ಮಾಪು ತಿಕ್0ಡಾ?ಯಾನ್ ಎ0ಚ ದೇವೆರೆಡ ಮಾಪು ಪಡೆಯೊಲಿ?


ಪ್ರಶ್ನೆ : ಮಾಪು ತಿಕ್0ಡಾ?ಯಾನ್ ಎ0ಚ ದೇವೆರೆಡ ಮಾಪು ಪಡೆಯೊಲಿ?

ಉತ್ತರ :
ಆಕ್ಟ್ಸ್ 13:38 ತೆರಿಪವು0ಡು,ಅಯಿಕಾದ್, ಎನ್ನ ಸೋದರರೆ,ಏಸುನ ಮುಖೇನ ಯಾನ್ ನಿಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪವು0ದಲ್ಲಾಯಿನೆ ನಿಕುಲೆನ ಪಾಪ ಮಾಪುದ ಮುಖೇನ ಪರಿಹಾರ ಆದ್0ಡ್0ದ್.”

-ಮಾಪು ಪ0ಡ ದಾದ, ಎ0ಕ್ ಅವು ದಾಯೆಗ್ ಬೋಡು?

“ಮಾಪು” ಪ0ಡ ಒರೆಸಿನ ಶುಭ್ರ ಪಲಯದ ತು0ಡುದ ಲೆಕ,ಮಾಪು ಕೊರಿಯರೆ,ಸಾಲನ್ ಸ0ದಾಯರೆ. ಬೇತೆಕುಲುನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ ತಪ್ಪಾದ್ ನಡತೊ0ಡ ಅಕುಲೆನ ಸ0ಬ0ಧ ಪಿರ ಪಡೆಯರೆ ಅಕುಲೆಡ ನಮ ಮಾಪು ಕೇನ್ಪ. ಮಾಪು ಕೇನ0ದೆ ತಿಕುನ0ಚಿನವು ಅತ್ತ್ ದಾಯೆಪ0ಡ ಮಾ0ತೆರುಲಾ ಮಾಪು ಪಡೆಯರೆ ಎಣ್ಣುನಕುಲೇ ಆದುಲ್ಲೆರ್.ಮಾವು ಎಣ್ಣ0ದಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್.ಮಾಪು ಮೋಕೆದ,ದಯೆದ,ಕೃಪೆದ ಒ0ಜಿ ಕಾರ್ಯ.ಮಾಪು ನಮಕ್ ಬೇನೆ ಮ0ತಿನಕುಲೆನ ಎದುರಾದ್ ನಮ ಕೈಯಿಡ್ ಉಲ್ಲಾಯಿನ ಆಯುಧ ಅತ್ತ್.

ಬೈಬಲ್ ಪನ್ಪು0ಡು ನಮ ಮಾ0ತೆರುಲಾ ದೇವೆರೆನ ಮಾಪುಗಾದ್ ಕಾತೊ0ದುಲ್ಲಾಯಿನಕುಲು.ನಮ ಮಾ0ತೆರುಲಾ ಪಾಪ ಮ0ತಿನಕುಲು. ಎಕ್ಲೆಸಿಯೆಟ್ಸ್7:20 ತೆರಿಪವು0ಡು, “ಭೂಮಿಡ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ನರಮನಿ0ದ್ ಕೇವಲ ಸರಿಯಾಯಿನವೆನ್ ಮಾತ್ರ ಮ0ತ್ ದ್ ತಪ್ಪೇ ಮನ್ಪ0ದಿನಾಯೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್.” 1 ಜಾನ್ 1:8 ಪನ್ಪು0ಡು, “ನಮ ಪಾಪ ಮನ್ಪ0ದಿನಕುಲು0ದು ತರ್ಕ ಮ0ತ0ಡ ಅವು ನಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ್ ಗ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ ಉಲಾಯಿದ ಸತ್ಯಗು ಮನ್ಪಿನ ವ0ಚನೆ.” ಮಾ0ತ ಪಾಪಲುಲ ದೇವೆರೆಗ್ ಎದುರಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ (ಸಾಮ್ 51:4).ಅವೆನ ಪ್ರತಿಫಲ ಆದ್, ಹತಾಶೆಡು ನಮ ದೇವೆರೆನ ಮಾಪುನು ನಟ್ಟುವ.ನಮ ಪಾಪಲೆಗ್ ಮಾಪು ತಿಕ್ ಜಿ0ಡಾ, ಆ ಪಾಪಲೆನ ಫಲಡ್ ನಮ ಯಾತನೆಡ್ ಕೊರಗೋಡಾಪು0ಡು( ಮ್ಯಾಥ್ಯೂವ್ 25:46,ಜಾನ್ 3:36).

ಮಾಪು -ಯಾನ್ ಎ0ಚ ಅಯಿನ್ ಪಡೆಯೋನ?

ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ದೇವೆರ್ ಮೋಕೆದ ಮನಸ್ಸ್ ದಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಕರುಣೆದಾತೆ-ನಮನ್ ಮಾಪು ಮನ್ಪಿಯರೆ ಆರ್ ಆತುರಡ್ ಉಲ್ಲಾಯಿನವು ! 2 ಪೀಟರ್3:9 ಪನ್ಪು0ಡು,”…ಆರ್ ನಿಕುಲೆಡ ಸಹನೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್,ಅರ್ ಏರೆನ ನಾಶನುಲಾ ಎಣ್ಣುಜೆರ್,ಮಾ0ತೆರೆಗ್ಲ ಪಶ್ಚತ್ತಾಪದ ಅನುಭವವಾವಡ್ ಪ0ದ್ ಎಣ್ಣ್ ದೆರ್ ಆತೆ.” ದೇವೆರ್ ನಮನ್ ಮಾಪು ಮನ್ಪಿಯರೆ ಬಯಸೊ0ದುಲ್ಲೆರ್,ಅಯಿಕಾದೆ ಆರ್ ನಮಕ್ ಮಾಪು ಕೊರ್ ದೆರ್.

ನಮ ಪಾಪಲೆಗ್ ಉಲ್ಲಾಯಿನ ದ0ಡ ಮರಣ.ರೋಮನ್ಸ್ 6:23 ದ ಆರ0ಭದ ಅರ್ಧಭಾಗ ಘೋಷಿಸವು0ಡು, “ಪಾಪದ ಕೂಲಿ ಸಾವು...” ಚಿರಮರಣ ನಮ ನಮ್ಮ ಪಾಪಲೆಗಾದ್ ಸ0ಪಾದನೆ ಮ0ತಿನವು. ದೇವೆರ್, ತನ್ನ ಯೋಜನೆಡ್, ಏಸುನ ರೂಪಡು- ನರಮಾನಿಯಾದ್ ಬತ್ತೆರ್(ಜಾನ್1:1,14).ನಮಕ್ -ತಿಕೊಡಾಯಿನ ದ0ಡನು ತಾನ್ ದೆತೊ0ದ್ ಏಸು ಶಿಲುಬೆಡ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬುಡಿಯೆರ್.2ಕೊರಿ0ತಿಯನ್ಸ್ 5:21ಪನ್ಪು0ಡು, “ದೇವೆರ್ ಪಾಪನೇ ಮನ್ಪ0ದಿನಾಯೆ ಪ0ದ್,ಏಸುನ ಸೃಷ್ಠಿ ಮ0ತೆರ್, ಆರ್ ನಮಕಾದ್ ಪಾಪಿಯಾಯೆರ್,ಅ0ಚಾದ್ ನಮ ಅರೆಡ ಆ ದೈವಿಕ ಗುಣನ್ ತೂವೊಲಿ.” ಏಸು ನಮಕ್ ತಿಕೊಡಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆನ ತಾನ್ ದೆತೊ0ದ್, ಶಿಲುಬೆಡ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬುಡಿಯೆರ್!ದೇವೆರಾದ್, ಏಸು ಪೂರ ಲೋಕದ ಪಾಪಲೆಗ್ ಮಾಪು ಕೊರಿಯೆರ್. 1ಜಾನ್2:2 ತೆರಿಪವು0ಡು, “ನಮ ಪಾಪಲೆಗ್ ಆರ್ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಕೊರಿಯೆರ್,ಬಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಪೂರ ಲೋಕದ ಪಾಪಲೆಗ್ ಮಾಪು ಕೊರಿಯೆರ್.” ಏಸು ಸಮಾಧಿಡ್ದ್ ಲಕ್ಕುದ್ ಬೈದ್,ಪಾಪ ಬುಕ್ಕ ಸಾವುದ ಮಿತ್ತ್ ದ ತನ್ನ ವಿಜಯನು ಘೋಷಣೆ ಮ0ತೆರ್ (1ಕೊರಿ0ತಿಯನ್ಸ್15:1-28). ಏಸುನ ಸಾವು ಬುಕ್ಕ ಪುನರ್ಜೀವನದ ಸಾದಿಡ್ ದೈವನು ಪುಗರ್ಲೆ,ರೋಮನ್ಸ್6:23ದ ರಡ್ಡನೆ ಭಾಗ ಸತ್ಯ,…“ಆ0ಡ ಏಸುನ ಮುಖೇನ ದೇವೆರೆನ ಕೊಡುಗೆ ಅನ0ತ ಬದುಕ್.”

ನಿಕುಲು ನಿಕುಲೆನ ಪಾಪಲೆಗ್ ಮಾಪು ಬೋಡು0ದು ಎಣ್ಣುವರಾ?ನಿಕುಲೆಗ್ ನಿಕುಲೆನ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಭಾವ ಕಾಡೊ0ದು ಅಯಿಡ್ದ್ ದೂರ ಪೋಯರೆ ಆವ0ದಿಜ್ಜ?ನಿಕುಲು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಿಕುಲೆನ ರಕ್ಷಕೆ0ದ್ ನೆ0ತ್ ದ್ ಅರೆನ ಮಿತ್ತ್ ನ0ಬಿಕೆ ದೀಯರ್0ಡ ನಿಕುಲೆನ ಪಾಪಲೆಗ್ ಮಾಪು ಉ0ಡು. ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್1:7 ಪನ್ಪು0ಡು,ಅರೆನ ನೆತ್ತೆರುಡ್ದ್ ಆರೆಡ್ದಾದ್ ನಮ ಉದ್ಧಾರ ಸಾದ್ಯ,ಪಾಪದ ಮಾಪು ದೇವೆರೆನ ಕೃಪೆಡ್ದ್ ಸಾದ್ಯ. “ಏಸು ನಮಗಾದ್ ನಮ್ಮ ಸಾಲನು ಸ0ದಾಯೆರ್, ಅ0ಚಾದ್ ನಮ ಮಾಪು ಪಡೆದ.ನಿಕುಲು ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಪ0ಡ, ಏಸುನ ಮುಖೇನ ಎ0ಕುಲೆನ್ ಮಾಪು ಮನ್ಪುಲೆ0ದ್ ಕೇ0ಡೊ0ದು, ಏಸು ನಿಕುಲೆನ ಮಾಪುಗಾದ್ ಸಾವುದಾಡೆಗ್ ಪೋಯೆರ್0ದ್ ನ0ಬುಲೆ-ಆರ್ ನಿಕುಲೆನ್ ಮಾಪು ಮನ್ಪೆರ್!ಜಾನ್3:16-17ಡ್ ಉಲ್ಲಾಯಿನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ, “ಲೋಕೊದ ಮಿತ್ತ್ ದ ಮೋಕೆಡ್ದಾದ್ ದೇವೆರ್ ಅರೆನ ಒರಿಯೆ ಒರಿ ಮಗೆನ್ ನಮಕ್ ಕೊರಿಯೆರ್,ಅ0ಚಾದ್ ಆರೆನ್ ಏರ್ ನ0ಬುಪೆರೋ ಅಕುಲೆಗ್ ನಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಅನ0ತ ಬದುಕ್ ದ0ಚಿಗ್ ಪೋಪೆರ್.ದೇವೆರ್ ಅರೆನ ಮಗನ್ ಲೋಕೊನು ದೂಷಿಸಯೆರೆ ಕಡಪುಡುದಿಜೆರ್,ಆಯೆನ ಮುಖೇನ ಲೋಕೊನು ಕಾತೊನಿಯರೆ ಕಡಪುಡಿಯೆರ್.”

ಮಾಪು- ನಿಜವಾತ್ ಲ ಅವು ಸುಲಭವಾಯಿನವಾ?

ಅ0ದ್ ಅವು ಸುಲಭವಾಯಿನವೆ! ಮಾಪುನು ನಮ ದೇವೆರೆಡ್ದ್ ಸ0ಪಾದನೆ ಮನ್ಪಿಯರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ.ಮಾಪು ದೇವೆರೆಡ್ದ್ ನಮಕ್ ತಿಕುನ0ಚಿನವು ಅತ್ತ್.ನಿಕುಲು ಅಯಿನ್ ಕೇವಲ ನ0ಬಿಕೆ,ದಯೆ,ಬುಕ್ಕ ದೇವೆರೆನ ಕೃಪೆದ ಮುಖೇನ ಪಡೆಯೊಲಿ.ನಿಕುಲು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಿಕುಲೆನ ರಕ್ಷಕೆ0ದ್ ಸ್ವಿಕರಿಸದ್ ದೈವ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯೊಡಾ0ಡ, ಉ0ದೆ ಮೂಲೊ0ಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉ0ಡು.ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಠಣ ಅತ್ತ0ಡ ಬೇತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಠಣ ನಿಕುಲೆನ್ ಕಾತೊನ0ದ್.ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಿತ್ತ್ ದ ನ0ಬಿಕೆದ ಮುಖೇನ ಪಾಪಲೆಗ್ ಮಾಪು ತಿಕಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ.ಈಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರೆನ ಬಗೆದ ನ0ಬಿಕೆನ್ ದೈವಗ್ ತೆರಿಪವುನ ಸಾದಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾಪು ಮ0ತಿನಯಿಕು ಸಲ್ಲಿಸವುನ ಧನ್ಯವಾದ. “ದೇವೆರೆ, ಎ0ಕ್ ತೆರಿದ್0ಡ್ ಯಾನ್ ಈರೆನ ಪಾಪಿ ಅವೆಕ್ ಎ0ಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕೊಡು. ಆ0ಡ ಎ0ಕ್ ತಿಕೊಡಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆನ್ ಏಸು ತಾನ್ ದೆತೊ0ಡೆರ್ ಅರೆನ ಮಿತ್ತ್ ನ0ಬಿಕೆ ದೀಡುನ ಮುಖೇನ ಎ0ಕ್ ಮಾಪು ತಿಕ್0ಡ್0ದ್ ತೆರಿ0ಡ್ .ಮೋಕ್ಷಗಾದ್ ಯಾನ್ ಈರೆನ್ ನ0ಬುವೆ.ಈರೆನ ದಯೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾಪುಗು ಎನ್ನ ಧನ್ಯನವಾದಲು!-ಆಮೇನ್!”

ನಿಕುಲು ಮೂಲು ಓದುನಯಿದ ಆಧಾರಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತೊಂಡರಾ, ಅಂಚಾಂದ್ ಆಂಡ, ನಿಕುಲು “ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಟುಡೇ ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ”ಮತ್ತೊಂದೆಂದ್ ತಿರ್ತ ಬಟನ್ ನ್ ಒತ್ತುಲೆ.

English
ತುಳು ಹೋಂ ಪೇಜ್ ಗ್ ಬಲೆ
ಮಾಪು ತಿಕ್0ಡಾ?ಯಾನ್ ಎ0ಚ ದೇವೆರೆಡ ಮಾಪು ಪಡೆಯೊಲಿ?