settings icon
share icon

พระธรรมดาเนียล

ผู้ประพันธ์: พระธรรมดาเนียลระบุว่าศาสดาพยากรณ์ดาเนียลเป็นผู้เขียน

ดาเนียล 9:2 “ในปีแรกแห่งรัชกาลของท่านข้าพเจ้าดาเนียล ได้ดูในพระธรรมพบจำนวนปี ซึ่งตามพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงมีถึงเยเรมีย์ผู้ เผยพระวจนะ จะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มร้างเปล่า คือจำนวนเจ็ดสิบปี”

ดาเนียล10:2 “ในคราวนั้น ข้าพเจ้าดาเนียลเป็นทุกข์อยู่สามสัปดาห์”

พระเยซูทรงกล่าวถึงว่าดาเนียลเป็นผู้เขียนด้วยเช่นกัน

มัทธิว 24:15 “เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติ ตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ (ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด)”

วันที่เขียน: พระธรรมดาเนียลอาจจะเขียนขึ้นระหว่างปี ก.ค.ศ. 540 และ 530

จุดประสงค์ของการเขียน: ในปี ก.ค.ศ. 605 กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนทรงรบชนะยูดาห์และทรงเนรเทศผู้คนมากมายไปเป็นเชลยในบาบิโลน – รวมทั้งดาเนียลด้วย ดาเนียลทำหน้าที่ในราชสำนักของเนบูคัดเนสซาร์ และผู้ปกครองหลายคนที่ติดตามเนบูคัดเนสซาร์.พระธรรมดาเนียลบันทึกการกระทำ คำพยากรณ์ และนิมิตของท่านศาสดาพยากรณ์ดาเนียล

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
ดาเนียล 1:19-20 “และพระราชาก็ทรงสัมภาษณ์เขา ในบรรดาอนุชนเหล่านั้นไม่พบสักคนหนึ่งที่เหมือนดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอลและอาซาริยาห์ เพราะฉะนั้นเขาจึงได้เข้ารับราชการ ในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ ซึ่งพระราชาตรัสถามเขาทั้งหลาย ทรงเห็นว่าเขาทั้งหลายดีกว่าพวกโหร และพวกหมอดู ซึ่งอยู่ในอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์สิบเท่า”

ดาเนียล 2:31 “ข้าแต่พระราชา ฝ่าพระบาททอดพระเนตร และดูเถิด มีปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากรนี้มีฤทธิ์และสุกใสยิ่งนัก ตั้งอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ฝ่าพระบาทและรูปร่างก็น่ากลัว”

ดาเนียล 3:17-18 “ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาท ปรนนิบัติ พอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ ข้าแต่พระราชา พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาท ให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระบาท ถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้น ข้าแต่พระราชา ขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทก็ไม่ปรนนิบัติ พระของฝ่าพระบาท หรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้น”

ดาเนียล 4:34-35 “เมื่อสิ้นสุดวาระนั้นแล้ว ตัวเราเนบูคัดเนสซาร์ก็แหงนหน้าดูฟ้าสวรรค์ และจิตปกติของเราก็คืนมา และเราก็สาธุการแด่ผู้สูงสุดนั้น และสรรเสริญถวายเกียรติยศแด่พระองค์ผู้ดำรงอยู่เป็นนิตย์ เพราะราชอาณาจักรของพระองค์ เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ และแผ่นดินของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ สำหรับพระองค์ชาวพิภพทั้งสิ้นนับว่าไม่มีค่า ท่ามกลางชาวสวรรค์นั้นพระองค์ทรงกระทำตาม ชอบพระทัยพระองค์ และท่ามกลางชาวพิภพด้วย และไม่มีผู้ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้ หรือตรัสถามพระองค์ได้ว่า ‘พระองค์ทรงกระทำสิ่งใด’”

ดาเนียล 9:25-27 “เพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่า นับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไป ให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยผู้ถูกเจิมไว้ ผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลาเจ็ดสัปตะ และเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยลานเมืองและคู เป็นเวลาหกสิบสองสัปตะแต่ในยุคลำบาก หลังจากหกสิบสองสัปตะแล้ว ท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้จะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรสำหรับท่าน และประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้น จะทำลายกรุง และสถานศักดิ์สิทธิ์เสีย ที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วม จนกระทั่งที่สุดจะมีสงคราม มีความวิบัติกำหนดไว้ ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปตะ ท่านจะกระทำให้การถวายสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปตะ ผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้น จะมาบนปีกของสิ่งน่าสะอิดสะเอียน จนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้น”

บทสรุปโดยย่อ: พระธรรมดาเนียลสามารถแบ่งออกเป็นสามตอน บทที่ 1 บรรยายเรื่องพวกบาบิโลนรบชัยชนะได้ครอบครองกรุงเยรูซาเล็ม ดาเนียลและเพื่อนทั้งสามของเขาพร้อมกับคนอื่น ๆ ถูกเนรเทศไปยังบาบิโลน และเพราะความกล้าหาญของพวกเขาและพระพรของพระเจ้าอยู่กับพวกเขาที่เห็นเด่นชัด พวกเขาได้ " เลื่อนตำแหน่งขึ้น" งานบริการถวายแด่กษัตริย์

ดาเนียล 1:17-20 “ฝ่ายอนุชนทั้งสี่คนนี้ พระเจ้าประทานสรรพวิทยาและความชำนาญในเรื่องวิชาทั้งปวงและปัญญา และดาเนียลเข้าใจในนิมิตและความฝันทุกประการ พอสิ้นกำหนดเวลาที่พระราชาทรงบัญชาให้ นำเขาทั้งหลายเข้าเฝ้า หัวหน้าขันทีจึงนำเขาทั้งหลายเข้ามาเฝ้าเนบูคัดเนสซาร์ และพระราชาก็ทรงสัมภาษณ์เขา ในบรรดาอนุชนเหล่านั้นไม่พบสักคนหนึ่งที่เหมือนดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอลและอาซาริยาห์ เพราะฉะนั้นเขาจึงได้เข้ารับราชการ ในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ ซึ่งพระราชาตรัสถามเขาทั้งหลาย ทรงเห็นว่าเขาทั้งหลายดีกว่าพวกโหรและพวกหมอดู ซึ่งอยู่ในอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์สิบเท่า”

บทที่ 2-7 บันทึกว่าเนบูคัดเนสซาร์ทรงพระสุบิน ซึ่งมีเพียงดาเนียลเท่านั้นที่สามารถแปลความฝันได้อย่างถูกต้อง เนบูคัดเนสซาร์ทรงพระสุบินว่า มีรูปปั้นใหญ่แทนความหมายราชอาณาจักรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนบูคัดเนสซาร์ทรงสร้างรูปปั้นของตัวเองใหญ่โตและบังคับให้ทุกคนบูชามัน ชัดรัค เมชาคและเอเบดเนโกปฏิเสธที่จะกราบไหว้ และพวกเจ้าทรงช่วยให้เขารอดอย่างปาฏิหาริย์ แม้จะถูกโยนลงไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ พระเจ้าทรงพิพากษาความเย่อหยิ่งของเนบูคัดเนสซาร์ แต่ต่อมาทรงได้รับการฟื้นคืนดีเมื่อพระองค์ทรงยอมรับและยกย่องอำนาจสูงสุดของพระเจ้า ดาเนียลบทที่ 5 บันทึกว่าโอรสของเนบูคัดเนสซาร์ชื่อเบลชัสซาร์ได้ทรงใช้สิ่งของเครื่องใช้หลายอย่างที่นำมาจากวิหารในกรุงเยรูซาเล็มในทางที่ผิด และเรื่องการรับข้อพระคำจากพระเจ้าที่จารึกบนฝาผนังเป็นการสนองตอบ มีแต่เพียงดาเนียลเท่านั้นที่แปลความข้อพระคำเรื่องการพิพากษาของพระเจ้า ดาเนียลถูกจับโยนลงไปในถ้ำสิงโต เพราะเขาปฏิเสธที่จะก้มกราบต่อจักรพรรดิ์ แต่รอดชีวิตได้อย่างอัศจรรย์ พระเจ้าทรงให้ดาเนียลมีนิมิตเรื่องสัตว์ร้าย 4 ชนิด สัตว์ร้ายสี่ชนิดนั้นแทนความหมายของราชอาณาจักรบาบิโลน เมโด-เปอร์เซีย กรีซและโรม บทที่ 8-12 มีนิมิตเรื่องกี่ยวกับแพะ แกะและเขาสัตว์อีกหลายอัน - นอกจากนี้ยังหมายถึงราชอาณาจักรในอนาคตและผู้ปกครองของพวกเขา ดาเนียลบทที่ 9 บันทึกคำพยากรณ์ของดาเนียล "เจ็ดสิบสัปดาห์" พระเจ้าทรงบอกให้ดาเนียลทราบระยะเวลาที่แม่นจำว่าเมื่อไรพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาและจะถูกฆ่าตาย คำพยากรณ์ได้กล่าวถึงผู้ปกครองในอนาคต ผู้ที่จะทำพันธสัญญาเจ็ดปีกับอิสราเอลและ ทำลายมันหลังจากสามปีครึ่ง หลังจากนั้นไม่นานตามมาด้วยการพิพากษาครั้งใหญ่และการเผาผลาญทุกสิ่ง ทูตสวรรค์มาเยี่ยมดาเนียลและเสริมกำลังเขาหลังจากนิมิตครั้งสำคัญ และทูตสวรรค์อธิบายนิมิตแก่ดาเนียลอย่างละเอียดมาก

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: เรามาดูในเรื่องของเตาไฟที่ลุกอยู่และดาเนียลในถ้ำสิงโต ลางบอกเหตุการณ์แห่งความรอดที่พระคริสต์ทรงเตรียมไว้ ชายสามคนประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงช่วยให้รอด ผู้ทรงเตรียมทางให้พวกเขาหนีออกจากเตาไฟที่ลุกอยู่ได้

ดาเนียล 3:17 “ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาท ปรนนิบัติ พอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ ข้าแต่พระราชา พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาท ให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระบาท”

เช่นเดียวกัน โดยการส่งพระเยซูมาเพื่อจะสิ้นพระชนม์แทนความบาปของเรา พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทางให้เราหลบหนีจากบึงไฟนรก

1 เปโตร 3:18 “ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนม์ ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนม์”

ในกรณีของดาเนียล พระเจ้าทรงเตรียมทูตสวรรค์ให้มาปิดปากสิงโตไว้ ทรงช่วยดาเนียลรอดจากความตาย พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมทางรอดพ้นจากอันตรายของความบาปที่คุกคามเราอยู่ นิมิตของดาเนียลเรื่องที่สุดปลายทำให้เห็นภาพพระเจ้าของอิสราเอล ผู้ที่คนมากมายจะถูกชำระให้สะอาดและบริสุทธิ์

ดาเนียล 12:10 “คนเป็นอันมากจะชำระตนเอง และกระทำให้ตนเองขาวสะอาดและถูกถลุง แต่คนอธรรมจะยังกระทำการอธรรม และไม่มีคนอธรรมสักคนหนึ่งจะเข้าใจ แต่บรรดาคนที่ฉลาดจะเข้าใจ”

พระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา แม้ว่าเรามีบาปแดงก่ำเหมือนเลือดก็จะถูกชำระออกไปให้กลับกลายเป็นขาวเหมือนหิมะ

อิสยาห์ 1:18 “พระเจ้าตรัสว่า “มาเถิด ให้เราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดง ก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ”

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: เช่นเดียวกับชัดรัค เมชาคและเอเบดเนโก เราควรยืนหยัดในสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้อง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าการลงโทษใด ๆ ที่จะมาถึงเรา ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงเลือกที่จะช่วยเราให้พ้นหรือไม่ ทรงมีคุณค่ามากเสมอต่อความไว้วางใจของเรา พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้อะไรดีที่สุดและทรงให้เกียรติผู้ที่ไว้วางใจและเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้าทรงมีแผนการ และแผนการของพระองค์ลงรายละเอียดที่ซับซ้อน พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้และทรงควบคุมอนาคต ทุกอย่างที่พระเจ้าได้พยากรณ์ไว้ก่อนก็เป็นจริงขึ้นมาตรงตามที่ทรงพยากรณ์ ดังนั้นเราควรจะเชื่อและไว้วางใจว่า สิ่งต่างๆที่ได้ทรงพยากรณ์ในอนาคตวันหนึ่งจะเกิดขึ้นตรงตามที่พระเจ้าได้ทรงประกาศไว้

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมดาเนียล
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries