settings icon
share icon
Tanong

Bakit tayo nagdarasal bago kumain?

Sagot


Ang mga Kristiyano ay madalas na nagdarasal bago kumain, nagpapasalamat sa Diyos para sa pagkaing kakainin natin. Ang mga panalangin bago kumain ay maaaring isang simpleng "salamat" sa Diyos para sa pagkain o mas mahabang panalangin ng pasasalamat para sa lahat ng Kanyang mga ibinigay sa ating buhay. Sa pananalangin bago kumain, sinusunod natin ang halimbawa ng Panginoong Jesus, na ang mga panalangin sa ilang pagkakataon ay ating modelo.

Sa dalawang pagkakataon kung saan mahimalang pinakain ni Jesus ang maraming tao ng kaunting tinapay at isda, Siya ay “nagpasalamat” (Mateo 14:19–21; 15:34–36). Sa unang pagkakataon, pinakain Niya ang 5,000 lalaki, kasama ang mga babae at mga bata, ng limang tinapay at dalawang isda. Sa pangalawa, pinakain Niya ang mahigit 4,000 na may pitong tinapay at ilang isda. Sa Huling Hapunan, muling nagpakita si Jesus ng halimbawa ng pasasalamat. Nang ipasa Niya ang saro at tinapay sa Kanyang mga disipulo, na sinasabi sa kanila na kainin at inumin ang mga elementong ito na mga simbolo ng Kanyang katawan at dugo, nagpasalamat Siya. Nang magpakita Siya sa dalawang lalaki sa daan patungo sa Emaus pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, huminto Siya sandali upang kumain kasama nila, at “kumuha ng tinapay, nagpasalamat, pinagputolputol, at pinasimulang ibigay sa kanila” (Lukas 24:30).

Ipinagpatuloy ni apostol Pablo ang halimbawang ito ng pagdarasal bago kumain, gaya ng nakasulat sa Gawa 27. Sa pagkakataong ito, si Pablo ay nasa isang barko kasama ang 276 iba pang mga tao nang hinampas ng bagyo ang barko. Pagkaraan ng labing-apat na araw na hindi kumain, pinayuhan ni Paul ang mga mandaragat at iba pang mga pasahero na kumain ng kahit ano upang mabuhay. Siya ay “kumuha ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos sa harap nilang lahat” (Gawa 27:35). Kahit na sa kabila ng panganib at kakila-kilabot na mga kalagayan, huminto si Pablo upang magpasalamat sa Diyos bago kumain.

Kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagbibigay ng ating pang-araw-araw na pagkain, kinikilala natin na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya (Efeso 5:20; Roma 11:36). Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mayroon tayo, at ang pagdarasal bago kumain bilang nakagawian ay nakakatulong na ipaalala sa atin ang katotohanang iyon. Ang pagdarasal bago tayo kumain nang may pusong nagpapasalamat ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos at nakasentro ang ating isipan sa Kanyang dakilang pagmamahal para sa Kanyang mga anak at sa mga pagpapalang ibinibigay Niya sa lahat ng sa Kanya.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Bakit tayo nagdarasal bago kumain?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries