settings icon
share icon

พระธรรมโอบาดีห์

ผู้ประพันธ์: พระธรรมโอบาดีห์ข้อ 1 ระบุว่าผู้เขียนพระธรรมโอบาดีห์คือศาสดาพยากรณ์โอบาดีห์

โอบาดีย์ 1:1 “นิมิตของโอบาดีห์ พระเจ้าตรัสเกี่ยวด้วยเรื่องเอโดมดังนี้ว่า เราได้ยินข่าวจากพระเจ้า ทูตคนหนึ่งถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติให้พูดว่า ‘จงลุกขึ้นเถิด ให้เราลุกไปทำสงครามกับเมืองเอโดม’”

วันที่ประพันธ์: พระธรรมโอบาดีห์อาจจะเขียนขึ้นระหว่างปี ก.ค.ศ. 848 และ 840

จุดประสงค์ของการเขียน: โอบาดีห์เป็นพระธรรมที่สั้นที่สุดในพันธสัญญาเดิม มีข้อพระคัมภีร์เพียง 21 ข้อเท่านั้น โอบาดีห์เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ท่านใช้โอกาสนี้ที่จะประณามเอโดมเรื่องความผิดต่อพระเจ้าและต่ออิสราเอลด้วย ชาวเอโดมเป็นลูกหลานของเอซาว และชาวอิสราเอลเป็นลูกหลานของพี่น้องฝาแฝดของเขาคือยาโคบ การทะเลาะกันระหว่างพี่น้องส่งผลกระทบต่อลูกหลานของพวกเขามานานกว่า 1,000 ปี การแตกแยกนี้เป็นเหตุให้ชาวเอโดมสั่งห้ามอิสราเอลไม่ให้ข้ามผ่านดินแดนของพวกเขาในระหว่างที่ชาวอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์ บาปของเอโดมที่หยิ่งยะโสต้องพบกับคำพิพากษารุนแรงจากพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
โอบาดีย์ 1:4 “แม้ว่าเจ้าเหินขึ้นไปสูงเหมือนนกอินทรี แม้ว่ารังของเจ้าอยู่ในหมู่ดวงดาวทั้งหลาย เราจะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่น พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ”

โอบาดีย์ 1:12 “เจ้าไม่ควรยืนยิ้มอยู่ด้วยความพอใจ ในเมื่อน้องชายของเจ้ารับเคราะห์ ในครั้งนั้น เจ้าไม่ควรเปรมปรีดิ์เย้ยประชาชนยูดาห์ ในเมื่อเขาทั้งหลายถูกทำลาย เจ้าไม่ควรจะโอ้อวด ในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยาก”

โอบาดีย์ 1:15 “เพราะวันแห่งพระเจ้าใกล้ประชาชาติทั้งสิ้นเข้ามาแล้ว เจ้ากระทำแก่เขาอย่างไร ก็จะมีผู้มากระทำแก่เจ้าอย่างนั้น การกระทำของเจ้าจะกลับมาตกบนศีรษะของเจ้าเอง”

บทสรุปโดยย่อ: ข้อพระคำในพระธรรมโอบาดีห์เด็ดขาดและก็แน่นอน ราชอาณาจักรของเอโดมจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง คนอโดมนั้นได้หยิ่งผยอง มองความเคราะห์ร้ายของอิสราเอลด้วยความกระหยิ่มใจ และเมื่อกองทัพศัตรูโจมตีอิสราเอลและชาวอิสราเอลขอความช่วยเหลือ คนเอโดมปฏิเสธและเลือกที่จะต่อสู้กับพวกเขา ไม่ได้ช่วยพวกเขาต่อสู้เลย ความบาปเรื่องความหยิ่งยะโสเหล่านี้ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป พระธรรมเล่มนี้จบลงด้วยพระสัญญาเรื่องที่จะทรงปลดปล่อยซีโยนและทำให้สำเร็จในยุคสุดท้าย เมื่อแผ่นดินจะถูกเรียกคืนกลับแก่คนของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงปกครองพวกเขา

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: ข้อ 21 ของพระธรรมโอบาดีห์ประกอบด้วยลางบอกเหตุ การณ์ล่วงหน้าเรื่องพระคริสต์และศาสนจักรของพระองค์

โอบาดีย์ 1:21”พวกกู้ชาติจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยน เพื่อปกครองภูเขาเอซาว และราชอาณาจักรนั้นจะตกเป็นของพระเจ้า”

(เรียกว่า "ผู้ปลดปล่อย" ในฉบับอื่นๆ ด้วย) เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ผู้สั่งสอนพระคำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเทศน์เรื่องพระกิตติคุณในวันต่อมาภายหลัง พวกเขาถูกเรียกว่า "ผู้ช่วยให้รอด" ไม่ได้เพราะพวกเขาได้รับความรอดเช่นพวกเรา แต่เพราะพวกเขาสั่งสอนเรื่องความรอดผ่านทางพระกิตติคุณของพระคริสต์ และแสดงให้เราเห็นว่าจะได้รับความรอดนั้นอย่างไร พวกเขา และพระคำที่เทศนาโดยพวกเขา เป็นหนทางที่ประกาศข่าวดีแห่งความรอดไปถึงทุกคน ในขณะที่พระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพียงองค์เดียวที่เสด็จเข้ามาซื้อความรอด และเป็นพระผู้สร้างนั้น จะปรากฏหลักฐานว่ามีผู้ช่วยให้รอดและผู้ปลดปล่อยแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นในยุคสุดท้ายที่ใกล้เข้ามา

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: พระเจ้าทรงมีชัยชนะเพราะเห็นแก่เราถ้าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ซึ่งแตกต่างจากเอโดม เราจะต้องเต็มใจที่จะช่วยคนอื่น ๆ ในเวลาที่พวกเขาต้องการ ความหยิ่งยะโสเป็นบาป เราไม่มีอะไรที่จะโอ้อวดได้ยกเว้นพระเยซูคริสต์และสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมโอบาดีห์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries