settings icon
share icon
ಪ್ರಶ್ನೆ

ಮೋಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ-ಮೋಕ್ಷದ ಸಾದಿ ದಾದ?

ಉತ್ತರ


ನಿಕ್ಕ್ ಬಡಾದ್0ಡ್? ಬಂಜಿತ ಬಡವು ಅತ್ತ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕ್ ಜೀವನಡ್ ಬೇತೆ ದಾದವೊ ವಿಷಯದ ಬಡವು ಉಂಡಾ? ನಿನ್ನ ಉಲಾಯಿದ ಬಡವು ಏಪಲ ತ್ರಪ್ತಿಯಾತ್ ಜಾ? ಅಂಚಂದ್ ಆಂಡ ಏಸು ಅಯಿನ ಸಾದಿ ಏಸು ಪನ್ಪೆರ್, “ಯಾನ್ ಜೀವನದ ಬಡವುದ ರೊಟ್ಚಿ. ಎನ್ನಾಡೆಗೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಬಡವುಡು ತಿರ್ ಗ್ ದ ಪೋವಯೆರ್, ಬುಕ್ಕ ಎನನ್ ನಂಬುನಾಯಗ್ ಬಾಜಲ್ ಏಪಗ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ”(ಜಾನ್6*35).

ಗೊಂದಲ ಆದ್ ಉಲ್ಲರ? ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂಡ ಸಾದಿ. ತೋಜಂದೆ ಗೊಂದಲಡ್ ಉಲ್ಲರಾ? ಏರೋ ದೀಪ ತೆಕ್ಕುಯಿಲೆಕ ಆದ್ ನಿಕುಲೆಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಟನ್ ತಿಕೊಂದಿಜ್ಜ? ಅಂಚೌಂದ್ ಆಂಡ ಏಸು ಅಯಿಕುಲ್ಲಯನ ಸಾದಿ! ಏಸು ಪನ್ಪೆರ್ “ಯಾನ್ ಲೋಕೊದ ಬೋಲ್ಪು. ಎನನ್ ಅನುಸರಿಸವುನಕುಲು ಕತ್ತಲೆಗ್ ಪೋವಾಯೆರ್, ಅಕುಲೆಗ್ ಜೀವನದ ಬೊಲ್ಪು ತಿಕುಂಡು”( ಜಾನ್8*12 ).

ನಿಕುಲೆಕ್ ಬದುಕುದು ಕೋಣೆಡ್ ಬಂಧಿಯಾಯಿನ ಅನುಭವ ಆವೊಂದುಂಡಾ? ಮಾಂತ ಬಾಕಿಲು ದಾಡೆಗ್ ಪೊದು ಆ ಕೋಣೆದಂಚಿಗ್ ಖಾಲಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಹೀನತೆನಾ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೂಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಾ? ಜೀವನನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಂತೊನಿಯರೆ ಪ್ರವೇಶದ ಸಾದಿನಾಡೊಂದುಲ್ಲರಾ? ಅಂಚಂದ್ ಆಂಡ, ಏಸು ಅಯಿಕುಲ್ಲಯಿನ ಸಾದಿ, ಏಸು ಪನ್ಪೆರ್, “ಯಾನ್ ಸಾದಿನ ಬಾಗಿಲು, ಎನ್ನ ಮುಖೇನ ಉಲಯಿ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮಾಂತೆರುಲ ಸುರಕ್ಷಿತೆರ್, ಅಕುಲು ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದ್ ಈ ಗೋಮಾಳನ್ ಕಂಡ್ ಪತ್ತು ವೆರ್”.(ಜಾನ್10*9).

ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಏಪಲ್ ನಿಕುಲೆನ್ ಕೀಳಾದ ತೂಪೆರಾ? ನಿಕುಲೇನ ಸಂಬಂದ ಆತೊಂಜಿ ಬಲ ಇಜ್ಜಿಂದಿನ ಬುಕ್ಕ ಖಾಲಿಂದ್ ಆವೊಂದುಂಡಾ? ಮಾಂತೆರ್ ಲಾ ನಿಕುಲೆಡ್ಡ್ ಆಪುನ ಪ್ರಯೋಜನನ್ ಪಡೆಯೋಂದುಲ್ಲೆಂದಾ ಆಪೊಂದುಂಡಾ? ಅಂಚಂದ್ ಆಂಡ ಏಸು ಅಯಿನ ಸಾದಿ! ಏಸು ಪನ್ಪೆರ್, “ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಕುರಿತಾಪಿನ ಕುರುಬೆ, ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಕುರುಬೆ ಕುದಿಗಾದ್ ತನ್ನ ಬದ್ ಕ್ ನು ಮುಡಿಪು ದೀಡ್ ಪೆ. ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುರುಬೆ, ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕುರಿತುಲೆನ್ ಬುಕ್ಕ ಕುರಿತು ಲೆಗ್ ಎನನ್ ಪೊರ್ಲಡೆ ತೆರಿದಂಡ್” (ಜಾನ್10:11, 14)

ಈ ಜೀವನಡ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ದಾದಂಡ್ ನೆಂತೊದುಲ್ಲಿರಾ? ಕುರಿದ್ ಹಾಳಾದ್ ಪೋಪಿನ ಜೀವನನು ನೆಂತ್ ದ್ ಸುಸ್ತಾದರಾ? ಜೀವನಗ್ ದಾದಾಂಡಲು ಅರ್ಥ ಉಂಡಾಂದ್ ಸಂದೇಹ ಬೈದಂಡಾ? ಸಯಿತಿ ಬುಕ್ಕಲ ಬದುಕೊಡುಂದು ಎಣ್ಣುವರಾ? ಅಂಚಂದ್ ಆಂಡ, ಏಸು ಅಯಿನ ಸಾದಿ! ಏಸು ಪನ್ಪೆರ್, “ಯಾನ್ ಜೀವನ ಬುಕ್ಕ ಪುನರ್ಜೀವ ಎನನ್ ನಂಬುನಕುಲು ಸಯಿತಿ ಬುಕ್ಕಲ ಬದುಕುವೆರ್, ಅತ್ತಂದೆ ಎನನ್ ನೆಂಬುದು ಬದುಕು ನಕುಲೆಗ್ ಸಾವೇ ಇಜ್ಜಿ.” (ಜಾನ್11:25-26).

ಸಾದಿ ದಾದ? ಸತ್ಯ ದಾದ? ಜೀನವ ಪಂಡದಾದ ಏಸು ಉತ್ತರಿಸಯೆರ್, “ಯಾನೇ ಜೀವನ, ಸತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಸಾದಿ? ಪಿತ ನಾಡೆಕ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಯೆರೆ ಅಸಾದ್ಯ”(ಜಾನ್ 4:6).

ನಿಕುಲೆಗುಲ್ಲಯಿನ ಬಡವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಡವು, ಅವು ಏಸುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ದಿ0ಜಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ. ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗ್ ಏಸುವೇ ಸಾದಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಜೋಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಪುನಾರ್. ಈ ಲೋಚಡುಲಾ ಪರಲೋಕಡುಲಾ ಏಸುವೇ ಜೀವನ. ಮೋಕ್ಷದ ಸಾದಿ ಏಸು!

ನಿಕುಲೆನ ಬಡವುಗು, ಕತ್ತಲೆಡ್ ತಳಿದ್ ಪೋಯಿನ ಭಾವಗು, ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ತಿಕಂದ್ ನಯಿತು ಉಂದು ಮಾಂತೆಗ್ ಲ ಕಾರಣ. ನಿಕುಲು ದೇವೆರೆಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ಆದ್ ಉಲ್ಲಾಯಿನ. ಬೈಬಲ್ ಪುನ್ಪುಂಡು ನಮ ಮಾಂತೆರುಲ ಪಾಪಿಲು, ಅ0ಚಾದ್ ನಮ ದೇವರೆಡ್ದ್ ಬೇರೆಯಾದುಲ್ಲ (ಎಲಿಸಿಯೆಸ್ಟರ್ 7:5, ರೋಮನ್ಸ್ 3:23 ) ಮನಸ್ ಶೂನ್ಯ ಆದ್ ಉಲ್ಲಯಿನಯಿಕ್ ಕಾರಣ ನಮ ಜೀವನಡು ದೇವೆರೇನ ಕೊರೆತೆ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಠಿಯಾತ್ ನೆ ದೇವೆರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂದ ದೀವೊನಿಯರೆ. ನಮ ಪಾಪಲು ಲೆಡ್ಡಾದ್, ಆ ಸಂಬಂಧಡ್ದ್ ನಮ್ಮ ದೂರ ಆಂತ. ಈ ಜನ್ಮ ಬುಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡುಲಾ ನಮ ನಮ್ಮ ಪಾಪಲುಲೆಡ್ದಾದ್ ದೇವೆರೆಡ್ದ ದೂರ ಆದ ಇಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು (ರೋಮನ್ಸ್ 6:23; ಜಾನ್ 3:36)

ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ್ ಪರಿಹರಿಸವುನೆ ಎಂಚ ಏಸುನೆ ಅಯಿನ ಸಾದಿ! ಏಸ್ತು ನಮ ಪಾಪಲೆನ್ ಕಾನ್ ದೆತೊಂಡೆರ್ (2 ಕೊರಿನ್0ತಿಯನ್ಸ್5:21) ನಮಕ್ ತಿಕೊಂಡಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ತಾನ್ ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆಲಡೆ ಜೀವ ಬುಡಿಯರ್. ಮೂಜಿ ದಿನ ಕರಿ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾಧಿಡ್ದ್ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಬೈದ್ ಪಾಪ ಬುಕ್ಕ ಸಾವುದ ಮಿತ್ತ್ ದ ತನ್ನ ವಿಜಯನು ರುಜು ಮ0ತೆರ್.. (ರೋಮನ್ಸ್ 6:45) ಆರ್ ಅವೆನ್ ದಾಯೆ ಗಾದ್ ಮಂತೆರ್? ಏಸು ತನ್ನಡನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ ಉತ್ತರಿಸೆಯರ್. “ನೆಡ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ್ ತೂಯರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ತನ ಜೋಸ್ತಿಲೆಗಾದ್ ತನ್ನ ಜೀವ ಕೊರಿಯೆರ್”(ಜಾನ್ 15:13 ) . ಏಸು ಪ್ರಾಣ ಬುಡುನಯಿಕ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಜಿವ್ವೊಡು ಉಲ್ಲ. ನಮ ಏಸುನು ನಂಬುದು ಅರೆನ ಮರಣದ ಮಿತ್ತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀಡ್0ಡ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಪಾಪಲುಲಾ ದೆಕ್ಕ್ ದ್ ಪೋಪುಂಡು ನಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆದ ಬಡವು ನೀಗುಂಡು. ಬೋಲ್ಟು ತೋಜು0ಡು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಾದ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಮ ಜೋಸ್ತಿ ನಮನ್ ಕಾಪುನಾರೆನ ಬಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಯೊನೊಡು. ಸಯಿತಿನ ಬುಕ್ಕಲ ನಮಕ್ ಬದುಕುಂಡುಂದು ತೆರಿಯೊನೊಡು-ಏಸುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ನಮಕ್ ಪುನರ್ಜೀವನ ಉಂಡು!

“ದೇವೆರ್ ಈ ಲೋಕೊನು, ದಿಂಜ ಪ್ರಿತಿ ಮನ್ಪೆರ್ ಅಯಿಕಾದೆ ಆರ್ ಅರೆನ ಒರಿಯೇ ಒರಿ ಮಗನ್ ನಮಕ್ ಕೋರಿಯೆರ್, ಅಂಚಾದ್ ಅರೆನ್ ನಂಬುನಕು ಲೆಗ್ ನಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬದಲ್ ಗ್ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಅನಂತ ಜೀವನ ಉಂಡು” (ಜಾನ್ 3:16).

ನಿಕುಲು ಮೂಲು ಓದುನಯಿದ ಆಧಾರಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತೊಂಡರಾ, ಅಂಚಾಂದ್ ಆಂಡ, ನಿಕುಲು “ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಟುಡೇ ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ”ಮತ್ತೊಂದೆಂದ್ ತಿರ್ತ ಬಟನ್ ನ್ ಒತ್ತುಲೆ.

Englishತುಳು ಹೋಂ ಪೇಜ್ ಗ್ ಬಲೆ

ಮೋಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ-ಮೋಕ್ಷದ ಸಾದಿ ದಾದ?
© Copyright Got Questions Ministries