settings icon
share icon
Tanong

Mayroon bang batayan sa Banal na Kasulatan ang pananalangin para sa mga hindi ligtas?

Sagot


Ang mga Kristiyano ay mga taong nananalangin (1 Tesalonica 5:17), at ilan sa ating mga kahilingan sa panalangin ay tungkol sa espirituwal na kalagayan ng ating mga hindi ligtas na kaibigan at kamag-anak. Nais nating maligtas sila, at ipinagdarasal natin iyon. Sumasang-ayon tayo kay Charles Spurgeon, na nagsabi, “Kung ang mga makasalanan ay mapapahamak, hayaan silang lumundag sa impiyerno sa ibabaw ng ating mga patay na katawan. At kung sila ay mapahamak, hayaan silang mapahamak nang ang aming mga braso ay nakabalot sa kanilang mga tuhod, na nagsusumamo sa kanila na manatili. Kung ang impiyerno ay kailangang mapunan, hayaang mapuno ito sa mga ngipin ng ating mga pagsisikap, at huwag hayaan ang sinuman na hindi nababalaan at hindi naipanalangin.”

Dapat tayong manalangin para sa mga hindi ligtas. Ang ating Tagapagligtas ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala (Lukas 19:10), at ang pangunahing tema ng Ebanghelyo ni Lukas ay ang habag ni Cristo sa mga itinuturing na mga itinapon sa Israel. “Nais ng ating Tagapagligtas na ang lahat ng tao ay maligtas at magkaroon ng kaalaman sa katotohanan” (1 Timoteo 2:4), kaya kapag nananalangin tayo para sa kaligtasan ng isang taong hindi ligtas, tayo ay nakikibahagi sa layunin ni Jesus.

Dapat nating ipanalangin ang mga hindi ligtas dahil, ang totoo, hindi posible para sa ating mga mortal na malaman kung sino ang mga hinirang ng Diyos bago sila maligtas (isipin natin si Saul ng Tarsus). Minsang nagbiro si Spurgeon na maganda kung ang mga hinirang ay may nakatatak na malaking E sa kanilang likod, ngunit, syempre, wala sila. Alam natin na lahat ng mga hinirang ng Diyos ay talagang maliligtas sa ilang panahon habang sila ay naninirahan sa lupa (tingnan ang Juan 6:37, 39), ngunit hindi iyon maaaring mangyari hanggang sa araw na sila ay tinawag sa tahanan upang makapiling ang Panginoon (hal., ang magnanakaw sa krus). Ito ay sa pamamagitan ng mga taong may “magandang paa” na nagdadala ng ebanghelyo na ginagamit ng Diyos bilang paraan ng pag-abot sa Kanyang mga hinirang (Isaias 52:7).

Lahat tayo ay may mga taong nasa ating saklaw ng impluwensya na hindi pa ligtas at dapat tayong manalangin para sa kanila dahil labis tayong nagmamalasakit at dahil alam natin na nagmamalasakit ang Diyos sa kanila at nais na walang sinuman sa kanila ang mapahamak—Ang Kanyang hangarin para sa lahat ay lumapit nang may pagsisisi (2 Pedro 3:9). Natural lang na manalangin para sa mga taong pinapahalagahan natin. Alalahanin ang habag na ipinakita ng kabataang alilang babae sa kaniyang amo na Siria: “Kung makita sana ng aking panginoon ang propeta na nasa Samaria! Pagagalingin niya siya sa kanyang ketong!” ( 2 Hari 5:3 ). Kung ipinagdasal niya si Naaman, ang panalangin niya ay para sa mga hindi ligtas. Isaalang-alang ang habag na nadama ni Pablo para sa kaniyang naliligaw na mga kapatid na Judio: “Ako ay may malaking kalungkutan at walang humpay na dalamhati sa aking puso. Sapagkat maaari kong hilingin na ako mismo ay sumpain at ihiwalay kay Cristo alang-alang sa aking mga kababayan” ( Roma 9:2–3). Ang isa pang tapat na lingkod ng Diyos—si Moises— tulad ni Pablo, ay handang ibigay ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan (tingnan sa Exodo 32:32).

Inuutusan tayo ni Jesus na ipanalangin ang mga hindi ligtas sa ganitong paraan: “Hingin mo sa Panginoon ng pag-aani . . . upang magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin” (Lukas 10:2). Ang panalanging ito ay may kinalaman sa “anihan na bukid” ng ebanghelismo sa mundo. Ito ay isang panalangin na ang mga tao ay maligtas at ang Diyos ay maluwalhati.

May isa pang utos sa Bibliya na ipagdasal ang mga hindi ligtas: “Kung gayon, una sa lahat, hinihimok ko na ang mga pakiusap, panalangin, pamamagitan at pasasalamat ay gawin para sa lahat ng tao. . . . Ito ay mabuti, at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas” (1 Timoteo 2:1, 3). Ang simbahan sa Efeso (kung saan nagpastor si Timoteo) ay tila tumigil sa pagdarasal para sa mga hindi ligtas at hinikayat ni Pablo si Timoteo na gawin itong pangunahin muli. Ang kanyang hangarin para sa mga Kristiyano sa Efeso ay magkaroon ng habag sa mga nawawala. Muli, wala tayong paraan upang malaman kung sino ang mga hinirang hangga't hindi sila tumutugon. At tulad ng itinuro ni John MacArthur, "Ang saklaw ng mga pagsisikap ng Diyos sa pag-eebanghelyo ay mas malawak kaysa sa paghirang" (Mateo 22:14).

“Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa” (Santiago 5:16), at “ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa kanilang panalangin” (1 Pedro 3:12; Awit 34:15). Totoo na naririnig ng Diyos ang mga daing ng Kanyang mga anak. Alam natin kung ano ang nangyayari sa mga taong namatay sa kanilang mga kasalanan, at ang kaalaman lamang na iyon ang dapat mag-udyok sa atin na manalangin nang walang tigil para sa ating mga hindi ligtas na kakilala sa pag-asang sila rin ay tutugon sa tawag ng Diyos at makakasama natin sila sa langit.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Mayroon bang batayan sa Banal na Kasulatan ang pananalangin para sa mga hindi ligtas?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries