ಏಸು ದೇವೆರಾ? ಏಸು ತಾನ್ ದೈವ0ದ್ ಏಪಾ0ಡಲಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮ0ತ್ ದೆರಾ?


ಪ್ರಶ್ನೆ : ಏಸು ದೇವೆರಾ? ಏಸು ತಾನ್ ದೈವ0ದ್ ಏಪಾ0ಡಲಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮ0ತ್ ದೆರಾ?

ಉತ್ತರ :
ಏಸು ಬೈಬಲ್ ಡ್ ಓಲುಲಾ “ಯಾನ್ ದೈವ” ಪ0ದ್ ನೇರ ಆದ್ ಪ0ತ್ ಜೆರ್.ಅಯಿನ ಅರ್ಥ, ಆರ್ ತನನ್ ದೈವ0ದ್ ಘೋಷಣೆ ಮ0ತ್ ಜೆರ್0ದ್ ಅತ್ತ್. ಉದಾಹರಣೆಗ್ ಪನೊಡಾ0ಡ ಜಾನ್10:30ಡ್ ಏಸುನ ವಾರ್ತೆಲು, “ಯಾನ್ ಲಾ ಪಿತಮಹೆಲಾ ಒ0ಜೆ.” ತಾನ್ ದೈವ0ದ್ ಘೋಷ ಮ0ತೊದುಲ್ಲೆ0ದ್ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಯಹೂದಿಲೆನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದಾದ ಪ0ಡ್ ದ್ ನಮ ಮೂಲು ತೆರಿಯೊನೊಡು.ಅಕುಲು ಈ ಕಾರಣಗಾದ್ ಅರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಕಲ್ಲುಲೆನ್ ದಕ್ಕ್ ಯೆರ್. “… ಈ, ಒರಿ ಸರಾಸರಿ ನರಮಾನಿ, ದೈವ0ದ್ ಸಾರೊ0ದು” ಉಲ್ಲೆ0ದ್ ಯಹೂದಿಲು ಬಲವಾದ್ ತೆರಿಯೊ0ಡೆರ್.ಏಸು ತಾನ್ ದೈವ ಅತ್ತ್ ಪ0ದ್ ಏಪಗ್ ಲ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮ0ತಿಜೆರ್. ಏಪ ಏಸು, “ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿತಮಹ ಒ0ಜೆ”(ಜಾನ್10*30) ಪ0ದ್ ಪ0ಡ್ದ್ ಪ0ಡೆರ್, ಅಯಿನರ್ಥ ತಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿತಮಹ ನಿಸರ್ಗಲಾ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಲಾ ಇತ್ತಿಲೆಕ.ಜಾನ್ 8:58 ನನೊ0ಜಿ ಉದಾಹರಣೆ.ಏಸು ಪನ್ಪೆರ್, “ಯಾನ್ ನಿಕುಲೆಗ್ ಸತ್ಯನ್ ಪನ್ಪೆ ಪ0ದ್,ಅಬ್ರಹ0 ಪುಟ್ಟುನಯಿಕ್ ದು0ಬೆ,ಯಾನುಲ್ಲೆ!” ಪ0ದ್ ಘೋಷಣೆ ಮ0ತೆರ್.ಏಸುನ ಈ ಪಾತೆರೊನು ಕೇನುದು ಯಹೂದಿಲು ಮೊಸೈಕ್ ನ ನಿಯಮದ ಆದೇಶದ ಲೆಕ ಧರ್ಮ ನಿ0ದನೆ ಮ0ತೆ ಪ0ದ್ ಏಸುನು ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಹಾಕ್ ದ್ ಕೆರಿಯೆರೆ ತಯಾರಾಯೆರ್(ಲೆವಿಟಿಕಸ್24:15).

ಜಾನ್, ಏಸು ದೈವ ಪ0ದ್ ಪಿರಪಿರ ಪ0ಡ್ ದೆ, “ವಾರ್ತೆಲು ದೇವೆರ್” ಬುಕ್ಕ “ಅವ್ವೆ ವಾರ್ತೆಲು ಮಾಸದ ರೂಪ ತಾಳ್0ಡ್”(1:1,14).ಈ ಸಾಲುಲು ಏಸು ಮಾಸ ರೂಪಡುಲ್ಲಾಯಿನ ದೈವ0ದ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮ0ತ್0ಡ್. ಆಕ್ಟ್ 20:28 ಪನ್ಪು0ಡು, “ದೈವ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಿಕುಲು ಕುರಿ ಕಾಪುನಕುಲಾಲೆ,ಆರ್ ತನ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ ದ್ ಆ ಚರ್ಚ್ ನ್ ಕೊನದ್ ಬೈದೆರ್.” ದೈವದ ಚರ್ಚ್-ತನ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ ದ ಪ್ರತಿಯಾದ್ ಚರ್ಚ್ ನ್ ಏರ್ ಕೊನದ್ ಬೈದೆರ್?ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ.20:28 ಪನ್ಪು0ಡು,ದೇವೆರ್ ತನ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ ಗ್ ಪ್ರತಿಯಾದ್ ಚರ್ಚ್ ಕೊನದ್ ಬೈದೆರ್.ಅ0ಚಾದ್, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ದೈವ!

ಏಸುನ ಬಗೆದ ಕಾಳಜಿಡ್ ಅರೆನ ಶಿಪ್ಯೆರ್ ಡ್ ಒರಿಯಾಯಿನ ಥಾಮಸ್ ಪ0ಡೆ, “ಏಸು ಎನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೇವರ್ (ಜಾನ್20:28). ಏಸು ಅಯನ್ ಪದಕುಲೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿಯರೆ ಪೋಯಿಜೆರ್. ಟಿಟಸ್ 2:13 ಎಂಕುಲೆನ್ ದೇವೆರ್ ಲಾ ರಕ್ಷಕೆಲಾ ಆಯಿನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಬರ್ಪುನಯಿನೇ ಕಾಪಿಯರೆ ಪ್ರಚೋದನೆ. ಕೊರುಯೆ ( 2 ಪೀಟರ್ ನ್ಲ ತೂಲೆ 1:1).ಹಿಬ್ರೂಸ್1:8 ಡ್. ಪಿತಮಹ ಏಸುನ ಬಗೆ ಘೋಷಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು, “ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ‘ಈರ್ ಸಿಂಹಾಸನ’ ಓ ದೇವರೆ, ಏಪಗ್ ಲಾ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು, ಈರೇ ಅಯಿನಾಳುನಾರ್ ಪನ್ಪುನಯಿಡ್ ಸಂದೇಹ ಇಜ್ಜಿ.” ಪಿತಾಮಹ ಏಸು “ಓ ದೇವರೆ” ಪಂದ್ ಏಸು ದೇವರಂದ್ ತೆರಿಪಯೆರ್.

ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಡು ದೇವಕನ್ಯೆ ಏಸುನ ಅಪೊಸ್ಟಲ್ ಆಯಿನ ಜಾನ್ ಡ ದೇವರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಿಯರೆ ಪ0ದ್ ಸೂಚಿಸಯಲ್ (ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ 19:10) . ಸುಮಾರ್ ಸರ್ತಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಲೆದ ಅನ್ವಯ ಏಸುಗು ಪೂಜೆ ಸಂದ್ ತ್0ಡ್. (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 2:11, 14:33, 28:9, 17 ಲೂಕ್ 24:52 ಜಾನ್ 9:38.) ಆರ್ ತನನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನಯಿಕ್ ಜನಕುಲೆನ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಲ್ತಿಜೆರ್. ಏಸು ದೇವರ್ ಅತ್ತಂಡ, ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಡು ದೇವಕನ್ಯೆ ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕ, ತನನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಜನಕುಲೆಗ್ ಪಂಡತುವೆರ್, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ದಿಂಜ ಬಾಗಲುಡು ಏಸು ದೇವೆರಂದ್ ಸಾರುನ ಅಂಶಲು ತೋಜೊದುಂಡು.

ಏಸುನು ದೇವೆರಂದ್ ಪನಿಯರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಆರ್ ದೇವೆರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಆತುಂಡ, ತನ್ನ ಸಾವುದ ಮುಖೇನ ಲೋಕೊದ ಪಾಪಲೆಗ್ ದಂಡ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತ್ ತ್ಪಯೆರ್ (ಜಾನ್ 2.2) .ಸೃಷ್ಠಿಯಾಯಿನ ಜುವ್ವ ಏಸು, ಆರ್ ದೇವರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಆತುಂಡ, ಅನಂತರಾಯಿನ ದೇವೆರೆಗ್ ಎದುರಾದ್ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಿಯರೆ ಆವ0ದಿನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪಲೆನ್ ಕಳೆದುವಯರ್. ದೇವರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿಯರಾವ0ದಿನ ದಂಡ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಿಯಿರೆ ಸಾದ್ಯ. ದೇವೆರ್ ಗ್ ಮಾತ್ರ ಲೋಕೊದ ಪಾಪಲೆನ್ ದೆತೊನ್0ದ್ ಸಯಿತ್ ದ್ ಪಿರ ಪುನರ್ಜೀವ ಆದ್ ಪಾಪ ಬುಕ್ಕ ಸಾವುದ ಮಿತ್ತ್ ದ ತನ್ನ ವಿಜಯನು ತೊಯಿಪಯೆರೆ ಸಾದ್ಯ.

English
ತುಳು ಹೋಂ ಪೇಜ್ ಗ್ ಬಲೆ
ಏಸು ದೇವೆರಾ? ಏಸು ತಾನ್ ದೈವ0ದ್ ಏಪಾ0ಡಲಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮ0ತ್ ದೆರಾ?