settings icon
share icon
Tanong

Ano ang ibig sabihin ng manalangin para sa iyong kaaway?

Sagot


Maraming pagkakataon sa Bibliya ang nag-uutos sa atin na ipanalangin ang ating mga kaaway (Lukas 6:27, 35; Roma 12:20). Ang pinakapamilyar sa atin ay ang talata mula sa Sermon sa Bundok ni Jesus. Sa Mateo 5:43–45, sinabi ni Jesus, “Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit”. Maliwanag na inaasahan ni Jesus na ipanalangin natin ang ating mga kaaway, ngunit paano natin ito gagawin?

Ang ating unang tugon sa tanong na iyon ay malamang na hindi tama. Kapag may nagkasala sa atin, gusto nating ipagdasal na dumating sa kanila ang sakuna. Maaaring matukso tayong magdasal ng mga sumpa at maupo at panoorin ang eksaktong paghihiganti ng Diyos sa mga gumagawa ng kasamaan, tulad ng ginawa ni Jonas sa labas ng Nineveh. Ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ni Jesus sa pamamagitan ng pagdarasal para sa ating mga kaaway. Mas mabuti ang nasa isip ng Dios na makikinabang tayo gayundin sa ating mga kaaway.

Kapag ang isang tao ay nagdulot sa atin ng pinsala, ang ating natural na reaksyon ay protektahan ang ating sarili at lumaban. Pinagtsitsismisan nila kami; pagtsitsismisan natin sila. Nagsinungaling sila tungkol sa atin; magsisinungaling tayo tungkol sa kanila. Sinira nila ang ating reputasyon; sisirain din natin ang kanila. Ngunit, tinawag tayo ni Jesus sa mas mataas na pamantayan. Ipinakita Niya ang pamantayang iyon sa pamamagitan ng hindi paghihiganti kapag may nagkasala sa Kanya. At marami silang ginawang mali sa Kanya. Tinanggihan ng Kanyang sariling bayan ang Kanyang mensahe (Juan 1:11). Siya ay kinutya ng mga pinuno ng relihiyon at sinubukan Siyang bitagin (Juan 8:6). Ikinakahiya Siya ng Kanyang sariling pamilya at sinubukan Siyang pahituin sa pangangaral (Marcos 3:21). Iniwan Siya ng Kanyang mga kaibigan sa Kanyang pinakamahirap sandali (Markos 14:50), at ang lungsod na sumigaw ng “Hosanna!” pagdating Niya sa bayan ay sumigaw ng “Ipako Siya sa Krus!” makalipas ang ilang araw (Markos 15:13). Kaya, si Jesus ay may mga kaaway, at, nang sabihin Niyang ipanalangin ang ating mga kaaway, alam Niya kung ano ang Kanyang sinasabi.

Binigyan tayo ni Jesus ng perpektong halimbawa ng pananalangin para sa ating mga kaaway noong Siya ay ipinako sa krus. Sa gitna ng Kanyang sariling paghihirap, sumigaw Siya, “Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa” (Lucas 23:34). Kinausap Niya ang Kanyang Ama tungkol sa mga taong nananakit sa Kanya. Hindi niya hiniling ang kanilang pagkawasak; Hindi siya nanalangin para sa paghihiganti. Nanalangin siya na mapatawad sila. Si Jesus ay nahabag sa mga nalinlang na tao na naniniwalang ginagawa nila ang tama sa pamamagitan ng pagpatay sa Anak ng Diyos. Wala silang ideya kung ano talaga ang nangyayari. Wala silang ideya kung gaano sila kamali. Nang sabihin ni Jesus, “Hindi nila alam ang kanilang ginagawa,” nagpahiwatig Siya ng isang mahalagang bagay na dapat tandaan kapag nananalangin tayo para sa ating mga kaaway.

Ang ating mga kaaway na ating ipinanalangin ay sinaktan tayo mula sa kanilang sariling mundo ng pananakit. Ang kanilang pag-iisip ay maaaring maimpluwensyahan ng diyablo (2 Corinto 4:4). Ang kanilang mga saloobin ay maaaring hinubog ng mga nakaraang sugat (Mga Hukom 15:7). Ang kanilang mga kilos ay maaaring mga impluwensya ng kasamahan (2 Hari 12:13–14). Wala sa mga ito ang dahilan ng kanilang pag-uugali o binabago nito ang pinsalang idinudulot nila, ngunit nakakatulong itong ipaliwanag kung bakit nila nagawa iyon. Ginagawa ng mga tao ang kanilang ginagawa ng may sariling mga kadahilanan. Maaaring hindi wasto ang mga dahilang ito, ngunit tila ganoon sa mga iniisip nila. Kaya paano tayo magdarasal para sa mga taong nanakit sa atin at hindi sinubukang itama ito?

1. Maaari tayong manalangin na “buksan ng Diyos ang mga mata ng kanilang mga puso upang sila ay maliwanagan” tungkol sa katotohanan (Efeso 1:18). Kapag itinakda ng mga kaaway ang kanilang sarili laban sa atin, kulang sila sa pang-unawa. Sila ay tumutugon mula sa laman sa halip na tumugon mula sa Espiritu. Maaari tayong manalangin na buksan ng Diyos ang kanilang mga puso nang may pang-unawa upang sila ay matuto sa kanilang mga pagkakamali at maging mas matalino.

2. Habang nananalangin tayo para sa ating mga kaaway, maaari tayong manalangin para sa kanilang pagsisisi. Sinasabi sa 2 Timoteo 2:25 na “Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi't tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan”. Ang Diyos ang nagpapalambot ng mga puso na para lumapit sa pagsisisi. Kapag nananalangin tayo na magsisi ang ating mga kaaway, alam nating nananalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos dahil ninanais din Niya ang kanilang pagsisisi (2 Pedro 3:9).

3. Kapag nananalangin tayo para sa ating mga kaaway, maaari nating hilingin na ang ating mga puso ay manatiling malambot at kapaki-pakinabang kung nais tayo ng Panginoon na gamitin upang maisakatuparan ang Kanyang plano sa buhay ng ating mga kaaway. “Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit” (Kawikaan 15:1). Kapag ibinabalik natin ang galit sa galit, mali sa mali, inilalagay natin ang ating sarili sa parehong antas ng ating kaaway. Ngunit kapag tumugon tayo nang may kabaitan, kahinahunan, at awa, ang sitwasyon ay madalas na tumatagal lang ng ilang sandali. Wala nang higit na mabisang tugon kaysa sa isang malumanay na sagot sa isang mapoot at bastos na aksyon. Ito ang ibig sabihin ng pagbaling sa kabilang pisngi (tingnan ang Mateo 5:39). Nais ni Satanas ang hindi pagkakasundo, kaya sinisikap niyang pukawin ang ating galit at tinuturuan tayo na tumugon nang masama. Dapat nating ipanalangin na panatilihing malambot ng Diyos ang ating mga puso sa mga nagkasala sa atin upang ang Kanyang kabutihan ay maihayag sa kanila sa pamamagitan natin.

4. Habang nananalangin tayo para sa ating mga kaaway, maaari tayong manalangin na gumawa ang Diyos sa kanilang buhay dahil sa pagkakasala na ito upang maisakatuparan ang Kanyang mga layunin. Itinuro sa atin ni Jesus na manalangin, “Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, sa lupa gaya ng sa langit” (Mateo 6:10). Laging tama na hilingin na mangyari ang kalooban ng Diyos sa anumang sitwasyon. Dapat tayong manalangin hanggang sa matupad natin ang Kanyang nais. Kung gusto Niyang pagpalain ang ating kaaway, gusto din natin iyon. Kung gusto Niyang paglingkuran natin ang ating kaaway sa anumang paraan, iyon ang gustuhin natin. Ang panalangin ay ang paghahanay ng ating mga kalooban sa Diyos; kapag nananalangin tayo para sa ating mga kaaway, kailangan nating labanan ang ating mga damdamin hanggang sa matutunan nating naisin ang mabuting layunin ng Diyos sa kanilang buhay.

Ang pagdarasal para sa ating mga kaaway ay hindi natural na tugon sa kanilang pagmamaltrato. Ngunit maaalala natin na tayo ay dating mga kaaway ng Diyos mismo, at tayo ngayon ay Kanyang mga anak. Maaari na tayong mamagitan para sa iba na nasa malayo pa (Colosas 1:21). Sa paggawa nito, pinapanatili nating malaya ang ating sariling puso mula sa kapaitan (Hebreo 12:15). Sa pananalangin para sa ating mga kaaway, tayo ay nagiging higit na katulad ni Kristo, at pinananatili natin ang ating mga sarili na naaayon sa kalooban ng Diyos, na kung paano ang bawat tao ay nakadisensyo upang mabuhay.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang ibig sabihin ng manalangin para sa iyong kaaway?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries