settings icon
share icon
ಪ್ರಶ್ನೆ

ಏಸುನು ನಿಕುಲೆನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಆದ್ ಸ್ವಿಕರಿಸವುನೇ ಪಂಡ ಅರ್ಥದಾದ?

ಉತ್ತರ


ನಿಕುಲು ಏಸುನು ನಿಕುಲೆನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕೆಂದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದರಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಸರಿಯಾದ್ ನಿಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಂತೊನೊಡಾಂಡ, ದುಂಬು ನಿಕುಲು. “ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ”, “ಸ್ವಂತ” ಬುಕ್ಕ “ರಕ್ಷಕೆ” ಈ ಪದಕುಲೆನ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಡಾಪುಂಡು.

ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತೆ ಏರ್ ? ದಿಂಜ ಜನಕುಲು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ನರಮಾನಿ, ಎಡ್ಡೆ ಗುರು, ಇಜ್ಜಂಡ ಒರಿ ದೈವಪ್ರವಾದಿಂದ್ ಒತ್ತೊಂದೆರ್. ಏಸುನ ಬಗೆದ ಈ ವಿಷಯಲು ನಿಜವಾದ್ ಲ ಸತ್ಯ , ಆಂಡ ಉಂದು ಆರೆನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ್ ವಿವರಿಸತ್ ಜಿ ಬೈಬಲ್ ಪನ್ಬುಂಡು ಏಸು ದೇಹರೂಪದ ದೈವ, ನರಮಾನಿಯನ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತಿನ ದೈವ. ದೇವರ್ ಭೂಮಿಡ್ ನಮಕ್ ಬೊಧನೆ ಮನ್ಪಿಯರೆ, ತಪ್ಪು ಸರಿ ಮನ್ಪಿಯರೆ, ಮಾಪು ಮನ್ಪಿಯರೆ ಬುಕ್ಕ ನಮಗಾದ್ ಪ್ರಾಣ ಬುಡಿಯರೆ ಬೈದರ್. ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತೆ ದೇವರ್, ಸೃಷ್ಚಿಕರ್ತೆ, ಪರಮಶಕ್ತಿ, ಈ ಏಸುನು ನಿಕುಲು ಸ್ವಿಕರಿಸತರಾ?

ರಕ್ಷಕೆ ಪಂಡ ದಾದ, ದಾಯಗ್ ನಮಕ್ ರಕ್ಷಕನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು? ಬೈಬಲ್ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ ಮಾಂತೆರುಲ ಪಾಪ ಮಂತಿನಕುಲು; ನಮ ಮಾಂತ ದುಷತೃತ್ಯಲೆನ್ ಮಾಂತ್ ದ(ರೋಮನ್ಸ್ 3:10-18) ನಮ ಪಾಪದ ಫಲವಾದ್ ದೇವೆರೆಡ್ಡ್ ನಮ ಅರೆನ ಕೋಪ ಬುಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನಗಾದ್ ಕಾಪೊಡು. ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿನ ದೈವದ ವಿರೋಧ ನಮ ಮಾಂತಿನಪಾಪಲೆಗು ನಮಕುಲ್ಲಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನಂತ ಆಯಿನ ಶಾಶ್ವತಶಿಕ್ಷೆ. ಅಯಿಕ್ ಆದ್ ನಮಗ್ ರಕ್ಷಕೆ ಬೋಡು.!

ಏಸು ಭೂಮಿಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ನಮ ನೆಲಡ್ ಪ್ರಾಣಬುಡಿಯರ್, ಏಸುನ ಮರಣ ನಮ ಪಾಪಗುಲ್ಲಾಯಿನ ಶಾಶ್ವತ ಶಿಕ್ಷೆ (2 ಕೊರಿ0ತಿಯನ್ 65:21). ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ದಂಡ ಸಂದಾಯರೆ ಏಸು ಪ್ರಾಣ ಬುಡಿಯೆರ್ (ರೋಮನ್ಸ್ 5:8). ಏಸು ಆ ದಂಡ ಸಂದಾಯಿನಯಿಕು ನಮ ಇನಿ ಮುಕ್ತರಾದ್ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಪುನರ್ಜೀವಡ್ ಏಸು ಬೈದ್ ಆರೆನ ಮರಣ ನಮ ಪಾಪಗ್ ಸಂದ್ ನ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಂಡಂದ್ ತೊಜಿಪಯೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಏಸು ಏಕಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಕೆ (ಜಾನ್ 14:6, ಆಕ್ಟ್ಸ್4:12)! ಏಸು ನಿಕುಲೆನ ರಕ್ಷಕೆಂದ್ ನಂಬುವರಾ?

ಏಸು ನಿಕುಲೆನ ‘ಸ್ವಂತ ‘ ರಕ್ಷಕೆನಾ? ಸುಮಾರ್ ಜನಕುಲು ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮಂದ್ ಪಂಡ ಚರ್ಚೆಗ್ ಪೋಪುನವು, ಆಚರಣೆಲೆನು ಮಲ್ಪುನವು ಬುಕ್ಕ ಅತ್ತಂಡ ಪಾಪ ಮನ್ಪಂದಿನವುಂದು ತೆರಿಯೊಂದರ್. ಅವು ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮ ಅತ್ತ್. ನಿಜವಾಯಿನ ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅದೀವೊನ್ನೆ.

ಏಸುನು ನಿಕುಲೆನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕೆಂದ್ ಸ್ವಿಕರಿಸವುದೆಂದ್ ಪಂಡ ನಿಕುತಿನ ಮನಸಾರೆ ಅರೆನ್ ನಂಬುದು ವಿಶ್ವಾಸನು ತೊಯಿಪನವು. ಬೇತೆಕುಲೆನ ನಂಬಿಕೆಡ್ದ್ ನಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪುನಯಿಡ್ದ್ ಏರೆಗ್ ಲಾ ಮಾಪು ತಿಕುಜಿ. ಅವೆಕುಲ್ಲಯಿನ ಒಂಜೇ ಸಾದಿ ಪಂಡ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಿಕುಲೆನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕೆಂದ್ ನಂಬುನ, ಅಕಿನ ಮರಣದ ಮಿತ್ತ್ ದ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಮರಣ ನಮ ಪಾಪಗಾದ್ ಬುಕ್ಕ ಪುನರ್ಜೀವನ ನಮಕ್ ತಿಕುನ ಅನಂತ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತಂದ್ ನಂಬುನವು (ಜಾನ್ 3:16) ಏಸು ನಿಕುತಿನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕೆನಾ?

ನಿಕುಲು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಿಕುಲೆನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕಂದ್ ಸ್ವಿಕರಿಸುನಾಂಡ, ದೇವೆರೆಗ್ ಈ ತಿರ್ತ್ ದ ಪಾತೆರೊನು ಪಲ್ಲೆ ನೆ0ಪಿಪ್ಪಡ್, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಠಣ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಠಣ ಮಾಂತ್ತಂಡ್ ನಿಕುಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅತ್ತ್. ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಿತ್ತದ ನಂಬಿಕೆ, ಶಿಲುಬೆದ ಮಿತ್ತ್ ದ ಅರೆನ ಅಕೇರಿದ ಸಮಯದ ಮಿತ್ತದ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮನ್ ಕಾತೊನುವು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ್ ನಿಕುಲೆನ್ ಪಾಪಡ್ದ್ ಕಾತ್ ನಯಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಅಗತ್ಯಲೆನು ಪೂರೈಸಯಿನಯಿಕ್ ಅರೆಗ್ ಸಂದಾವುನ ಧನ್ಯವಾದ. “ದೇವರೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಇರೆನ ವಿರೋಧ ಪಾಪ ಮಂತ್ ದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಕ್ ತಿಕೊಡುಂದು ಕಾತೇಂದುಲ್ಲೆ. ಆಂಡ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆನ್ ತಾನ್ ಅನುಭವಿಸಿಯೆರ್ ಅಯಿಡ್ದಾದ್ ಅರೆನ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀಡುನ ಮುಖೆನ ಯಾನ್ ಮಾಪು ಪಡೆಪೆ. ಇರೆನ ಮಾಪುನು ಸ್ವಿಕರಿಸದ್ ಮೋಕ್ಷಗಾದ್ ಇರೆಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏಸು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕೆಂದ್ ಯಾನ್ ಸ್ವಿಕಾರ ಮಾಂತೊಂದೆ! ಈರೆನ ಕೃಪೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾಪುಗಾದ್ ಧನ್ಯವಾದ- ಅನಂತ ಜೀವನಗ್ ಧನ್ಯವಾದ! ಆಮೇನ್”.

ನಿಕುಲು ಮೂಲು ಓದುನಯಿದ ಆಧಾರಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತೊಂಡರಾ, ಅಂಚಾಂದ್ ಆಂಡ, ನಿಕುಲು “ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಟುಡೇ ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ”ಮತ್ತೊಂದೆಂದ್ ತಿರ್ತ ಬಟನ್ ನ್ ಒತ್ತುಲೆ.

Englishತುಳು ಹೋಂ ಪೇಜ್ ಗ್ ಬಲೆ

ಏಸುನು ನಿಕುಲೆನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಆದ್ ಸ್ವಿಕರಿಸವುನೇ ಪಂಡ ಅರ್ಥದಾದ?
© Copyright Got Questions Ministries