Mga katanungan patungkol sa Langit at Impyerno 

Mga katanungan patungkol sa Langit at Impyerno

Mayroon pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan?

Ano ang mangyayari matapos ang kamatayan?

Ano ang Bagong Langit at ang Bagong Lupa?

Totoo ba ang impiyerno? Ang impiyerno ba ay pang-walang hanggan?

Ano ang hukuman ni Kristo?

Ano ang Huling Paghuhukom sa harap ng malaking tronong puti?

Maari ba nating makita at makilala ang ating mga kaibigan at ka-pamilya sa langit?

Maari ba tayong tingnan o makita ng mga tao mula sa langit?

Ano ang itsura ng langit?

Totoo ba ang langit?

Paanong ang walang hanggang impiyerno ay makatarungan na kaparusahan sa kasalanan?

Mayroon bang iba't ibang antas ang langit?

May iba't ibang antas ba ang pagdurusa sa impiyerno? May iba't ibang antas ba ang parusa sa impiyerno?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtulog ng kaluluwa?

Ang mga aklat ba gaya ng 90 minuto sa langit, 23 minuto sa impiyerno (90 minutes in Heaven and 23 minutes in Hell) ay naaayon sa Bibliya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kamatayan?

Ano ang gagawin natin sa langit?

Paano ko mapagtatagumpayan ang takot sa kamatayan?

Ano ang mga putong/korona na maaaring matanggap ng mga mananampalataya sa langit?

Ano ang pansamantalang kalagayan ng mga kaluluwa?

Nangangahulugan ba ang Juan 3:13 na wala pang pumupunta sa langit bago dumating si Hesus?

Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa panahon ng paghuhukom ng Diyos?

Ang Lukas 16:19-31 ba ay isang talinghaga o salaysay ng isang tunay na pangyayari?

Titira ba tayo sa mga mansyon sa langit?

Mas marami bang tao ang pupunta sa langit kaysa sa impiyerno?

Saan pumupunta ang kaluluwa ng mga mananampalataya sa Lumang Tipan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paglipat ng kaluluwa ng tao sa ibang katawan o reincarnation?

Maaalala pa ba natin sa langit ang ating buhay sa mundo?

Ano ang unang pagkabuhay na mag-uli? Ano ang ikalawang pagkabuhay na mag-uli?

Ano ang ilog ng tubig ng buhay?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Sheol, Hades, Impiyerno, Dagat dagatang apoy, Paraiso at sinapupunan ni Abraham?

Ang mga lansangan ba sa langit ay literal na ginto?

Masama ba na gustuhin ng mamatay?

Kailan magaganap ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay?

Nasaan ang langit? Saan ang lokasyon ng langit?

Nasaan ang impiyerno? Saan ang lokasyon ng impiyerno?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Langit at Impyerno