settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Langit at Impyerno

Mayroon pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan?

Ano ang mangyayari matapos ang kamatayan?

Ano ang Bagong Langit at ang Bagong Lupa?

Totoo ba ang impiyerno? Ang impiyerno ba ay pang-walang hanggan?

Ano ang hukuman ni Kristo?

Ano ang Huling Paghuhukom sa harap ng malaking tronong puti?

Maari ba nating makita at makilala ang ating mga kaibigan at ka-pamilya sa langit?

Maari ba tayong tingnan o makita ng mga tao mula sa langit?

Ano ang itsura ng langit?

Totoo ba ang langit?

Paanong ang walang hanggang impiyerno ay makatarungan na kaparusahan sa kasalanan?

Mayroon bang iba't ibang antas ang langit?

May iba't ibang antas ba ang pagdurusa sa impiyerno? May iba't ibang antas ba ang parusa sa impiyerno?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtulog ng kaluluwa?

Ang mga aklat ba gaya ng 90 minuto sa langit, 23 minuto sa impiyerno (90 minutes in Heaven and 23 minutes in Hell) ay naaayon sa Bibliya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kamatayan?

Ano ang gagawin natin sa langit?

Paano ko mapagtatagumpayan ang takot sa kamatayan?

Ano ang mga putong/korona na maaaring matanggap ng mga mananampalataya sa langit?

Ano ang pansamantalang kalagayan ng mga kaluluwa?

Nangangahulugan ba ang Juan 3:13 na wala pang pumupunta sa langit bago dumating si Hesus?

Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa panahon ng paghuhukom ng Diyos?

Ang Lukas 16:19-31 ba ay isang talinghaga o salaysay ng isang tunay na pangyayari?

Titira ba tayo sa mga mansyon sa langit?

Mas marami bang tao ang pupunta sa langit kaysa sa impiyerno?

Saan pumupunta ang kaluluwa ng mga mananampalataya sa Lumang Tipan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paglipat ng kaluluwa ng tao sa ibang katawan o reincarnation?

Maaalala pa ba natin sa langit ang ating buhay sa mundo?

Ano ang unang pagkabuhay na mag-uli? Ano ang ikalawang pagkabuhay na mag-uli?

Ano ang ilog ng tubig ng buhay?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Sheol, Hades, Impiyerno, Dagat dagatang apoy, Paraiso at sinapupunan ni Abraham?

Ang mga lansangan ba sa langit ay literal na ginto?

Masama ba na gustuhin ng mamatay?

Kailan magaganap ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay?

Nasaan ang langit? Saan ang lokasyon ng langit?

Nasaan ang impiyerno? Saan ang lokasyon ng impiyerno?

May buhay pa ba pagkatapos ng buhay na ito sa mundo?

Bakit hindi matanggap ng maraming tao ang tungkol sa walang hanggang kaparusahan?

Paanong ang walang hanggang pagdurusa sa impiyerno ay isang makatarungang kaparusahan para sa isang buhay na pamumuhay sa kasalanan ng isang tao?

Ano ang magiging kalagayan ng mga mananampalataya sa walang hanggan?

Paano masasabi na mayroon tayong buhay na walang hanggan gayong namamatay pa rin naman tayo?

Ang impiyerno ba ay literal na lugar ng apoy at asupre?

Ano ang mga pintuan ng impiyerno?

Magkakaroon ba ng kasarian ang tao sa langit?

Paano magiging perpekto ang langit kung hindi natin makakasama doon ang ating mga mahal sa buhay?

Paano ako magkakaroon ng kaaliwan at kapayapaan sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga karanasan ng pagkabingit sa kamatayan?

Ano ang Bagong Jerusalem?

Ano ang ating magiging pisikal na katawan sa langit?

Ano ang kaugyanan sa pagitan ng pisikal at espiritwal na kamatayan?

Ano ang magiging pagkakaiba ng ating katawang muling binuhay sa ating kasalukuyang katawan?

Ano ang layunin ng pagkakaroon ng mga gantimpala sa langit?

Ano ang ikalawang kamatayan?

Ano ang ibig sabihin na ang impiyerno ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos?

Posible ba na magkasala pa tayo sa langit?

Ano ang aking gagawin upang marinig ko mula sa Panginoon ang mga salitang, "magaling tapat at mabuting alipin" pagdating ko sa langit?

Ano ang buhay na walang hanggan?

Sino ang pupunta sa langit?

Sino ang pupunta sa impiyerno?

Ano ang magiging hitsura natin sa langit?

Magkakaroon ba ng luha sa langit?

May itinakdang oras ba tayo ng kamatayan?

Paano tayo makakapag-impok ng mga kayamanan sa langit?

Ang kaluluwa ba ng mga naagas / ipinalaglag o mga namatay na sanggol sa sinapupunan ng kanilang ina ay pumupunta sa langit?

Ano ang sandali ng kamatayan ayon sa Bibliya?

Paano ipapadala ng isang mapagmahal na Diyos ang isang tao sa impiyerno?

Kung hindi totoo ang reinkarnasyon, bakit tila naaalala ng ilang tao ang kanilang mga nakaraang buhay?

Matutulog ba tayo sa langit?

Paano makakapasok sa langit - ano ang mga ideya mula sa iba’t ibang relihiyon?

Ano ang sinapupunan ni Abraham?

Sino ang mga patay kay Kristo sa 1 Tesalonica 4:16?

Hubad ba tayo sa Langit?

Gaano kalaki ang langit?

Ano ang magiging edad ng lahat na nasa langit?

Paano inilarawan ng Bibliya ang maluwalhating katawan na ating tataglayin sa langit?

Magkakaroon ba ng sex sa langit?

Paano ako makakahanap ng kaaliwan kapag ang isa kong hindi ligtas na mahal sa buhay ay namatay na?

Nilikha ba ng Diyos ang impiyerno?

Ano ang hitsura ng impiyerno? Gaano ito kainit?

Kakain pa ba tayo sa langit?

Bakit dinadala ng Diyos ang mga tao sa impiyerno?

Ano ang ibig sabihin ng iwan ang katawan?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Langit at Impyerno
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries