settings icon
share icon

พระธรรมมีคาห์

ผู้ประพันธ์: ผู้เขียนพระธรรมมีคาห์คือศาสดาพยากรณ์มีคาห์

มีคาห์ 1:1 “พระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงมีคาห์ชาวเมืองโมเรเชท ในรัชกาลโยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์ กษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์ ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรูซาเล็ม”

วันที่เขียน: พระธรรมมีคาห์อาจจะเขียนขึ้นระหว่างปี ก.ค.ศ 735 และ 700

จุดประสงค์ของการเขียน : ข้อพระคำในพระธรรมมีคาห์เป็นเรื่องผสมผสานที่ซับซ้อนเรื่องการพิพากษาและความหวัง ในอีกนัยหนึ่ง คำพยากรณ์นั้นประกาศการพิพากษาลงโทษอิสราเอลที่ทำความชั่วร้ายต่อสังคม ผู้นำสร้างความเสื่อมเสีย และการนับถือรูปเคารพ มีหวังว่าการพิพากษานี้จะส่งผลให้สะมาเรียและเยรูซาเล็มพบหายนะ ในอีกนัยหนึ่ง พระธรรมเล่มนี้ไม่เพียงประกาศการฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศ และเกิดความปลื้มปีติแก่อิสราเอลและเยรูซาเล็ม อย่างไรก็ตามข้อพระคำแห่งความหวังและความหายนะขัดแย้งกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเฉพาะหลังจากการพิพากษาเท่านั้น

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
มีคาห์ 1:2 “ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย ทุกคนจงฟัง โอ พิภพเอ๋ย และสารพัดที่อยู่ในนั้นจงฟัง และให้พระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษท่าน คือพระเจ้าจากพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์”

มีคาห์ 5:2 “โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แต่เจ้า ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล”

มีคาห์ 6:8 “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า”

มีคาห์ 7:18-19 “ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษ และทรงให้อภัยการทรยศ แก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์ เพราะ ว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคง พระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายอีก พระองค์จะทรงเหยียบความผิดของเราไว้ พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งหลายของเรา ลงไปในที่ลึกของทะเล”

บทสรุปโดยย่อ: ผู้เผยพระวจนะประณามผู้ปกครอง ปุโรหิต และผู้พยากรณ์ของอิสรา เอล ผู้ที่หาผลประโยชน์ส่วนตัวและนำผู้คนในทางที่ผิด มันเป็นเพราะการกระทำของพวกเขาที่ทำให้กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลาย ผู้เผยพระวจนะมีคาห์ประกาศการปลดปล่อยของผู้คนที่จะไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิ โลน และสรุปด้วยคำเตือนว่ากรุงเยรูซาเล็มจะทำลายนานาประเทศที่ได้รวมตัวกันมาต่อต้าน ผู้ปกครองที่ดีเลิศจะมาจากเบธเลเฮมเพื่อปกป้องประเทศชาติ และผู้เผยพระวจนะประกาศชัยชนะของผู้คนที่ยังเหลืออยู่ในยาโคบ และทำนายล่วงหน้าถึงวันที่พระยาเวห์จะกวาดล้างประเทศจากการไหว้รูปเคารพและความวางใจในอำนาจกองทัพ ผู้เผยพระวจนะเริ่มต้นบทสรุปที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพของพระประสงค์ของพระเยโฮวาห์ ให้มีความยุติธรรมและความจงรักภักดี และประกาศการลงโทษต่อบรรดาผู้ที่ได้เดินตามทางของอมรีและอาหับ พระธรรมนี้จบลงด้วยบทพยากรณ์ ที่มีองค์ประกอบเรื่องความโศกเศร้าเสียใจ อิสราเอลสารภาพบาปของตนและมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปลดปล่อยโดยฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเยโฮวาห์

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: มีคาห์ 5: 2 เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่ยกมาอ้างโดยนักปราชญ์ที่กำลังตามหากษัตริย์ผู้ที่จะมาบังเกิดในเบธเลเฮม

มีคาห์ 5:2 “โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล”

มัทธิว 2:6 “บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย จะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุด ในสายตาของบรรดาผู้ครอง แผ่นดินยูเดียก็หามิได้ เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมา จากท่าน ผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอล ชนชาติของเรา”

เพราะกษัตริย์จากตะวันออกเหล่านี้คุ้นเคยกับพระคัมภีร์ภาษาฮิบรู พวกเขารู้ว่าเจ้าชายแห่ง สันติภาพ ความสว่างของโลกจะเสด็จมาบังเกิดจากหมู่บ้านน้อย แห่งเบธเลเฮม พระวจนะในพระธรรมมีคาห์เรื่องความบาป การกลับใจใหม่และการฟื้นฟูสำเร็จครบ ถ้วนในพระเยซูคริสต์ ผู้ที่จะทรงลบล้างบาปทั้งหลายของเราและเป็นทางเดียวที่จะพบพระเจ้า

โรม 3:24-25 “แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น”

ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: พระเจ้าทรงประทานคำตักเตือนเพื่อว่าเราจะไม่ต้องแบกรับพระพิโรธของพระองค์ การพิพากษานั้นมาถึงแน่นอน ถ้าเราไม่ใส่ใจคำตักเตือนของพระเจ้าและเราปฏิเสธการพลีพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์ สำหรับผู้เชื่อในพระคริสต์ พระเจ้าจะทรงลงวินัยเรา ไม่ใช่ด้วยความเกลียดชัง แต่เป็นเพราะทรงรักเรา พระองค์ทรงทราบว่าบาปทำลายล้างและทรงต้องการให้เราครบถ้วนสมบูรณ์ ความครบถ้วนสมบูรณ์นี้ซึ่งเป็นพระสัญญาแห่งการฟื้นฟูกำลังรอคอยผู้ที่ยังคงเชื่อฟังต่อพระองค์

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมมีคาห์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries