settings icon
share icon

พระธรรมปฐมกาล

ผู้ประพันธ์: ไม่ได้ระบุนามผู้ประพันธ์พระธรรมปฐมกาล เดิมทีมักมีสันนิษฐานกันเสมอว่าโมเสสเป็นผู้ประพันธ์ ไม่มีเหตุผลเป็นข้อสรุปแน่ชัดที่จะปฏิเสธว่าโมเสสไม่ได้มีผลงานประพันธ์พระธรรมปฐมกาล

วันที่เขียน: พระธรรมปฐมกาลไม่ได้ระบุว่ามันถูกเขียนไว้เมื่อไหร่ วันที่ประพันธ์มีแนวโน้มว่าอยู่ระหว่างปี 1440 และปี 1400 ก.ค.ศ.ระหว่างเวลาที่โมเสสนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์และการตายของท่าน

จุดประสงค์ของการเขียน: พระธรรมปฐมกาลบางครั้งถูกเรียกว่า "พืชที่มีเมล็ด" ของพระคัมภีร์ทั้งหมด คำสอนที่สำคัญส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ได้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นแบบ "เมล็ดพันธุ์" ในหนังสือปฐมกาล พร้อมกับการล่มสลายของมนุษย์ พระสัญญาแห่งความรอดของพระเจ้าหรือการทรงไถ่ได้ถูกบันทึกไว้ ปฐมกาล 3:15 “เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและ พงศ์พันธุ์ของเขาด้วย พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ“ หลักคำสอนเรื่องการทรงสร้าง การใส่ความบาปแก่ผู้อื่น การนับว่าชอบธรรม การชำระล้างความบาป ภาวะความเสื่อมโทรม พระพิโรธ พระคุณ อำนาจอธิปไตยสูงสุด ความรับผิดชอบและอื่น ๆ อีกมากมายทั้งหมดถูกบรรจุในหนังสือเรื่องการกำเนิด ที่เรียกว่าปฐมกาล คำถามที่ดีมากมายเรื่องของชีวิต มีคำตอบในพระธรรมปฐมกาล

(1) ฉันมาจากไหน? พระเจ้าทรงสร้างเรา ปฐมกาล 1:1 “ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน”

(2) ทำไมฉันอยู่ที่นี่? เราอยู่ที่นี่เพื่อจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ปฐมกาล 15:6 “อับรามก็เชื่อพระเจ้า ความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรม แก่ท่าน”

(3) ฉันกำลังจะไปไหน? เรามีจุดหมายปลายทางหลังความตาย ปฐมกาล 25:8 “อับราฮัมสิ้นใจ เมื่อแก่หง่อมแล้ว เป็นคนชรามีอายุมาก เขาก็ฝังศพท่านรวมอยู่กับบรรพบุรุษของท่าน”

ปฐมกาลเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักศาสนศาสตร์ แม่บ้าน เกษตรกร นักท่องเที่ยว และมนุษย์ชายหญิงของพระเจ้า มันเป็นการเริ่มต้นที่เหมาะเจาะสำหรับเรื่องราวของพระเจ้า ที่ทรงมีแผนการสำหรับมนุษย์ตามพระคัมภีร์

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:

ปฐมกาล 1:1 “ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน”

ปฐมกาล 3:15 “เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วย พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ”

ปฐมกาล 12:2-3 “เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร เราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า”

ปฐมกาล 50:20 “พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้ว คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก”

บทสรุปโดยย่อ: พระธรรมปฐมกาลสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน: ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมและประวัติศาสตร์ที่มีผู้นำเผ่าปกครอง ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมระบุหลายเรื่อง

(1) การทรงสร้าง (ปฐมกาลบทที่ 1-2);
(2) การล่มสลายของมนุษย์ (ปฐมกาลบทที่ 3-5);
(3) น้ำท่วม (ปฐมกาลบทที่ 6-9); และ
(4) การกระจัดกระจายไป (ปฐมกาลบทที่ 10-11

ประวัติศาสตร์ที่มีผู้นำเผ่าปกครองบันทึกชีวิตหัวหน้าเผ่าที่สำคัญสี่คน (1) อับราฮัม (ปฐมกาล 12-25: 8); (2) อิสอัค (ปฐมกาล 21: 1-35-29); (3) ยาโคบ (ปฐมกาล 25: 21-50: 14); และ (4) โยเซฟ (ปฐมกาล 30: 22-50: 26)

พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลที่นับว่าดีและเป็นอิสระจากบาป พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีการสามัคคีธรรมส่วนตัวกับพระองค์ อาดัมและเอวาทำบาปและนำมาซึ่งความชั่วร้ายและความตายเข้ามาในโลก ความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลก จนกระทั่งมีเพียงคนเดียวในครอบครัวที่พระเจ้าทรงยอมรับว่าดี พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดน้ำท่วม เพื่อจะทรงชำระล้างความชั่วร้าย แต่ทรงช่งยกู้โนอาห์และครอบครัวของเขาให้รอดพร้อมกับสัตว์ต่างๆ ในเรือ หลังจากน้ำท่วมโลก มนุษยชาติเริ่มเกิดผลทวีคูณอีกครั้ง และได้กระจัดกระจายไปทั่วโลก พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัม พระองค์จะทรงทำการเลือกสรรคนจากเชื้อสายของท่าน และในที่สุดก็มีพระเมสสิยาห์ตามพระสัญญา เชื้อสายที่ได้รับการเลือกสรรไว้ได้สืบสายต่อไปถึงบุตรชายของอับราฮัมชื่ออิสอัค และยาโคบ บุตรชายของอิสอัค พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อของยาโคบเป็นอิสราเอล และบุตรชายสิบสองคนของท่านกลายเป็นบรรพบุรุษของอิสราเอลสิบสองตระกูล โดยอำนาจอธิปไตยสูงสุดของพระเจ้า พระองค์ทรงให้โยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรชายของยาโคบถูกส่งไปยังอียิปต์โดยการกระทำที่น่ารังเกียจของพี่ชายของโยเซฟเอง การกระทำที่พวกพี่ๆ น้องๆ ตั้งใจกระทำชั่ว พระเจ้าทรงให้กลายเป็นผลดี และในที่สุดได้ส่งผลให้ยาโคบและครอบครัวของเขา รอดพ้นจากความอดอยากเพราะการกันดารอาหาร โดยโยเซฟได้ถูกยกขึ้นเป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ในอียิปต์

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: สาระสำคัญหลายเรื่องในพันธสัญญาใหม่มีรากมาจากพระธรรมปฐมกาล พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดจากเมล็ดพันธุ์ของสตรีผู้หนึ่ง พระองค์จะทรงทำลายอำนาจของซาตาน ปฐมกาล 3:15 “เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วย พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ”

เช่นเดียวกับโยเซฟ แผนการของพระเจ้าเพื่อเกิดผลดีแก่มนุษย์ โดยผ่านการเสียสละของพระบุตรของพระองค์ ทรงกลับทำให้เกิดผลดี ถึงแม้ว่าบรรดาผู้ที่ตรึงกางเขนพระเยซูมีเจตนาชั่วร้าย

โนอาห์และครอบครัวของเขาเป็นผู้หลงเหลือที่รอดชีวิต ทำให้เห็นภาพในพระคัมภีร์ แม้จะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยเรื่องราวแปลกๆ พระเจ้าทรงสงวนรักษาคนที่ยังเหลืออยู่ที่เป็นผู้ศรัทธาในพระองค์ คนอิสราเอลที่ยังเหลืออยู่ได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มหลังจากถูกกวาดต้อนเป็นเชลยที่บาบิโลน; พระเจ้าทรงสงวนรักษาผู้คนที่หลงเหลือจากการถูกกดขี่ข่มเหงทั้งหมด ดังที่บรรยายไว้ในพระธรรมอิสยาห์และเยเรมีย์; ปุโรหิตที่หลงเหลืออยู่ 7000 คนถูกซ่อนไว้พ้นจากการลงโทษของพระนางเยเซเบล; พระเจ้าทรงสัญญาว่าชนชาติยิวที่เหลืออยู่วันหนึ่งจะได้พบกับพระเจ้าเที่ยงแท้ของพวกเขา (โรมบทที่ 11) ความเชื่อที่สำแดงโดยอับราฮัมจะเป็นของประทานจากพระเจ้า และหลักพื้นฐานแห่งความรอดสำหรับทั้งชาวยิวและคนต่างชาติ เอเฟซัส 2:8-9 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” ดูฮีบรูบทที่ 11 ด้วย

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: สาระสำคัญที่สุดเหนือสิ่งใดในปฐมกาล คือการดำรงอยู่นิรันดร์ของพระเจ้าและการทรงสร้างโลกโดยพระองค์ ไม่มีตอนใดที่ผู้ประพันธ์พยายามกล่าวแย้งการดำรงอยู่ของพระเจ้า; เขาเพียงกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นอยู่เสมอ ได้ทรงเป็นอยู่แล้ว และจะทรงเป็นอยู่ต่อไป ทรงพลานุภาพทั้งสิ้น ในทำนองเดียวกัน เรามีความเชื่อมั่นในความจริงของพระธรรมปฐมกาล ถึงแม้จะมีการเกล่าวอ้างของผู้ที่อยากปฏิเสธสิ่งต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงวัฒนธรรม สัญชาติใดหรือภาษาใด ทุกคนต่างยอมรับว่ามีพระผู้สร้างทั้งนั้น แต่เป็นเพราะบาปเข้ามาในโลก ทำให้มนุษย์ล้มลงในความบาป เราจึงถูกแยกออกจากพระองค์

แต่ชนชาติหนึ่งซึ่งเล็ก ๆ คืออิสราเอล แผนการทรงไถ่บาปของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ถูกเปิดเผยออก และทรงเตรียมไว้ใช้กับทุกคน เราชื่นชมยินดีในแผนการนั้น พระเจ้าทรงสร้างจักรวาล โลกและสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง เราสามารถวางใจพระองค์ว่าจะทรงจัดการกับเรื่องราวในชีวิตของเรา พระเจ้าทรงสามารถใช้สถานการณ์ที่สิ้นหวัง ตัวอย่างอับราฮัมและซาร่าห์ไม่มีบุตร และทำในสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจถ้าเราเพียงแค่ไว้วางใจและเชื่อฟังเท่านั้น สิ่งที่น่ากลัวและไม่ยุติธรรมอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เช่นเดียวกับโยเซฟ แต่พระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เรา ถ้าเรามีความเชื่อในพระองค์และแผนการสูงสุดของพระองค์ โรม 8:28 “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมปฐมกาล
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries