settings icon
share icon

พระธรรมโยนาห์

ผู้ประพันธ์: โยนาห์ 1: 1 ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าศาสดาพยากรณ์โยนาห์เป็นผู้เขียนพระธรรมโยนาห์ “พระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาห์ บุตรอามิททัยว่า”

วันที่เขียน: พระธรรมโยนาห์อาจจะถูกเขียนขึ้นระหว่างปี ก.ค.ศ. 793 และ 758

จุดประสงค์ของการเขียน: การไม่เชื่อฟังและการฟื้นฟูเป็นสาระสำคัญในพระธรรมเล่มนี้ ประสบการณ์ของโยนาห์ที่อยู่ในท้องปลาวาฬ ทำให้เขามีโอกาสที่ไม่เหมือนใครที่จะแสวงหาการช่วยกู้ที่ไม่เหมือนใคร เมื่อเขาสำนึกผิดในระหว่างที่อยู่ในสถานพักผ่อนที่ไม่ซ้ำใครอย่างเท่าเทียมกัน การไม่เชื่อฟังตอนต้นของเขานำไปสู่ไม่เพียงแต่การฟื้นฟูสภาพส่วนตัวของเขาเท่านั้น แต่ของชาวนีนะเวห์ด้วยเช่นกัน หลายคนจำแนกการฟื้นฟูที่โยนาห์นำมาสู่นีนะเวห์ว่าเป็นหนึ่งในความพยายามประกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งหมด

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
โยนาห์ 1:3 “แต่โยนาห์ได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทารชิชจากพระพักตร์พระเจ้า ท่านได้ลงไปยังเมืองยัฟฟา และพบกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทารชิช ดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสาร และขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทารชิช ให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้า “

โยนาห์ 1:17 “และพระเจ้าทรงกำหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืน โยนาห์เข้าไป โยนาห์ก็อยู่ในท้องปลานั้นสามวันสามคืน”

โยนาห์ 2:2 “ในคราวที่ข้าพระองค์ตกทุกข์ได้ยาก ข้าพระองค์ร้องทุกข์ต่อพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตาย และพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์”

โยนาห์ 3:10 “เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของเขาแล้วว่า เขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไป พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัย ไม่ลงโทษ ตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระองค์ก็มิได้ทรงลงโทษเขา”

บทสรุปโดยย่อ: ความกลัวและความลำพองใจของโยนาห์เป็นเหตุให้เขาหันไปจากพระเจ้า เขาไม่ได้ต้องการที่จะไปที่นีนะเวห์ เพื่อที่จะสั่งสอนประชาชนให้กลับใจตามที่พระเจ้าทรงบัญชา เพราะเขารู้สึกว่าพวกชาวเมืองนั้นเป็นศัตรูของเขา และเขามั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทรงจัดการกับพวกเขาถึงขนาดที่จะทำลายเมือง ดังนั้นเขาจึงลงเรือมุ่งไปยังเมืองทารชิชซึ่งตั้งอยู่ในทิศทางตรงกันข้าม ไม่นานนักก็เกิดพายุหนักโหมกระหน่ำ เป็นเหตุให้ลูกเรือจับสลากกัน และลงความเห็นว่าโยนาห์เป็นตัวปัญหา พวกเขาจับโยนาห์โยนลงทะเลและเขาโดนปลาใหญ่กลืนเข้าไป เขาเข้าไปอยู่ในท้องปลาเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน โยนาห์สำนึกผิดบาปของเขาต่อพระเจ้าและปลาอาเจียนร่างของเขาขึ้นไปเกยบนแผ่นดินแห้ง (เราสงสัยว่าทำไมนานจังกว่าเขาจะกลับใจ) แล้วโยนาห์ก็ต้องเดินทางไกล 500 ไมล์ไปยังเมืองนีนะเวห์ และนำชาวเมืองไปสู่การฟื้นฟูครั้งใหญ่ แต่ผู้พยากรณ์ไม่พอใจ (ที่จริงทำบูดบึ้ง) แทนที่จะขอบคุณเมื่อนีนะเวห์กลับใจ อย่างไรก็ตามโยนาห์ก็ได้รับบทเรียนของเขา เมื่อพระเจ้าทรงใช้ลม น้ำเต้า และตัวหนอนที่จะสอนให้เขารู้ว่าพระองค์ทรงพระเมตตา

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: ที่ว่าโยนาห์เป็นแบบของพระคริสต์นั้นชัดเจนตามคำตรัสของพระเยซูเอง

มัทธิว 12:40-41 “ด้วยว่า โยนาห์ได้อยู่ในท้องปลามหึมาสามวันสามคืน ฉันใด บุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน สามวันสามคืนฉันนั้น ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษ ด้วยว่าชาวนีนะเวห์ได้กลับใจเสียใหม่ เพราะคำประกาศของโยนาห์ และซึ่งใหญ่กว่าโยนาห์มีอยู่ที่นี่

พระเยซูทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงอยู่ในหลุมฝังศพเป็นเวลาเท่ากับที่โยนาห์อยู่ในท้องปลาวาฬ พระองค์ตรัสต่อไปว่าในขณะที่ชาวนีนะเวห์สำนึกผิดต่อหน้าโยนาห์กล่าวพระธรรมเทศนา พวกฟาริสีและครูสอนพระบัญญัติผู้ที่ปฏิเสธพระเยซู ก็กำลังปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์ ขณะที่โยนาห์นำความจริงของพระเจ้าเกี่ยวกับการกลับใจและความรอดให้กับชาวนีนะเวห์ ก็เช่นเดียวกับพระเยซูทรงนำข้อพระคำเหมือนกันเรื่องความรอดและโดยทางพระเจ้าเท่านั้น

โยนาห์ 2:9 “แต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณ ข้าพระองค์บนไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้น การที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้า”

ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา’”

โรม 11:36 “เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน”

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: เราไม่สามารถซ่อนจากพระเจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาจะกระทำให้สำเร็จโดยทรงใช้เราก็เกิดขึ้น แม้จะเราจะคัดค้านและลากเท้า

เอเฟซัส 2:10 “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซู คริสต์เพื่อให้ประ กอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ”

สิ่งนี้เตือนเราว่าพระองค์ทรงมีแผนการสำหรับเรา และจะทรงคอยดูว่าเรายอมทำตามแผนการเหล่านั้นไหม มันจะง่ายมากกว่านี้ไหมถ้าเรา ซึ่งไม่เหมือนโยนาห์ จะยอมเชื่อฟังพระองค์โดยไม่ชักช้า ความรักของพระเจ้าได้สำแดงออกมาโดยทรงเข้าถึงคนของพระองค์ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียง สัญชาติ หรือเชื้อชาติของเรา ทรงประทานพระกิตติคุณฟรีแก่ทุกคนในทุกสถานการณ์ งานของเราในฐานะเป็นคริสเตียนคือเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าตรัสแก่โลกสิ่งที่ทรงประทานให้ และให้ชื่นชมยินดีในความรอดของคนอื่น ๆ นี่คือประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีส่วนร่วมกับพระองค์ ไม่อิจฉาหรือไม่พอใจบรรดาผู้ที่มาหาพระคริสต์ใน "การกลับใจในนาทีสุดท้าย" หรือผู้ที่มาในสถาน การณ์ที่แตกต่างกับของเราเอง

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมโยนาห์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries