settings icon
share icon
Tanong

Pagsusuri sa Lumang Tipan

Sagot


Ang Lumang Tipan ay nahahati sa limang bahagi: Ang Pentateuch (mula Genesis hanggang Deuteronomio); mga aklat ng kasaysayan (mula Josue hanggang Esther), mga tula (mula Job hanggang Awit ni Solomon), mahabang aklat ng mga Propeta (mula Isaias hanggang Daniel) at maiiksing aklat ng mga Propeta (mula Oseas hanggang Malakias). Ang Lumang Tipan ay nasulat noong humigit kumulang 1400 B.C. hanggang humigit kumulang 400 B.C. Ang Lumang Tipan ay isinulat sa wikang Hebreo, na may kaunting Aramaic (na sa esensya ay isang uri din ng wikang Hebreo).

Tinalakay sa Lumang Tipan ang relasyon sa pagitan ng Diyos at sa bayang Israel. Ang Pentateuch ay tungkol sa pagtatatag ng Diyos sa bayang Israel at sa Kanyang pangako sa kanilang mga patriyarka. Itinala sa mga aklat ng kasaysayan ang kuwento ng bansang Israel, ang kanilang tagumpay maging ang kanilang mga pagkatalo at kabiguan. Ang mga aklat ng tula ay nagtuturo sa atin ng malapit na relasyon ng Diyos sa Israel at sa Kanyang marubdob na pagnanais sa kanilang pagsamba at pagsunod. Ang mga aklat ng mga hula naman ay tawag sa bansang Israel upang magsisi mula sa pagsamba sa diyus diyusan at sa kawalan ng katapatan sa Kanya at sa panawagan ng pagbabalik loob at katapatang espiritwal.

Maaaring ang mas magandang titulo para sa Lumang Tipan ay "Unang Tipan." Ang salitang "luma" ay may konotasyon ng pagiging "wala sa uso" at "hindi napapanahon". Ngunit hindi ito totoo. Ang pagaaral ng Lumang Tipan ay kapaki-pakinabang at isang gawain na nagpapayaman sa espritwal. Nasa ibaba ang mga links sa mga buod ng iba't ibang aklat ng Lumang Tipan. Umaasa kami ng buong katapatan na nawa'y makatulong ang mga pagsusuring ito sa Lumang Tipan sa inyong paglakad at patuloy na paglago sa inyong pananampalataya kay Kristo.

Aklat ng Genesis

Aklat ng Exodo

Aklat ng Levitico

Aklat ng mga Bilang

Aklat ng Deuteronomio

Aklat ni Josue

Aklat ng mga Hukom

Aklat ni Ruth

Aklat ng 1 Samuel

Aklat ng 2 Samuel

Aklat ng 1 mga Hari

Aklat ng 2 Mga Hari

Aklat ng 1 Cronica

Aklat ng 2 Cronica

Aklat ni Ezra

Aklat ni Nehemias

Aklat ni Esther

Aklat ni Job

Aklat ng mga Awit

Aklat ng Kawikaan

Aklat ng Mangangaral

Awit ni Solomon

Aklat ni Isaias

Aklat ni Jeremias

Aklat ng Panaghoy

Aklat ni Ezekiel

Aklat ni Daniel

Aklat ni Hosea

Aklat ni Joel

Aklat ni Amos

Aklat ni Obadias

Aklat ni Jonas

Aklat ni Mikas

Aklat ni Nahum

Aklat ni Habacuc

Aklat ni Zefanias

Aklat ni Ageo

Aklat ni Zacarias

Aklat ni Malakias
English


Bumalik sa Pagsusuri sa Bibliya

Pagsusuri sa Lumang Tipan
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries