settings icon
share icon

พระธรรมอาโมส

ผู้ประพันธ์: อาโมส 1: 1 ระบุว่าผู้เขียนพระธรรมอาโมสคือศาสดาพยากรณ์อาโมส “ถ้อยคำของอาโมสผู้อยู่ในหมู่ผู้เลี้ยงแกะใน เมืองเทโคอา ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอล ในรัชกาลอุสซียาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัม ราชโอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอล ก่อนแผ่นดินไหวสองปี”

วันที่เขียน: พระธรรมอาโมสอาจเขียนขึ้นระหว่างปี ก.ค.ศ. 760 และ 753

จุดประสงค์ของการเขียน: อาโมสเป็นคนเลี้ยงแกะและคนเก็บผลไม้ที่หมู่บ้านเทโคอาแคว้นยูดาห์เมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่าน แม้ว่าท่านขาดการศึกษาหรือภูมิหลังการเป็นปุโรหิต

ภารกิจที่อาโมสทำไปถึงเพื่อนบ้านของท่านทางทิศเหนือของอิสราเอล ข่าวสารที่ท่านกล่าวเรื่องการพิพากษาที่ใกล้เข้ามา และการที่ชนชาตินี้จะถูกจับเป็นเชลยเพราะทำบาปมากมาย ส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมรับและถูกละเลยไม่สนใจ เพราะว่านับตั้งแต่สมัยของซาโลมอนเป็นต้นมาไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเลยในอิสราเอล งานรับใช้ของอาโมสเริ่มขึ้นในขณะที่กษัตริย์เยโรโบอัมที่สองปกครองอิสราเอลและกษัตริย์อุสซียาห์ปกครองยูดาห์

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
อาโมส 2:4 “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “การละเมิดของยูดาห์สามครั้ง และสี่ครั้ง เราจะไม่ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะว่าเขาปฏิเสธไม่รับธรรมบัญญัติของพระเจ้า และมิได้รักษากฎเกณฑ์ ของพระองค์ และการมุสาของเขาได้พาให้เขา หลงเจิ่นไป ตามเยี่ยงที่บิดาของเขา ได้ดำเนิน มาแล้ว”

อาโมส 3:7 “แท้จริงพระเจ้ามิได้ทรงกระทำอะไรเลย โดยมิได้เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้เผยพระวจนะ”

Amos อาโมส 9:14 “เราจะให้อิสราเอลประชากรของเรากลับสู่สภาพเดิม เขาจะสร้างเมืองที่พังนั้นขึ้นใหม่ และเข้าอาศัยอยู่ เขาจะปลูกสวนองุ่นและดื่มเหล้าองุ่นของสวนนั้น เขาจะทำสวนผลไม้และรับประทานผลของมัน”

บทสรุปโดยย่อ: อาโมสมองเห็นว่าภายนอกของอิสราเอลมีความเจริญรุ่งเรืองและอำนาจ ส่วนภายในประเทศนั้นเสื่อมทรามเสียหายไปถึงไส้ใน ความบาปที่อาโมสตำหนิประชาชนอย่างรุนแรงนั้นมากมายหลายด้าน: ละเลยพระวจนะของพระเจ้า การนับถือรูปเคารพ การนับถือพวกนอกศาสนา ความโลภ ความเป็นผู้นำที่เสื่อมเสีย และการกดขี่ข่มเหงคนยากจน อาโมสเริ่มต้นประกาศต่อสาธารณะเรื่องการพิพากษาที่จะมายังนานาประเทศรอบๆ แล้วก็ถึงประเทศยูดาห์ของตัวเอง และสุดท้ายการพิพากษาอย่างรุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นแก่อิสราเอล ท่านได้รับนิมิตจากพระเจ้าเปิดเผยข่าวสารที่เน้นย้ำเหมือนกัน: การพิพากษากำลังมาใกล้แล้ว พระธรรมเล่มนี้จบลงด้วยพระสัญญาของพระเจ้าที่ตรัสแก่อาโมส เรื่องการพลิกฟื้นสู่สภาพดีในอนาคตของคนที่หลงเหลืออยู่

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: พระธรรมอาโมสจบลงด้วยพระสัญญาอันรุ่งโรจน์ในอนาคต

อาโมส 9:15 “เราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินของเขา เขาจะไม่ถูกถอนออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้มอบให้แก่เขาอีกเลย”

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้แหละ พระสัญญาเรื่องดินแดนที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัมสำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ จะเกิดขึ้นในช่วงสมัยแห่งการครองราชย์พันปีของพระคริสต์ในโลก

ปฐมกาล 12:7 “พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่อับราม ตรัสว่า “ดินแดนนี้เรา จะยกให้พงศ์พันธุ์ของเจ้า” อับรามสร้างแท่นที่นั่นถวายบูชาแก่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์ ให้ปรากฏแก่ท่าน”

ปฐมกาล 15:7 “แล้วพระองค์ตรัสแก่อับรามว่า “เราคือพระเจ้าที่พาเจ้าออกจาก เมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า”

ปฐมกาล 17:8 “เราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่นี้ คือแผ่นดินคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้า และแก่เชื้อสายของเจ้าที่จะสืบมา ให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา”

โยเอล 2:26-27 “เจ้าทั้งหลายจงรับประทานอย่างบริบูรณ์และอิ่มหนำ และสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงกระทำแก่เจ้าอย่างมหัศจรรย์ ประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก เจ้าจะรู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอิสราเอล และเรานี่แหละคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้า ไม่มีอื่นใดอีก ประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก”

วิวรณ์บทที่ 20 บรรยายถึงสมัยการครองราชย์พันปีของพระคริสต์บนโลก จะเป็นเวลาแห่งสันติสุขและความยินดีภายใต้การปกครองที่สมบูรณ์แบบของพระผู้ช่วยให้รอด ในเวลานั้นผู้เชื่อชาวอิสราเอลและคริสเตียนต่างชาติจะได้เข้าร่วมกันเป็นคริสตจักรและจะมีชีวิตอยู่และครองราชย์ร่วมกับพระคริสต์

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: บางครั้งเราคิดว่าเราเป็น "เพียงแค่" เราเป็นเพียงแค่พนักงานขายของ เกษตรกรหรือแม่บ้าน อาโมสคงจะได้รับการยอมรับว่าเป็น"เพียงแค่" ท่านไม่ได้เป็นผู้เผยพระวจนะหรือปุโรหิตหรือบุตรชายของคนใด ท่านเป็นเพียงคนเลี้ยงแกะ ผู้ทำธุรกิจขนาดเล็กในยูดาห์ ใครเล่าจะฟังท่าน แต่แทนที่จะทำการแก้ตัว อาโมสเชื่อฟังและกลายเป็นกระบอกเสียงที่มีอานุภาพที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลง พระเจ้าทรงใช้คนที่เป็น "เพียงแค่" เช่นคนเลี้ยงแกะ ช่างไม้ ชาวประมง ตลอดในพระคัมภีร์ ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตเป็นใครก็ตาม พระเจ้าก็ทรงสามารถใช้คุณได้ อาโมสไม่ได้สำคัญอะไรมาก ท่านเป็น "เพียงแค่" คนหนึ่ง "เพียงแค่" เป็นผู้รับใช้งานของพระเจ้า มันก็เป็นการดีที่จะเป็น "เพียงแค่" ของพระเจ้า

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมอาโมส
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries