ಜಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣು 1 ಗ್ 10243 ಸಮ ಪ್ರಮಾಣಡು (10 ಅನುಸರಣೀಯ243) ಉ0ಡು. ಒ0ಜೇ ಒ0ಜಿ ಜೀವಕೋಶ ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅಣುಕುಲೆನ್ ತನ್ನ ಉಲಾಯಿ ದೀವೊ0ದ್0ಡು.

ಮೂಜನೇದ ತರ್ಕಬದ್ದ ಆಯಿನವಾದ ದಾದ ಪ0ಡ ವಿಶ್ವ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಾದ.ಪ್ರತಿಯೊ0ಜಿ ಪರಿಣಾಮಗುಲಾ ಕಾರಣವು0ಡು.ಈ ಲೋಕ ಸೇರಿಲೆಕ ಮಾ0ತಲಾ ಒ0ಜಿ ಪರಿಣಾಮ. ಉ0ದು ಪೂರ ಅಸ್ತಿತ್ವಗ್ ಬರಿಯರೆ ಒವ್ವೊ ಒ0ಜಿ ಕಾರಣ ಉ0ಡು.ಮೂಲಭೂತ ಆದ್, “ಕಾರಣಾತೀತವಾಯಿನ” ದಾದವೊ ಒ0ಜಿ ಉ0ಡು ಉ0ದೆನ್ ಮಾ0ತೆನುಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಗ್ ಕೊನಯೆರೆ ಕಾರಣ ಆದ್0ಡ್. ಆ “ಕಾರಣಾತೀತ’’ ಕಾರಣನೇ ದೇವೆರ್.

ನಾಲನೇ ವಾದ ನೈತಿಕ ವಾದ.ಇತಿಹಾಸಡು ಮಾ0ತಾ ಸ0ಸ್ಕೃತಿಗುಲಾ ಒ0ಜಿ ರೀತಿಯಾಯಿನ ನೀತಿ ನಿಯಮಲು ಉ0ಡು.ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗುಲ ಸರಿ-ತಪ್ಪುದ ಅರಿವು0ಡು.ಕೊಲೆ,ಲೊಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನವು,ಕ0ಡುನವು ಬುಕ್ಕ ಅನೀತಿಡ್ ನಡಪಿನವು ಉ0ದು ಮಾ0ತ ಲೋಕ ಒಟ್ಟಾದ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮ0ತಿನ0ಚಿನವು.ದೇವೆರೇ ಇಜ್ಜೆರ್0ದ್ ಪ0ದ್ ಪ0ಡ್0ಡ ಈ ಸರಿ-ತಪ್ಪುದ ಅರಿವು ನಮಕ್ ಒಲ್ಪಡ್ದ್ ಬೈದ್0ಡ್?

ಆ0ಡಲಾ, ಬೈಬಲ್ ಪನ್ಪು0ಡು ಜನಕುಲು ಸ್ಪಷ್ಠ ಆದ್ ಉಲ್ಲಾಯಿನ ನಿರಾಕರಣಾತೀತ ದೇವೆರೆನ್ ಬುಡುದು ಅರೆನ ಬದಲ್ಗ್ ಲೊಟ್ಟೆನ್ ನ0ಬೊ0ದುಲ್ಲೆರ್.ರೋಮನ್ಸ್ 1:25 ತೆರಿಪವು0ಡು, “ಅಕುಲು ಸುಳ್ಳುದೊಟ್ಟುಗು ಸತ್ಯದ ವಿನಿಮಯ ಮ0ತೊ0ದೆರ್,ಅತ್ತ0ದೆ ಪುಗರೊಡಾಯಿನ ದೇವೆರೆನ್ ಬುಡುದು-ಅರೆನ ಸೃಷ್ಠಿದ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪೂಜಿಸವೊ0ದು,ಆರಾಧಿಸವೊ0ದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಆಮೆನ್.” ಪಿರ ಬೈಬಲ್ ಪನ್ಪು0ಡು ದೇವೆರೆನ್ ನ0ಬ0ದಿನಯಿಕು ಕ್ಷಮೆ ಇಜ್ಜಿ: “ಅರೆನ ಕಾರ್ಯಲುಡ್ದಾದ್ ,ಲೋಕ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಯಿನಯಿಡ್ದ್ ಇ0ಚಿ ಅರೆನ ಗುಣಕುಲು-ಅರೆನ ಶಕ್ತಿ ಮಾ0ತಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದ್ ತೂಯರೆ, ಅರ್ಥ ಮ0ತೊನಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ ಆತ್0ಡ್, ಜನ ಮನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಗಾದ್ ಅಕುಲು ಕ್ಷಮೆ ಇಜ್ಜ0ದೆ ಉಲ್ಲೆರ್.”(ರೋಮನ್ಸ್1:20).

“ವೈಜ್ಞಾನಕತೆಗ್ ದೂರ” ಬುಕ್ಕ“ಒವ್ವೆ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಿ” ಪ0ದ್ ಜನಕುಲು ದೇವೆರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ನಿರಾಕರಮೆ ಮ0ತೊ0ದುಲ್ಲೆರ್. ಒರ ಅಕುವು ನ0ಬಿಯರೆ ಸುರು ಮ0ತ್0ಡ, ದೇವೆರೆನ ಬಗೆಡ್ ಅಕುಲೆಗುಲ್ಲಾಯಿನ ಜವಬ್ಧಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಅರೆನ ಮಾಪು ತಿಕೊಡು ಪ0ದ್ ಪನ್ಪಿನ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಪುನೆ(ರೊಮನ್ಸ್3:23,6:23) . ದೇವೆರುಲ್ಲೆರ್0ದ್ ಮೂಲಭೂತ ಆದ್ ಮಾ0ತೆರುಗುಲಾ ಗೊತ್ತು.ದೇವೆರುಲ್ಲೆರ್0ದಾ0ಡ ನಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗುಲ ಅರೆಗ್ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರೆ ಜವಬ್ಧಾರೆರ್.ದೇವೆರಿಜ್ಜೆರ್0ದಾ0ಡ ದೇವೆರೆನ ಆಜ್ಞೆಗ್ ಪೋಡಿಪ0ದೆ ನಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ್ ಗ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ ನಡತೊನೊಲಿ.ಅವೆಕಾದೆ ದಿ0ಜ ಜನಕುಲು ಅರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನು ಇಜ್ಜಿ0ದ್ ಪ0ದ್ ಕಠೋರ ವಾದೊದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮ0ತೊ0ದುಲ್ಲೆರ್ ಉ0ದು ಪರೋಕ್ಷ ಆದ್ ಅರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉ0ಡು0ದು ಪ0ಡ್ದ್ ಪ0ಡಿಲನ ಲೆಕ ಖ0ಡಿತ. ದೇವೆರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ನಿರಾಕರಿಸದ್ ನಿಸರ್ಗದ ವಿಕಸನ ಸಿದ್ಧಾ0ತನು ನ0ಬೊ0ದುಲ್ಲೆರ್.ಅವು ಅಕುಲೆಗ್ ದೇವೆರೆನ ನ0ಬಿಯರೆ ಬೇತೆ ರೊಪಡುವಿಷಯನು ಒದಗವು0ಡು.

ದೇವೆರುಲ್ಲೆರ್0ದ್ ನಮಕ್ ಎ0ಚ ಗೊತ್ತು? ಕ್ರೈಸ್ತೆರಾಯಿನ, ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್0ದ್ ದಾಯೆ ಪ0ಡ ನಮ ದಿನೋಲ ಅರೆಡ ಪಾತೆರುವ.ಜೋರಾದ್ ಅರೆನ ಪಾತೆರ ಕೇನುಜಿ,ಆ0ಡಲಾ ಅರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಇ0ದ್ರೀಯಲೆಗ್ ತೆರಿಪು0ಡು, ಅರೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅನುಭವ ನಮಕ್ಕಾಪು0ಡು,ಅರೆನ ಪ್ರೀತಿ ನಮಕ್ ತೆರಿದ್0ಡ್,ಅರೆನ ಕೃಪೆಗಾದ್ ನಮ ನಟ್ಟೊ0ದುಲ್ಲ.ನಮ ಜೀವನಡು ನಡಪಿನ ಸ0ಗತಿಲೆಗು ದೇವೆರೆನ್ ಬುಡು0ಡ ಬೇತೆ ವಿವರಣೆ ಇಜ್ಜಿ.ರೋಮ0ಚನಕಾರಿಯಾದ್ ದೇವೆರ್ ನಮನು ಕಾತೊ0ದುಲ್ಲೆರ್ ಅತ್ತ0ದೆ ನಮಕ್ಕಾದ್ ಬದಲಾವಣೆಲುನು ಕೊ0ತೊ0ದುಲ್ಲೆರ್, ನಮ ಅರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಆ0ಡ ಅರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಪುಗರೊಲಿ.ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿನಿನ್ ಪಿರ ಒತ್ತೊನಿಯರೆ ಏರೆನ್ಲ ಈ ವಾದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸವೊ0ದಿಜ್ಜಿ. ಅಕೇರಿಯಾದ್ ದೇವೆರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ನ0ಬಿಕೆದ ಮುಖೇನ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತೊನಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ(ಹಿಬ್ರೂ 11:6).ದೇವೆರೆನ ಮಿತ್ತ್ ದ ನ0ಬಿಕೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಪೋಪಿನ ಕರುಡು ಪಯಣ ಅತ್ತ್;ಅವು ಜನದಿ0ಜಿನ ದಿವ್ಯ-ಪ್ರಕಾಶದ ಕೋಣೆಗ್ ಪೋಪುನ ಸುರಕ್ಷೆದ ಪಜ್ಜೆ.

Englishತುಳು ಹೋಂ ಪೇಜ್ ಗ್ ಬಲೆ

ದೇವೆರುಲ್ಲೆರಾ? ದೇವೆರುಲ್ಲೆರ್0ದ್ ಪನ್ಪಿನಯಿಕು ಆಧಾರ ಉ0ಡಾ?
© Copyright Got Questions Ministries