settings icon
share icon

พระธรรมฮักกัย

ผู้ประพันธ์: ฮักกัย 1: 1 ระบุผู้เขียนฮักกัยคือผู้เผยพระวจนะฮักกัย

ฮักกัย 1:1 “ณ วันที่หนึ่ง เดือนที่หก ปีที่สองแห่งรัชกาลพระราชาดาริอัส พระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักกัย ผู้เผยพระวจนะ ถึงเศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอล ผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์ และถึงโยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตว่า”

วันที่เขียน: พระธรรมฮักกัยถูกเขียนขึ้นประมาณปี ก.ค.ศ. 520

จุดประสงค์ของการเขียน: ฮักกัยพยายามที่จะหนุนใจประชากรของพระเจ้าเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง เขาเรียกร้องประชาชนเหล่านี้ให้เคารพและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการสร้างพระวิหารทั้งๆ ที่พวกผู้มีตำแหน่งขัดแย้งวุ่นวายกันภายใน ฮักกัยร้องขออย่าให้พวกเขาท้อแท้ใจเพราะวิหารนี้จะไม่ได้ตกแต่งอย่างหรูหราอย่างพระวิหารสมัยของซาโลมอน เขาตักเตือนสั่งสอนพวกเขาให้กลับใจหันจากวิถีชีวิตมลทิน และให้ความไว้วางใจใฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระเจ้า พระธรรมฮักกัยเป็นเครื่องเตือนใจถึงปัญหาต่างๆ ที่ประชากรของพระเจ้าเผชิญอยู่ในเวลานี้ สอนว่าประชากรต้องกล้าหาญที่จะไว้วางใจในพระเจ้าอย่างไร และพระเจ้าทรงจัดเตรียมหลายอย่างให้แก่ความต้องการของพวกเขาอย่างไร

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ: ฮักกัย 1:4 “ถึงเวลาแล้วหรือที่ตัวเจ้า เองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุ แต่ส่วนพระนิเวศนี้ทิ้งให้พังทลาย”

ฮักกัย 1:5-6 “เพราะฉะนั้นบัดนี้พระเจ้าจอมโยธาจึงตรัสว่า จงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไร เจ้าหว่านมาก แต่เกี่ยวน้อย เจ้ารับประทาน แต่ไม่เคยอิ่ม เจ้าดื่ม แต่ก็ไม่เคยหายอยาก เจ้านุ่งห่ม แต่ก็ไม่มีใครอุ่น ผู้ที่ได้ค่าจ้าง ก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรู”

ฮักกัย 2:9 “พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้น พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า และเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้' ”

บทสรุปโดยย่อ: ประชากรของพระเจ้าจะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของพวกเขาอีกครั้งโดยใช้ความกล้าหาญ และการกระทำบนพื้นฐานตามพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่ พระเจ้าทรงพยายามที่จะเตือนประชากรให้ฟังคำตรัสของพระองค์ ไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงเตือนพวกเขา แต่พระองค์ยังประทานพระสัญญาผ่านผู้รับใช้ของพระองค์คือฮักกัย เพื่อที่จะเร้าใจให้พวกเขาปฏิบัติตามพระองค์ เพราะประชากรของพระเจ้าพลิกกลับลำดับสำคัญของพวกเขา และผิดพลาดที่ไม่ยกพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของพวกเขา ชนชาติยูดาห์จึงต้องถูกขับไล่ออกไปเป็นเชลยบาบิโลน ในการตอบสนองคำอธิษฐานของดาเนียลและการทำให้พระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จครบถ้วน พระเจ้าทรงชี้นำไซรัสกษัตริย์เปอร์เซียเพื่อให้ทรงยอมปล่อยชาวยิวที่ถูกเนรเทศกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มได้ ชาวยิวกลุ่มหนึ่งกลับไปยังแผ่นดินของพวกเขาด้วยความสุข ยกพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของพวกเขา เคารพบูชาพระองค์และเริ่มที่จะสร้างวิหารแห่งกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้ง โดยปราศจากความช่วยเหลือของคนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในปาเลสไตน์ ความเชื่อที่กล้าหาญของพวกเขาก็พบกับการต่อต้านจากคนในท้องถิ่นรวมทั้งรัฐบาลเปอร์เซียประมาณ 15 ปี

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: เช่นเดียวกับพระธรรมหมวดผู้เผยพระวจนะน้อยเป็นส่วนใหญ่ พระธรรมฮักกัยจบลงด้วยพระสัญญาแห่งการบูรณะพระวิหารและพระพร

ฮักกัย 2:23”พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ในวันนั้นเราจะรับเจ้า โอ เศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอล ผู้รับใช้ของเราเอ๋ย พระเจ้าตรัสว่า เราจะกระทำเจ้าให้เป็นดังแหวนตรา เพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้ว พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ”

ข้อพระธรรมสุดท้าย พระเจ้าทรงใช้บทบาทโดดเด่นในฐานะตัวแทนเล็งถึงพระเมสสิยาห์ในการกล่าวถึงเศรุบบาเบล "ผู้รับใช้ของเรา"

2 ซามูเอล 3:18 “บัดนี้จงให้เป็นจริงเถิด เพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับดาวิดว่า 'เราจะช่วยอิสราเอลประชากรของ เราด้วยมือของดาวิดผู้รับใช้ของเรา ให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย และให้พ้นจากมือศัตรูทั้งสิ้นของเขา' ”

1 พงศ์กษัตริย์ 11:34 “ถึงกระนั้นก็ดี เราจะไม่เอาอาณาจักรทั้งหมดออก จากมือของเขา แต่เราจะกระทำให้เขาเป็นผู้ครอบครองอยู่ตลอดวันเวลา แห่งชีวิตของเขา เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราได้เลือกไว้ ผู้รักษาบัญญัติของเรา และกฎเกณฑ์ของเรา”

อิสยาห์ 42:1–9 “จงดูผู้รับใช้ของเรา ผู้ซึ่งเราเชิดชู ผู้เลือกสรรของเรา ผู้ซึ่งใจเราปีติยินดี เราได้เอาวิญ ญาณของเราสวมท่านไว้แล้ว ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติ ท่านจะไม่ร้องหรือเปล่งเสียงของท่าน หรือกระทำให้ได้ยินในถนน ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก และไส้ตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยู่ ท่านจะไม่ดับ ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความสัตย์จริง ท่านจะไม่ริบหรี่หรือชอกช้ำ จนกว่าท่านจะสถาปนาความยุติธรรมไว้ในโลก และแผ่นดินชายทะเลรอคอยพระธรรมของท่าน พระเจ้า คือ พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทรงขึงมัน ผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกและสิ่งที่บังเกิดจากโลกออกไป ผู้ประทานลมหายใจแก่ประชาชนที่บนโลก และจิตวิญญาณแก่ผู้ดำเนินอยู่บนโลก ตรัสดังนี้ว่า ‘เราคือพระเจ้า เราได้เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม เราได้ยุดเจ้าและรักษาเจ้าไว้ เราได้ให้เจ้าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติ เป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ เพื่อเบิกตาคนที่ตาบอด เพื่อนำผู้ถูกจำจองออกมาจากคุก นำผู้ที่นั่งในความมืดออกมาจากเรือนจำ เราคือเยโฮวาห์ นั่นเป็นนามของเรา พระสิริของเรา เรามิได้ให้แก่ผู้อื่น หรือให้คำที่สรรเสริญเราแก่รูปแกะสลัก ดูเถิด สิ่งล่วงแล้วนั้นก็สำเร็จแล้ว และเราก็แจ้งสิ่งใหม่ๆ ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น เรา ก็ได้เล่าให้ฟังแล้ว’”

เอเสเคียล 37:24-25 “ดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลาย และเขาทุกคนจะมีผู้เลี้ยงผู้เดียว เขาทั้งหลายจะดำเนินตามกฎหมายของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของเราและกระทำตาม เขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งบรรพบุรุษ ของเจ้าอาศัยอยู่ ซึ่งเราได้ให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเรา ตัวเขาและลูกหลานของเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์ และดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้าของเขาเป็นนิตย์”

ผ่านทางฮักกัย พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทำให้เศรุบาเบลเหมือนแหวนตรา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ สิทธิอำนาจและพลัง คล้ายคทาของกษัตริย์ที่ใช้ในการประทับ ตราจดหมายและพระราชกฤษฎีกา เศรุบบาเบล ในฐานะเป็นแหวนตราของพระเจ้า เป็นตัวแทนราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดและการกลับคืนใหม่สู่พงศ์พันธุ์พระเมสสิยาห์ที่ขาดช่วงไปโดยการถูกเนรเทศไป เศรุบบาเบลสถาปนาพงศ์พันธุ์ของกษัตริย์ดาวิดขึ้นอีก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรัชสมัยพันปีของพระเยซูคริสต์ เศรุบบาเบลสืบสายในเชื้อวงศ์ของพระคริสต์ทั้งสองด้าน คือด้านของโยเซฟและด้านของมารีย์

มัทธิว 1:12 “ครั้นต้องถูกกวาดไปยังกรุงบาบิโลนแล้ว เยโคนิยาห์ก็มีบุตรชื่อเชอัลทิเอล เชอัลทิเอลมีบุตรชื่อเศรุบบาเบล”

ลูกา 3:27 “โยดาเป็นบุตรโยอานันๆ เป็นบุตรเรซาๆ เป็นบุตรเศรุบบาเบลๆ เป็นบุตรเชอัลทิเอลๆ เป็นบุตรเนรี”

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ: พระธรรมฮักกัยเรียกความสนใจไปที่ปัญหาที่พบบ่อยที่คนส่วนใหญ่ต้องเผชิญทุกวันนี้

ฮักกัยขอร้องเรา:

1) ทำการตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของเรา ว่าเรามีความสนใจในความสุขของเราเองมากกว่าการงานของพระเจ้าหรือไม่

2) เพื่อจะปฏิเสธการมีทัศนคติที่ยอมแพ้เมื่อเราตกอยู่ฝ่ายตรงข้ามหรือในสถานการณ์ที่น่าท้อแท้ใจ;

3) เพื่อจะสารภาพความผิดพลาดล้มลงของเราและพยายามที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้า

4) ปฏิบัติรับใช้งานเพื่อพระเจ้าอย่างกล้าหาญ เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอและทรงควบคุมสถานการณ์ของเราทุกรูปแบบ; และ

5) เพื่อจะพักปลอดภัยในพระหัตถ์ของพระเจ้าและรู้ว่าจะทรงอวยพรอย่างล้นเหลือเมื่อเรารับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมฮักกัย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries