settings icon
share icon
Tanong

Ano ang panalangin ng pananampalataya?

Sagot


Ang mga salitang “ang panalangin ng pananampalataya” ay nagmula sa isang talata sa Santiago 5, na nagsasabing “ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa maysakit” (Santiago 5:15).

Ang ilang mga Kristiyano ay naniniwala na ang talatang ito ay nangangahulugan na, kung ang isang tao ay nananalangin nang may sapat na pananampalataya, ang kagalingan para sa taong may sakit ay garantisado. Ang iba ay naniniwala na ang “panalangin ng pananampalataya” ay tumutukoy lamang sa panalanging iniaalay ng mga elder ng simbahan, at ang salitang magligtas ay tumutukoy sa espirituwal at emosyonal na kaaliwan ng Diyos, sa halip na pisikal na kagalingan (tingnan sa 2 Corinto 1:3–5).

Narito ang kaugnay na kahulugan ng talata: “May sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag nila ang mga matatanda ng simbahan upang ipanalangin sila at pahiran sila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalanging iniaalay nang may pananampalataya ay magpapagaling sa maysakit; itataas sila ng Panginoon. Kung sila ay nagkasala, sila ay patatawarin. Kaya't ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa” (Santiago 5:14–16).

Ang "panalangin ng pananampalataya" ay ginawa ng mga matatanda ng isang simbahan na bumibisita sa isang maysakit sa ilalim ng kanilang espirituwal na pangangalaga. Ang panalangin, na sinamahan ng pagpapahid ng langis, ay iniaalay “sa pangalan ng Panginoon;” ibig sabihin, sila ay nasa kapangyarihan ng Panginoon at napapailalim sa Kanyang kalooban. Ang panalangin ay ginagawa ng buong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Kung ang partikular na sakit ay bunga ng personal na kasalanan, ang pag-amin at pagsisisi sa kasalanang iyon ay kailangan din.

Ang “paggaling” ng Santiago 5:15 ay hindi kinakailangang pisikal—kung gayon ay walang mananampalataya ang mamamatay! Maraming Kristiyano ang namamatay taun-taon dahil sa sakit o pinsala, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay kulang sa pananampalataya o ang mga nananalangin para sa kanila ay walang pananampalataya. Nangangahulugan lamang ito na hindi kalooban ng Panginoon na gumaling sa partikular na pagkakataong iyon (tingnan sa 1 Juan 5:14). Ang panalangin ng pananampalataya ay inihahandog nang may pananampalataya, at bahagi ng pananampalataya ang pagtitiwala na ang Diyos ang higit na nakakaalam. Ang mga nananalangin ay dapat na hindi natitinag sa kanilang pagtitiwala na palaging gagawin ng Diyos ang tama. Sa pagdarasal ng panalangin ng pananampalataya, maaari nating ibigay ang ating buhay sa mga kamay ng Diyos nang masaya. Ang pagpapanumbalik ng maysakit na ginagarantiyahan ng Santiago 5:15 bilang resulta ng panalangin ng pananampalataya ay kinabibilangan ng emosyonal, espirituwal na pagsasaayos na dumarating sa anyo ng kaaliwan at kapayapaan ng Diyos.

Paulit-ulit na kinausap ni Jesus ang Kanyang mga alagad tungkol sa panalangin. Sinabi Niya sa kanila na manalangin na ang kaharian ng Diyos ay mangyari sa lupa at ang Kanyang kalooban ay matupad; Sinabi Niya sa kanila na manalangin para sa kanilang kabuhayan araw-araw, para sa kapatawaran, at para sa lakas laban sa tukso (Mateo 6:9–13). Sinabi rin Niya sa kanila na anumang hingin nila sa Kanyang pangalan, para sa kaluwalhatian ng Diyos, ay gagawin para sa kanila (Juan 14:13–14), at tiniyak Niya sa kanila na alam ng Diyos kung paano magbigay ng mabubuting kaloob sa Kanyang mga anak (Mateo 7: 11). Ang lahat ng mga talatang ito ay nagbibigay-diin sa kabutihan at pagmamalasakit ng Diyos sa atin, ngunit wala sa mga ito ang gumagarantiya ng pisikal na kagalingan. Humihingi tayo ng kalooban ng Diyos, nagsusumamo tayo para sa ating ninanais, at nagdarasal tayo sa Kanyang pangalan, ngunit kung minsan ang pisikal na pagpapagaling ay hindi Kanyang plano para sa atin.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang panalangin ng pananampalataya?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries