Mga katanungan patungkol sa Panalangin


Ano ang panalangin ng isang makasalanan?

Bakit kailangang manalangin? Ano ang kabuluhan ng pananalangin kung nakatakda na rin lang ang magaganap sa ating bukas? Kung hindi na mababago ang pag- iisip ng Diyos, bakit dapat pa tayong manalangin?

Mahalaga ba ang panalangin ng maramihan? Ang panalangin ba ng maramihan ay mas mabisa kaysa sa pananalangin ng nag-iisang mananampalataya?

Ano ang Panalangin ng Panginoon at dapat ba natin itong idalangin?

Ano ang ibig sabihin na manalangin sa pangalan ni Hesus?

Ano ang panalangin na dinirinig ng Diyos?

Dapat ba na manalangin nang paulit-ulit para sa iisang bagay, o nararapat ba na ang ating panalangin ay isang beses lamang para sa bawat bagay?

Paanong masasabing ang panalangin ay pakikipagugnayan sa Diyos?

Ano ang pananalangin ng pamamagitan?

Ano ang kapangyarihan ng panalangin?

Ano ang ibig sabihin ng walang huimpay na panalangin?

Ano ang kaugnayan sa pagitan ng panalangin at pagaayuno?

Ano ang mga hadlang sa isang mabisang buhay panalangin?

Ano ang panalangin habang naglalakad? Naaayon ba sa Bibliya ang pananalangin habang naglalakad?

Ano ang pananalangin sa Espiritu?

Paano ako makasisiguro na ako ay nananalangin ayon sa kalooban ng Diyos?

Ano ang tamang paraan ng pananalangin?

Tahimik na panalangin - ito ba ay naaayon sa Bibliya?

Kanino tayo dapat manalangin? sa Ama, sa Anak, o sa Banal na Espiritu?

Ano ang susi sa isang mabisang panalangin?

Mayroon bang ebidensya na sumasagot ang Diyos sa panalangin?

Ano ang Lectio Divina?

Bakit hindi kasama sa “Ama Namin” ang pasasalamat sa Diyos? Dapat ba na lahat ng panalangin ay may pasasalamat?

Ano ang panalangin ng paghingi?

Paano ako magiging mandirigma sa panalangin?

Ano ang rosaryo? Tama bang gumamit ng rosaryo sa pananalangin?

Katanggap tanggap ba na humingi ng tanda sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin?

Ano ang labyrinth ng panalangin? Ang panalanging ito ba ay naaayon sa Bibliya?

Ano ang panalangin ni Jabes?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pananalangin para sa patay?

Ano ang sinasabi ng Bibliya sa pananalangin / pakikipagusap sa patay?

Ano ang panalangin ng panghuhula?

Naaayon ba sa Bibliya ang pananalangin sa publiko?

Ano ang nagbababad na panalangin?

Anu-ano ang iba’t ibang uri ng panalangin?

Ano ang dapat na saloobin ng Kristiyano kung hindi sinasagot ng Diyos ang kanyang panalangin?

Bakit tinatapos natin ang ating mga panalangin sa salitang ‘Amen’?

May mga kundisyon ba para sagutin ng Diyos ang aking mga panalangin?

Bakit mahalaga ang araw araw na pananalangin?

Sumasagot ba ang Diyos sa mga panalangin?

Dinidinig ba ng Diyos ang aking mga panalangin?

Maaari bang gumamit ng kandila sa pananalangin?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa hindi pananalangin?

Ano ang kahalagahan ng pulong panalangin?

Sa paanong paraan natin dapat ipanalangin ang mga hindi mananampalataya?

Bakit mahalaga ang pananalangin para sa iba?

Nakakadagdag ba sa bisa nga panalangin ang pagbanggit sa panalangin na nakasulat sa Bibliya?

Ano ang ibig sabihin ng paggamit ng maraming salitang walang kabuluhan sa panalangin?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Panalangin

Alamin kung paano ...

makatanggap ng buhay na walang hanggantumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos