बाइबल सम्बन्धि अन्य प्रश्नहरु


येशू ख्रीष्टको बाह्र (12) चेलाहरू/प्रेरितहरु को थिए?

पूर्ण सत्य/सार्वभौमिक सत्य – के यस्तो कुनै कुरा छ?

किन यहूदी र अरब/मुस्लिम एक अर्कामा घृणा गर्छन?

दस आज्ञाहरु के हुन्?

के बाइबलले दासत्व प्रथालाई अनदेखा गर्दछ?

के ख्रीष्टियनहरुलाई देशको कानूनको पालन गर्नु पर्छ?

किन परमेश्वरले इस्राएललाई उहाँको चुनिएको मानिसहरुको रूपमा चुन्नुभयो?

के बाइबल प्रेरितहरुको मृत्युको विवरण दिन्छ?कुन प्रकारले प्रत्येक प्रेरितको मृत्यु भयो?

के परमेश्वर अहिले पनि आजको मानिसहरुलाई दर्शनहरु दिनु हुन्छ?

भूत सिद्धको बारेमा ख्रीष्टियन दृष्टिकोण के छ?

ख्रीष्टियन स्वप्न व्याख्या? के सपना परमेश्वरको तर्फ बाट आउछ?के परमेश्वर आज पनि स्वप्न द्वारा कुरा गर्नु हुन्छ?

के अन्तरिक्षीए प्राणी वा उडान वस्तु जस्तै कुनै वस्तु छ?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

बाइबल सम्बन्धि अन्य प्रश्नहरु