ಕ್ರೈಸ್ತರ್ ಪಂಡ ದಾದ?


ಪ್ರಶ್ನೆ : ಕ್ರೈಸ್ತರ್ ಪಂಡ ದಾದ?

ಉತ್ತರ :
ಶಬ್ಥಕೋಶದ ಪ್ರಕಾರ “ಕ್ರೈಸ್ತ”ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ “ಏರ್ ಏಸುನು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪಂಡ್ದ್ ನಂಬುದು ಆರಾದಿಸುವೆರೋ ಇಜ್ಜಂಡ ಏಸುನ ಬೋಧನೆಲುನು ಆರಾದಿಸುವೆರೋ ಅಕುಲು”. ಉಂದು ನಿಜವಾದ್ ಲ ಮಾಂತ ಶಬ್ಥಕೋಶಡುಲ್ಲಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಆರಂಭ, ‘ಕ್ರೈಸ್ತೆ’ ಪಂಡ ಏರ್0ದ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆದ್ ಉಂದು ತೆರಿಪವುಂಡು ಪೊಸ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ‘ಕ್ರೈಸ್ತ’ ಪನ್ಪುನ ಪದನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್, (ಆಕ್ಟ್ಸ್ 11:26, 26:28, 1 ಪೀಟರ್4:16) ಆರಂಭಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಲು ಕ್ರೈಸ್ತೆರಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡು (ಆಕ್ಟ್ಸ್ 11:26)) ದಾಯ ಪಂಡ ಆಕುಲೆನ ವರ್ತನೆ, ನಡತೆ, ಪಾತೆರ ಮಾಂತ ಕ್ರಿಸ್ತಲೆಕೊನೆ ಇತ್ತ್0ಡ್ ಸಾಹಿತಿಕ ಆದ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಪಂಡ , “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಕ್ಷಗು ಸೇರಿನಕುಲು” ಅತ್ತಂಡ “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಂದ್ ಅರ್ಥ”.

ದುರಾದೃಷ್ಟ ಆದ್ ಕಾಲಕರಿಲೆಕೊನೆ ‘ಕ್ರೈಸ್ತ’ ಪದ ತನ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥನು ಕಳೆಯೊಂಡು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಿಯಾದ್, ನೈತಿಕ ಗುಣಕುಲು ಇತ್ತದ್. ಏಸುನು ನಂಬುಡ್ಲ ನಂಬುಜಿಂಡ್ಲ ಆಯನ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆಂದ್ ಪನಿಯರೆ ಶುರು ಆಂಡ್ ಏಸುನು ನಂಬದಿನ ಅನೇಕ ಜನಕುಲು ಅಕುಲು ಚರ್ಚಗ್ ಪೋಪೆರ್ ಅತ್ತಂಡ “ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ”ಡುಲ್ಲಾಯಿನಯಿಕ್ ತಮೊ ಕ್ರೈಸ್ತರಂದ್ ಪಂಡೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಆಂಡ ಚರ್ಚಗ್ ಪೋಂಡ, ತಿರ್ತವರ್ಗದಕುಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ ಡ, ಇಜ್ಜಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿಯಾದಿತ್ತ್0ಡ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ .

ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಗ್ ಪೋದು. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಆಪುಲೆಕ ಚರ್ಚ್ ಗ್ ಪೋಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಚರ್ಚ್ ದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಪುನಯಿಡ್ದ್, ಸೇವಾಕಾರ್ಯಡ್ ಏಪಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುನೆ, ಚರ್ಚ್ ಗಾದ ಬೆನ್ಪುನೆ ಉಂದು ಒವ್ವುಲ. ನಿಕುತಿನ ಕ್ರೈಸ್ತೆರಾದ್ ಮನ್ಪುಜಿ. ನಮ ಮನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಡ್ಡು ದೇವೆರ್ ನಮನ್ ಸ್ವಿಕಾರ ಮಂತೊನ್ ಜಿರಂದ್ ಪಂದ್ ಬೈಬಲ್ ಪನ್ಪಂಡು (ಟಿಟಸ್3:5) ಪನ್ಪು0ಡು, ಆರ್ ನಮನ ಕಾತ್ ನೆ ನಮಡುಲ್ಲಾಯಿನ ಸದ್ಗುಣಕುಲೆಗಾದ್ ಅತ್ತ್, ಅರೆಡ ಉಲ್ಲಾಯಿನ ದಯೆಗಾದ್ ಆರ್ ತನ್ನ, ಪುನರ್ಜೀವನ ಬುಕ್ಕ ಪುನಶ್ಚೇತನಡ್ದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮುಖೇನ ನಮನ್ ಕಾಪಾಡಿಯೆದ್. ಅಂಚಾನ್, ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಂಡ ದೇವರೆಡ ಪಿರ ಪುಟ್ಟುದು ಬತ್ತಿನಾಯೆ (ಜಾನ್3:3, ಜಾನ್ 3:7 1 ಪೀಟರ್ 1:23) ಏಸುನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀಡುನಾಯೆ 0ದ್ ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2:8 ನಮಕು ಪನ್ಪುಂಡು ನಂಬಿಕೆದ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ದೇವರೆನ ದಯೆದಾದ್ ನಿಕುಲು ಸುರಕ್ಷಿತೆರ್ – ಉಂದು ನಿಕುಲೆನ ಶಕ್ತಿದ್ ಆತ್ ಅತ್ತ, ಅವು ದೇವೆರೆನ ಕೊಡುಗೆ.

ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀಡುನಾಯೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಕ್ರೈಸ್ತೆ, ಆರ್ ನಮ ಪಾಪಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡೆದ್ ಶಿಲುಬೆಡ್ ಪ್ರಾಣ ಬುಡುನಯಿನ್ ನಂಬುನಾಯೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಜಾನ್ 1:12 ಪನ್ಪುಂಡು, ಆರೆನ್ ಸ್ವಿಕರಿಸಿ ನಕುಲು, ಅರೆನ ಪುದರ್ ನು ನಂಬುನಕುಲೆಗ್, ಆರ್ ದೇವೆರೆನ ಜೋಕ್ಲು0ದು ಪನ್ಪಿನ ಹಕ್ಕ್ ಕೊರ್ ತೆರ್. ನಿಜವಾಯಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೇತೆಕುಲೆನ್ ಪ್ರಿತಿಸದ್ ದೇವೆರೆನ ವಾಕ್ಯಗು ವಿಧೇಯರಾದಿಪ್ಪುನಾಯೆ(ಜಾನ್ 2:4, 10) ನಿಜವಾಯಿನ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ದೇವೆರೆನ ಬಾಲೆ, ದೇವೆರೆನ ನಿಜ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ, ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತಡ್ದ್ ಪೊಸ ಜೀವನ ಪಡೆಯಿನಾಯೆ.

ನಿಕುಲು ಮೂಲು ಓದುನಯಿದ ಆಧಾರಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತೊಂಡರಾ, ಅಂಚಾಂದ್ ಆಂಡ, ನಿಕುಲು “ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಟುಡೇ ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ”ಮತ್ತೊಂದೆಂದ್ ತಿರ್ತ ಬಟನ್ ನ್ ಒತ್ತುಲೆ.

English
ತುಳು ಹೋಂ ಪೇಜ್ ಗ್ ಬಲೆ
ಕ್ರೈಸ್ತರ್ ಪಂಡ ದಾದ?