การสำรวจพันธสัญญาเดิม


พันธสัญญาเดิมแบ่งออกเป็นห้าหมวด (ปฐมกาลถึงเฉลยธรรมบัญญัติ) หมวดประวัติศาสตร์ (โยชูวาถึงเอสเธอร์) หมวดบทกวีนิพนธ์ (โยบถึงบทเพลงโซโลมอน)หมวดผู้เผยพระวจนะใหญ่ (อิสยาห์ถึงดาเนียล) และหมวดผู้เผยพระวจนะน้อย (โฮเซยาถึงมาลาคี) พันธสัญญาเดิมถูกเขียนขึ้นจากประมาณปี 1,400 ก่อนคริสตกาล จนถึงประมาณปี 400 ก่อนคริสตกาล พันธสัญญาเดิมเขียนเป็นภาษาฮิบรูเป็นหลัก บางส่วนเท่านั้นที่เขียนเป็นภาษาอราเมค (ที่รับอิทธิพลจากภาษาฮิบรู)

พันธสัญญาเดิมส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและชาติอิสราเอล หมวดเบญจบรรณเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างชนชาติอิสราเอล และพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับอิสราเอล หมวดประวัติศาสตร์บันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ชัยชนะและความสำเร็จพร้อมกับความพ่ายแพ้และความล้มเหลวของอิสราเอล หมวดบทกวีนิพนธ์บรรยายให้เราเห็นความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับอิสราเอลใกล้ชิดมากขึ้น และพระเมตตาคุณของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอลให้พวกเขานมัสการและเชื่อฟังพระองค์ หมวดผู้เผยพระวจนะเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าให้อิสราเอลกลับใจจากรูปเครพและความไม่สัตย์ซื่อ และให้หันกลับไปมีความสัมพันธ์โดยการเชื่อฟังและมีจิตใจที่จงรักภักดี บางทีให้ชื่อว่าพันธสัญญาแรกอาจจะเป็นชื่อที่ดีกว่า คำว่า "เดิม" มีแนวโน้มที่จะให้ความคิดของ "ล้าสมัย" หรือ "ไม่เกี่ยวข้อง" นั่นไม่ควรจะห่างไกลจากความจริง การสำรวจพันธสัญญาเดิมเป็นความพยายามที่คุ้มค่าและสร้างจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ ข้างล่างนี้เป็นการต่อเชื่อมไปเป็นบทสรุปของพระธรรมต่างๆในพันธสัญญาเดิม เราหวังว่าคุณจะพบว่าการสำรวจพันธสัญญาเดิมของเรา เป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเดินไปกับพระคริสต์

พระธรรมปฐมกาล

พระธรรมอพยพ

พระธรรมเลวีนิติ

พระธรรมกันดารวิถี

พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ

พระธรรมโยชูวา

พระธรรมผู้วินิจฉัย

พระธรรมนางรูธ

พระธรรม 1 ซามูเอล

พระธรรม 2 ซามูเอล

พระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์

พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์

พระธรรม 1 พงศาวดาร

พระธรรม 2 พงศาวดาร

พระธรรมเอสรา

พระธรรมเนหะมีย์

พระธรรมเอสเธอร์

พระธรรมโยบ

พระธรรมเพลงสดุดี

พระธรรมสุภาษิต

พระธรรมปัญญาจารย์

เพลงซาโลมอน

พระธรรมอิสยาห์

พระธรรมเยเรมีย์

พระธรรมเพลงคร่ำครวญ

พระธรรมเอเสเคียล

พระธรรมดาเนียล

พระธรรมโฮเชยา

พระธรรมโยเอล

พระธรรมอาโมส

พระธรรมโอบาดีห์

พระธรรมโยนาห์

พระธรรมมีคาห์

พระธรรมนาฮูม

พระธรรมฮาบากุก

พระธรรมเศฟันยาห์

พระธรรมฮักกัย

พระธรรมเศคาริยาห์

พระธรรมมาลาคี

English
การสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย
การสำรวจพันธสัญญาเดิม

ค้นหาวิธีการ ...

ใช้เวลานิรันดร์กับพระเจ้ารับการให้อภัยจากพระเจ้า