බයිබලයේ සිටින අය ගැන ප්‍රශ්න


බයිබලයේ ආදම් කවුද?

බයිබලයේ ඒව කවුද?

නෝවාගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

යෝබ්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

සාරාගේ ජීවිතයෙන් අපට ඉගෙනගත හැක්කේ කුමක්ද?

ඊසාක්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

යාකොබ්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

යෝසෙප්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

මෝසෙස්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

ආරොන්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

යෝෂුවාගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

රූත්ගේ ජීවිතයෙන් අපට ඉගෙනගත හැක්කේ කුමක්ද?

සාමුවෙල්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

සැම්සන්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

සාවුල් රජුගේ ජීවිතයෙන් අපට ඉගෙනගත හැක්කේ කුමක්ද?

දාවිත්ගේ ජීවිතයෙන් අපට ඉගෙනගත හැක්කේ කුමක්ද?

සලමොන්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

එලියාගේ ජීවිතයෙන් අපට ඉගෙනගත හැක්කේ කුමක්ද?

එලිෂාගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

යෙසායාගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

එස්රාගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

නෙහෙමියාගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

දානියෙල්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

අපොල්ලොස් කවුද?

බානබස්ගේ (බාර්ණබස්ගේ) ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

එස්තර්ගේ ජීවිතයෙන් අපට ඉගෙනගත හැක්කේ කුමක්ද?

එසකියෙල්ගේ ජීවිතයෙන් අපට ඉගෙනගත හැක්කේ කුමක්ද?

යේසුස්වහන්සේගේ සහෝදරයා වූ යාකොබ්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

යෙරෙමියාගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙන ගත යුත්තේ කුමක්ද?

බයිබලයේ යොහන් මාර්ක් කවුද?

යොහන් අපොස්තුළු තුමාගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

යොහන් බව්තීස්තගේ ජීවිතයෙන් අපට ඉගෙනගත හැක්කේ කුමක්ද?

යූදස් ඉස්කාරියොත් කවුද?

බයිබලයේ ලාසරුස් කවුද?

යේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගේ ජීවිතයේ ප්‍රධාන සිදුවීම් මොනවාද?

යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ජීවිතයේ ප්‍රධාන සිදුවීම් මොනවාද? (2 කොටස)?

යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ජීවිතයේ ප්‍රධාන සිදුවීම් මොනවාද? (3 වන කොටස)?

බයිබලයේ ලූක් කවුද?

බෙතානියේ මරියාගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

බයිබලයේ මතෙව් කවුද?

බයිබලයේ නිකොදේමුස් කවුද?

පාවුල්ගේ ජීවිතයෙන් අපට ඉගෙනගත හැක්කේ කුමක්ද? පාවුල් කවුද?

පේතෘස්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

බයිබලයේ පිලිප් කවුද?

ස්තේපන්ගේ ජීවිතයෙන් අප ඉගෙනගත යුත්තේ කුමක්ද?

තිමෝතිගේ ජීවිතයෙන් අපට ඉගෙනගත හැක්කේ කුමක්ද?

කන්‍යා මරිය තුමිය ගැන බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට

බයිබලයේ සිටින අය ගැන ප්‍රශ්න

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න